งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 UNIT 1 SAFETY EQUIPMENT อุปกรณ์นิรภัย ตอนที่ Warning การเตือน

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวนการเตือน (Warning) ที่สุภาพ ได้ถูกต้อง 2. เขียนประโยคและแปลความหมายโดยใช้โครงสร้าง ต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง You should + Infinitive … You ought to + Infinitive …

6 ตอนที่ 1.2 Warning การเตือน 1.2.1 Dialogue : You should …
Language Focus 1) You should … 2) You ought to …

7 Dialogue : You should … บทสนทนา : คุณควรจะ ...

8 Practice this dialogue.
ฝึกบทสนทนา

9 B : You should wear a safety cap to protect your head.
A : I work in a construction site. What is the safety equipment for my head? B : You should wear a safety cap to protect your head.

10 A : Thank you very much. B : You’ re welcome.

11 Notes : ข้อสังเกต 1. a construction site บริเวณการก่อสร้าง
2. a machine shop โรงงานช่างกล

12 3. a welding shop โรงงานช่างเชื่อม 4. an automobile shop โรงงานช่างยนต์

13 5. You should … คุณควรจะ (เป็นสำนวนการเตือนที่สุภาพ)

14 Exercise A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. C. Make a dialogue by using “ You should …”. เขียนบทสนทนาโดยใช้ “ You should …”.

15 Warning การเตือน

16 1. You should wear a safety cap to
protect your head. คุณควรจะสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันศีรษะ

17 2. You should wear goggles to protect
your eyes. คุณควรจะสวมครอบตานิรภัย เพื่อป้องกันตา

18 3. You should wear ear plugs / ears muffs to protect your ears.
คุณควรจะสวมปลั๊กลดเสียง / ครอบหู ลดเสียงเพื่อป้องกันหู

19 4. You should wear a mask / a face
shield to protect your face. คุณควรจะสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น / หน้ากากกรองแสง เพื่อป้องกันหน้า

20 5. You should wear gloves / leather gloves
to protect your hands. คุณควรจะสวมถุงมือ / ถุงมือหนัง เพื่อป้องกันมือ

21 6. You should wear safety boots to protect your feet.
คุณควรจะสวมรองเท้าบูทนิรภัย เพื่อป้องกันเท้า

22 7. You should wear an apron / overalls
to protect your body. คุณควรจะสวมผ้ากันเปื้อน / ชุดหมี เพื่อป้องกันร่างกาย

23 Exercise 1.2.2 A. Fill in the blanks with the suitable words.
เติมคำในช่องว่างด้วยคำที่เหมาะสม B. Answer the questions. ตอบคำถาม

24 JUST A MINUTE, PLEASE. สักครู่นะคะ

25 Language Focus Warning การเตือน / คำเตือน

26 1) You should + infinitive …คุณควรจะ …

27 คุณควรจะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันศีรษะ
Examples ตัวอย่าง You should wear a safety cap to protect your head. คุณควรจะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันศีรษะ

28 คุณควรจะสวมรองเท้าบูทนิรภัยเพื่อป้องกันเท้า
You should wear safety boots to protect your feet. คุณควรจะสวมรองเท้าบูทนิรภัยเพื่อป้องกันเท้า

29 2) You ought to + infinitive …
คุณควรจะ ... ought to … ควรจะ (เป็นกริยาช่วย) + กริยารูป infinitive …

30 Examples ตัวอย่าง You ought to wear a safety cap to protect your head.
คุณควรจะสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันศีรษะ

31 You ought to wear safety boots to protect your feet.
คุณควรจะสวมรองเท้าบูทนิรภัยเพื่อป้องกันเท้า

32 Exercise A. From exercise A change “ should ” to “ ought to ”. จากแบบฝึกหัดที่ A จงเปลี่ยน “ should ” เป็น “ ought to ”

33 B. Make 10 warnings by using
“ You should…” and “You ought to” เขียนประโยคการเตือน 10 ประโยค โดยใช้ “ You should…” และ “ You ought to ”

34 สัญลักษณ์ความปลอดภัย
NEXT TIME UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ความปลอดภัย

35 ไม่ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์ (เว้นอทินนาทาน)
วัยใสใจสะอาด One does not steal or violate property rights. ไม่ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์ (เว้นอทินนาทาน) จาก.....ธรรมนูญชีวิต

36 THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม GOOD BYE สวัสดีค่ะ

37 ขอขอบคุณ ที่ปรึกษา นายถาวร เจาะจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลิตสื่อPower point นายธงชัย สุทธิสม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาพประกอบ จาก co.th วัยใสใจสะอาด จากหนังสือธรรมนูญชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) บรูส อีแวนส์ (แปล)


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google