งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000- 1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000- 1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000- 1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตร ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม

3 กอบกาญจน์ สุทธิสม ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 1 SAFETY EQUIPMENT อุปกรณ์นิรภัย ตอนที่ 1.2 Warning การเตือน

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวนการเตือน (Warning) ที่สุภาพ ได้ถูกต้อง 2. เขียนประโยคและแปล ความหมายโดยใช้โครงสร้าง ต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง - You should + Infinitive … - You ought to + Infinitive …

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 1.2 Warning การเตือน 1.2.1 Dialogue : You should … 1.2.2 Warning 1.2.3 Language Focus 1) You should … 2) You ought to …

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1.2.1 Dialogue : You should … บทสนทนา : คุณ ควรจะ...

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม Practice this dialogue. ฝึกบทสนทนา

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม A : I work in a construction site. What is the safety equipment for my head? B : You should wear a safety cap to protect your head.

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม A : Thank you very much. B : You’ re welcome.

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes : ข้อสังเกต 1. a construction site บริเวณการก่อสร้าง 2. a machine shop โรงงานช่างกล

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. a welding shop โรงงานช่างเชื่อม 4. an automobile shop โรงงานช่างยนต์

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. You should … คุณควรจะ ( เป็นสำนวนการเตือนที่ สุภาพ )

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 1.2.1 A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ C. Make a dialogue by using “ You should …”. เขียนบทสนทนาโดยใช้ “ You should …”.

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1.2.2 Warning การเตือน

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1. You should wear a safety cap to protect your head. คุณควรจะสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันศีรษะ

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2. You should wear goggles to protect your eyes. คุณควรจะสวมครอบตา นิรภัย เพื่อป้องกันตา

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. You should wear ear plugs / ears muffs to protect your ears. คุณควรจะสวมปลั๊กลด เสียง / ครอบหู ลดเสียง เพื่อป้องกันหู

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม 4. You should wear a mask / a face shield to protect your face. คุณควรจะสวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น / หน้ากากกรองแสง เพื่อ ป้องกันหน้า

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. You should wear gloves / leather gloves to protect your hands. คุณควรจะสวมถุงมือ / ถุง มือหนัง เพื่อป้องกันมือ

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม 6. You should wear safety boots to protect your feet. คุณควรจะสวมรองเท้า บูทนิรภัย เพื่อป้องกันเท้า

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. You should wear an apron / overalls to protect your body. คุณควรจะสวมผ้ากัน เปื้อน / ชุดหมี เพื่อป้องกันร่างกาย

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 1.2.2 A. Fill in the blanks with the suitable words. เติมคำในช่องว่างด้วยคำที่ เหมาะสม B. Answer the questions. ตอบคำถาม

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม JUST A MINUTE, PLEASE. สักครู่นะคะ

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1.2.3 Language Focus Warning การเตือน / คำเตือน

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม 1) You should + infinitive … คุณควรจะ … should ควรจะ ( เป็นกริยาช่วย ) + กริยารูป infinitive …

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง You should wear a safety cap to protect your head. คุณควรจะสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันศีรษะ

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม You should wear safety boots to protect your feet. คุณควรจะสวมรองเท้าบูท นิรภัยเพื่อป้องกันเท้า

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2) You ought to + infinitive … คุณควรจะ... ought to … ควรจะ ( เป็นกริยาช่วย ) + กริยารูป infinitive …

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples ตัวอย่าง You ought to wear a safety cap to protect your head. คุณควรจะสวมหมวกนิรภัยเพื่อ ป้องกันศีรษะ

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม You ought to wear safety boots to protect your feet. คุณควรจะสวมรองเท้าบูท นิรภัยเพื่อป้องกันเท้า

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 1.2.3 A. From exercise 1.2.2 A change “ should ” to “ ought to ”. จากแบบฝึกหัดที่ 1.2.2 A จงเปลี่ยน “ should ” เป็น “ ought to ”

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม B. Make 10 warnings by using “ You should…” and “You ought to” เขียนประโยคการเตือน 10 ประโยค โดยใช้ “ You should…” และ “ You ought to ”

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ความปลอดภัย

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One does not steal or violate property rights. ไม่ลักทรัพย์ ละเมิดกรรมสิทธิ์ ( เว้นอทินนาทาน ) จาก..... ธรรมนูญ ชีวิต

36 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม GOOD BYE สวัสดีค่ะ

37 กอบกาญจน์ สุทธิสม ขอขอบคุณ ที่ปรึกษา นายถาวร เจาะจิตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลิตสื่อ Power point นายธงชัย สุทธิสม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ภาพประกอบ จาก www.google. co.th วัยใสใจสะอาด จากหนังสือธรรมนูญชีวิต โดย พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตฺโต ) บรูส อีแวนส์ ( แปล )


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000- 1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google