งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CR QR พค.มิย.กค. พค.มิย.กค. รพท.6.78.56 9.06 6.528.23 8.75 รพ.ชะอำ0.9 0.871.19 0.790.80 1.02 รพ.ท่ายาง2.342.54 2.49 2.22.38 2.32 รพ.บ้านแหลม1.491.18 1.14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CR QR พค.มิย.กค. พค.มิย.กค. รพท.6.78.56 9.06 6.528.23 8.75 รพ.ชะอำ0.9 0.871.19 0.790.80 1.02 รพ.ท่ายาง2.342.54 2.49 2.22.38 2.32 รพ.บ้านแหลม1.491.18 1.14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CR QR พค.มิย.กค. พค.มิย.กค. รพท รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านแหลม รพ.เขาย้อย รพ.บ้านลาด รพ.หนองฯ รพ.แก่งฯ การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

2 Cash ratio เงินสดและฯ หนี้สินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ พค.มิย.กค.พค.มิย.กค. รพท ,209, ,937, ,884, รพ.ชะอำ ,760, ,622, ,879, รพ.ท่ายาง ,165, ,724, ,390, รพ. บ้านแหลม ,181, ,656, ,377, รพ. เขาย้อย ,530, ,098, ,068, รพ. บ้านลาด ,526, ,522, ,223, รพ.หนองฯ ,017, ,037, ,359, รพ.แก่งฯ , , ,177.78

3 สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี ประเภทบริการปีงบ 2551ปีงบ บริการผู้ป่วยนอก (OP) บริการผู้ป่วยใน (IP)* บริการ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ บริการส่งเสริมป้องกัน (PP) บริการค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เฉพาะโรค งบลงทุนเพื่อการทดแทน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา งบพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ งบผลงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (Quality-based pay) สนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือก1.00 รวมงบเหมาจ่ายรายหัว2, , * ปีงบ 2552 ย้ายเด็กแรกเกิดทุกรายไปไว้ที่รายการที่ 5

4 เงิน PERFORMANCE ที่หน่วยบริการจะได้รับ จากรายหัวปี 51 Individual Data OP / PP ล้าน Global ประเทศ กองทุนพัฒนาคุณภาพ (P4 P) Payment For Quality Performance P 4 P หน่วย บริการ ปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ % ( 31.7 ล้าน ) กองทุน OP หน่วยบริการรับส่งต่อ % ( 41.4 ล้าน) BONUS 2,5 ล้าน กองทุนงบลงทุน บาท20.00 บาท21.55 บาท ด้าน การเงิน การคลัง ล้าน Global เขต ล้าน P 4 P Composit Indicator ผล การ ประเมิน PCU ข้อมูล การฉีด วัคซีน ไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน

5 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ล้าน ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี ล้าน ,143, บาท 1,876,451, บาท รพท. พระจอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บานแหลม รพ. แก่งฯ โอนล่วงหน้า ล้าน วิธีการจัดสรรเงิน สนย. 150,000 บาท / จังหวัด สพค. สสจ. หน่วย อื่น 1,289, , , , , , , , สอ. 2,769,022 สสจ. 5 % 145,738 สสจ. 2,914,760 ผลงาน 1 ปี 51 ผลงาน รอบ 1 สอ. 4,591,582.16

6 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง ล้าน ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี ล้าน ,143, บาท 1,876,451, บาท วิธีการจัดสรรเงิน สนย. 150,000 บาท / จังหวัด สพค. สสจ. หน่วย อื่น 102, , , , , , , , รพท. พระจอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนองหญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้านลาด รพ. บานแหลม รพ. แก่งฯ ผลงานไตรมาส 1-3

7 รายการตรวจสอบหลักเกณฑ์ ระยะเวลาตรวจสอบ/ คะแนนเต็ม ความครบถ้วน : ส่งข้อมูลครบทั้งแม่ ข่ายและลูกข่าย แม่ข่าย = 2 ลูกข่าย = 2 ทุกเดือน /4 คะแนน ความทันเวลา : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป แม่ข่าย = 1 ลูกข่าย = 1 ทุกเดือน /2 คะแนน ความถูกต้อง : งบทดลองที่ส่งถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องดุล ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ) 2. ต้องมีการตัดลูกหนี้ และรับรู้ส่วนต่าง ลูกหนี้และเงินกองทุน 3. มีการคิดค่าเสื่อมราคาให้เป็นปัจจุบัน 4. การบันทึกบัญชีถูกต้องตามหมวด แม่ข่าย = 2 ลูกข่าย = คะแนน 0.7 คะแนน 0.5 คะแนน ทุกเดือน / 4 คะแนน เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน

8 ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3 รพ. แม่ ข่าย ลูก ข่าย แม่ ข่าย ลูก ข่าย แม่ ข่าย ลูก ข่าย รพ.พระจอมเกล้า รพ.เขาย้อย15 รพ.หนองหญ้าฯ รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม15 รพ.แก่ง

9 รพ.ไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3รวมเงิน รพ.พระจอมฯ34, , , , รพ.เขาย้อย36, , , , รพ.หนองหญ้า36, , , , รพ.ชะอำ35, , , , รพ.ท่ายาง36, , , , รพ.บ้านลาด36, , , , รพ.บ้านแหลม36, , , , รพ.แก่ง35, , , , รวมเงินที่ได้รับตามคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน 3 ไตรมาส

10 รายงานการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กรกฏาคม 2551 )

11 หน่วย บริการ รวม ส่ง ทันเวลา ช้ากว่ากำหนด จำน วน % ทัน st m 1 เดือ น 2 เดือ น 3 เดือ น 4 เดือ น 5 เดือ ด 6 เดือ น จำน วน % รพ. เขา ย้อย 1,5 79 1, รพ. บ้าน ลาด 1,2 66 1, รพ. บ้าน แหลม 1,7 25 1, รพ. ท่า ยาง 3,4 79 3, รพ. หนอง หญ้า 1,1 36 1, รพ. ค่าย ราม รพ. ชะอำ 3,3 80 3, รพ. พระ จอมฯ 18, , , , รพ. แก่ง 1,5 76 1, รวม 33, , , , รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา / ช้ากว่ากำหนด แยกรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2551 ( ตค - กค.51)

12 หน่วย บริการ ส่งทันส่งไม่ทัน Adj.RW % การ ส่งทัน Adj.RW % การส่ง ไม่ทัน รพ. พระ จอมฯ รพ. เขาย้อย รพ. หนอง หญ้า รพ. ชะอำ รพ. ท่ายาง รพ. บ้าน ลาด รพ. บ้าน แหลม รพ. แก่ง รพ. ค่ายราม รวม ข้อมูล Statement ประจำเดือน กรกฏาคม 2551

13 มาตรการในการส่งข้อมูล* ปี 52 1.กำหนดอัตราจ่าย ในการส่งข้อมูลช้ากว่า 30 วัน โดยกำหนด เช่นเดียวกับระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ คือ หากช้า 1 เดือน จ่าย 95% หากช้า 2 เดือน จ่าย 90% หากช้า 3-10 เดือน จ่าย ≤ 80% 2. หากส่งเกิน 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์จะขอเบิก โดยตัดยอดระยะเวลา ครบ 1 ปีเป็นรายเดือน เช่น จำหน่าย ต.ค.51 หมดเขตส่ง ต.ค.52 จำหน่าย ก.ย.52 หมดเขตส่ง ก.ย.53 ข้อมูลที่ส่งช้าจะจ่ายชดเชยในเดือนที่ได้รับข้อมูล โดยลดอัตราจ่ายลง ตามที่คณะกรรมการฯกำหนด ข้อมูลก่อนปีงบ 51 จะปิดรับภายใน 30 ก.ย. 51 *มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 9 มิถุนายน 2551

14 กรอบบริหารงบ P&P ปี 2552 P&P National priority and central procurement (15.37) P&P Community (37.5) P&P Expressed demand (109.86) P&P Capitation ( บาท ต่อหัว) ล้านคน สาขา จังหวัด (เฉพาะ ประชากรพื้นที่ ที่ไม่มีกองทุน ตำบล) กองทุน ตำบล P&P Area based (30) Expressed demand 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก, เคลือบหลุมร่องฟัน และฟลูออไรด์ในกลุ่ม 6-12 ปี, เป้าหมายบริการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่ม ปี คำนวณจาก บาทต่อ ปชก.สิทธิ UC จำนวน ล้านคน สปสช. สาขาจว.(70 %) สปสช. สาขาเขต (30%) สสจ. และ สาขา กทม.เป็น P&P manager และประเมินผลงาน ตาม composite indicator Diff. by age group UCNON-UC CUP หน่วยบริการที่ ลงทะเบียนในระบบ UC และระบบ SSS ที่ สมัคร เหมาจ่ายต่อหัวจ่ายตามผลงาน จังหวัด สาขาพื้นที่ จ่ายตาม indicatorจ่ายตาม indicator ระบบ M&Eระบบ M&E โครงการระดับเขตโครงการระดับเขต ปัญหาเฉพาะพื้นที่ปัญหาเฉพาะพื้นที่ Vertical program & DMIVertical program & DMI โครงการระดับ จังหวัดโครงการระดับ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt CR QR พค.มิย.กค. พค.มิย.กค. รพท.6.78.56 9.06 6.528.23 8.75 รพ.ชะอำ0.9 0.871.19 0.790.80 1.02 รพ.ท่ายาง2.342.54 2.49 2.22.38 2.32 รพ.บ้านแหลม1.491.18 1.14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google