งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง
CR QR พค. มิย. กค. รพท. 6.7 8.56 9.06 6.52 8.23 8.75 รพ.ชะอำ 0.9 0.87 1.19 0.79 0.80 1.02 รพ.ท่ายาง 2.34 2.54 2.49 2.2 2.38 2.32 รพ.บ้านแหลม 1.49 1.18 1.14 1.36 1.05 1.01 รพ.เขาย้อย 1.77 1.79 1.90 1.58 1.65 1.69 รพ.บ้านลาด 1.21 1.26 รพ.หนองฯ 2.46 2.18 2.16 2.3 2.02 2.00 รพ.แก่งฯ 1.03 0.99 0.91 0.92 0.86

2 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
Cash ratio  เงินสดและฯ หนี้สินหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ พค. มิย. กค. รพท. 5.46 6.52 6.61 513,209,848.44 533,937,121.06 540,884,789.96 รพ.ชะอำ 0.65 0.67 1.08 - 3,760,927.26 - 4,622,759.11 3,879,473.50 รพ.ท่ายาง 1.85 1.72 1.6 29,165,917.91 33,724,553.53 32,390,477.83 รพ. บ้านแหลม 1.1 0.93 0.80 6,181,856.06 2,656,907.02 2,377,314.03 เขาย้อย 1.44 1.47 1.3 8,530,056.29 8,098,091.92 9,068,557.55 บ้านลาด 0.77 0.64 0.68 3,526,401.04 3,522,753.56 4,223,105.35 รพ.หนองฯ 2.2 1.92 1.8 8,017,049.83 7,037,253.81 7,359,494.24 รพ.แก่งฯ 1.68 0.69 0.61 174,094.51 314,346.39 - 89,177.78

3 สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2551-2552
ประเภทบริการ ปีงบ 2551 ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP) 666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)* 845.08 837.11 3. บริการ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ - 72.25 4. บริการส่งเสริมป้องกัน (PP) 253.01 262.06 5. บริการค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เฉพาะโรค 145.26 187.08 6. งบลงทุนเพื่อการทดแทน 143.73 148.69 7. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 12.00 8. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.00 5.00 9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 1.00 10. งบพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย 30.00 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.40 0.85 12. งบผลงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (Quality-based pay) 20.00 13.สนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือก รวมงบเหมาจ่ายรายหัว 2,100.00 2,202.00 * ปีงบ 2552 ย้ายเด็กแรกเกิดทุกรายไปไว้ที่รายการที่ 5

4 Payment For Quality Performance
กองทุน OP กองทุนพัฒนาคุณภาพ (P4 P) Payment For Quality Performance กองทุนงบลงทุน 44.72 บาท บาท 21.55 บาท BONUS 2,5 ล้าน Global เขต 6-7 Global ประเทศ P 4 P หน่วย บริการ ปฐมภูมิ Composit Indicator ผล การ ประเมิน PCU 73.1 ล้าน Individual Data OP / PP 1754.8 ล้าน ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน ข้อมูล การฉีด วัคซีน ไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน P 4 P หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ 43.31 % ( ล้าน ) หน่วยบริการรับส่งต่อ 56.69 % ( 41.4 ล้าน)

5 วิธีการจัดสรรเงิน 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง
46,143, บาท 1,876,451, บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล สนย. สพค. สสจ. หน่วย อื่น 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 18.8 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 80 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน 150,000 บาท/จังหวัด โอนล่วงหน้า ล้าน ผลงาน 1 ปี 51 ผลงาน รอบ 1 สอ. 4,591,582.16 รพท.พระจอมฯ รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้า รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บานแหลม รพ.แก่งฯ 1,289,270.00 269,810.00 131,430.00 601,030.00 675,850.00 193,500.00 379,380.00 235,170.00 สสจ. 2,914,760 สสจ. 5 % 145,738 สอ. 2,769,022

6 วิธีการจัดสรรเงิน 44.72 บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง
46,143, บาท 1,876,451, บาท ด้านสนับสนุน การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล สนย. สพค. สสจ. หน่วย อื่น 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 ข้อมูล การให้ บริการ OP/PP 1,656 ล้าน ข้อมูล การฉีด วัคซีนไข้ หวัดใหญ่ 4 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ใน ปี 50 18.8 ล้าน ข้อมูล อุทธรณ์ ในปี 51 80 ล้าน ข้อมูล ด้าน การเงิน การคลัง 117.6 ล้าน 150,000 บาท/จังหวัด ผลงานไตรมาส 1-3 รพท.พระจอมฯ รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้า รพ.ชะอำ รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บานแหลม รพ.แก่งฯ 102,888.20 109,605.00 95,891.50 90,928.10 108,496.64 108,391.10 106,929.70

7 เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน
รายการตรวจสอบ หลักเกณฑ์ ระยะเวลาตรวจสอบ/คะแนนเต็ม ความครบถ้วน : ส่งข้อมูลครบทั้งแม่ ข่ายและลูกข่าย แม่ข่าย = 2 ลูกข่าย = 2 ทุกเดือน /4 คะแนน ความทันเวลา : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป แม่ข่าย = 1 ลูกข่าย = 1 ทุกเดือน /2 คะแนน ความถูกต้อง : งบทดลองที่ส่งถูกต้องตามเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องดุล ( สินทรัพย์ = หนี้สิน+ทุน ) 2. ต้องมีการตัดลูกหนี้ และรับรู้ส่วนต่าง ลูกหนี้และเงินกองทุน 3. มีการคิดค่าเสื่อมราคาให้เป็นปัจจุบัน 4. การบันทึกบัญชีถูกต้องตามหมวด 0.3 คะแนน 0.7 คะแนน 0.5 คะแนน ทุกเดือน / 4 คะแนน

8 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รพ. แม่ข่าย ลูกข่าย รพ.พระจอมเกล้า 15 13.5 14 รพ.เขาย้อย รพ.หนองหญ้าฯ 9.8 9 รพ.ชะอำ 14.5 5 14.8 13 12.5 รพ.ท่ายาง รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม รพ.แก่ง 14.6 13.8

9 รวมเงินที่ได้รับตามคุณภาพข้อมูลรายงานทางการเงิน 3 ไตรมาส
รพ. ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 รวมเงิน รพ.พระจอมฯ 34,286.93 34,005.12 34,596.15 102,888.20 รพ.เขาย้อย 36,091.50 37,096.50 36,417.00 109,605.00 รพ.หนองหญ้า 30,666.44 29,133.60 95,891.50 รพ.ชะอำ 35,489.97 24,483.69 30,954.45 90,928.10 รพ.ท่ายาง 36,230.92 36,174.22 108,496.64 รพ.บ้านลาด 35,203.10 108,391.10 รพ.บ้านแหลม รพ.แก่ง 35,610.28 36,601.88 34,717.54 106,929.70

10 รายงานการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม 2550 – กรกฏาคม 2551 )

11 รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา/ช้ากว่ากำหนด แยกรายหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2551 ( ตค- กค.51)
รวมส่ง ทันเวลา ช้ากว่ากำหนด จำนวน % ทัน stm 1 เดือน 2 3 4 5 เดือด 6 รพ.เขาย้อย 1,579 1,568 99.30 11 0.70 รพ.บ้านลาด 1,266 1,253 98.97 12 13 1.03 รพ.บ้านแหลม 1,725 1,673 96.99 33 19 52 3.01 รพ.ท่ายาง 3,479 3,290 94.57 163 26 189 5.43 รพ.หนองหญ้า 1,136 1,071 94.28 62 65 5.72 รพ.ค่ายราม 75 70 93.33 6.67 รพ.ชะอำ 3,380 3,111 92.04 254 269 7.96 รพ.พระจอมฯ 18,848 17,079 90.61 1,527 222 14 1,769 9.39 รพ.แก่ง 1,576 1,379 87.50 91 81 10 7 197 12.50 รวม 33,064 30,494 92.23 2,157 366 21 9 2,570 7.77

12 ข้อมูล Statement ประจำเดือน กรกฏาคม 2551
หน่วยบริการ ส่งทัน ส่งไม่ทัน Adj.RW % การส่งทัน % การส่งไม่ทัน รพ.พระจอมฯ 94.22 5.78 รพ.เขาย้อย 100.00 รพ.หนองหญ้า 98.89 0.7201 1.11 รพ.ชะอำ 93.23 6.77 รพ.ท่ายาง 87.65 12.35 รพ.บ้านลาด รพ.บ้านแหลม 98.52 1.48 รพ.แก่ง 98.61 1.0198 1.39 รพ.ค่ายราม 2.3645 รวม 94.57 5.43

13 มาตรการในการส่งข้อมูล* ปี 52
กำหนดอัตราจ่าย ในการส่งข้อมูลช้ากว่า 30 วัน โดยกำหนดเช่นเดียวกับระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ คือ หากช้า เดือน จ่าย 95% หากช้า เดือน จ่าย 90% หากช้า 3-10 เดือน จ่าย ≤ 80% 2. หากส่งเกิน 1 ปี ถือว่าไม่ประสงค์จะขอเบิก โดยตัดยอดระยะเวลาครบ 1 ปีเป็นรายเดือน เช่น จำหน่าย ต.ค.51 หมดเขตส่ง ต.ค.52 จำหน่าย ก.ย.52 หมดเขตส่ง ก.ย.53 ข้อมูลที่ส่งช้าจะจ่ายชดเชยในเดือนที่ได้รับข้อมูล โดยลดอัตราจ่ายลงตามที่คณะกรรมการฯกำหนด ข้อมูลก่อนปีงบ 51 จะปิดรับภายใน 30 ก.ย. 51 *มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2551 วันที่ 9 มิถุนายน 2551

14 กรอบบริหารงบ P&P ปี2552 P&P Capitation ( บาทต่อหัว) ล้านคน สสจ. และ สาขา กทม.เป็น P&P manager และประเมินผลงานตาม composite indicator คำนวณจาก บาทต่อปชก.สิทธิ UC จำนวน ล้านคน P&P National priority and central procurement (15.37) P&P Community (37.5) P&P Expressed demand (109.86) P&P Area based (30) Diff. by age group สปสช. สาขาจว.(70%) สปสช. สาขาเขต (30%) จ่ายตาม indicator ระบบ M&E โครงการระดับเขต กองทุนตำบล สาขาจังหวัด (เฉพาะประชากรพื้นที่ที่ไม่มีกองทุนตำบล) UC NON-UC ปัญหาเฉพาะพื้นที่ Vertical program & DMI โครงการระดับจังหวัด หน่วยบริการที่ลงทะเบียนในระบบUC และ ระบบ SSS ที่สมัคร จังหวัด สาขาพื้นที่ เหมาจ่ายต่อหัว จ่ายตามผลงาน CUP หน่วยบริการที่ลงทะเบียนในระบบUC และระบบ SSS ที่สมัคร Expressed demand 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก, เคลือบหลุมร่องฟันและฟลูออไรด์ในกลุ่ม 6-12 ปี, เป้าหมายบริการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่ม ปี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google