งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553
ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553

2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดขายใบสมัคร
วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552

3 หลักสูตร EP ยื่นใบสมัคร เสาร์ที่ 12 กันยายน เวลา น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ประกาศผลสอบ อังคารที่ 15 กันยายน (ทาง / ทางโทรศัพท์ ต่อ 0,100, / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน) มอบตัว ศุกร์ที่ 18 กันยายน ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

4 หลักสูตรปกติ ยื่นใบสมัคร อาทิตย์ที่ 20 กันยายน เวลา น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ประกาศผลสอบ พุธที่ 23 กันยายน (ทาง / สอบถามทาง โทรศัพท์ ต่อ 0,100, / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน) มอบตัว จันทร์ที่ 28 กันยายน ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

5 แผนผังสถานที่รับสมัครนักเรียน

6

7

8 รายชื่อคุณครูที่สอบสัมภาษณ์

9 1. มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ 2. มิสขวัญตา จริยสถิตกุล
3. มิสนฤมล น้อยอิ่ม 4. มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 5. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น 6. มาสเตอร์สมจิตร ชันแสง 7. มาสเตอร์สมนึก งามยืนยงค์ 8. มิสรื่นจิต ใจมั่น 9. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 10. มาสเตอร์สนอง วิเวก 11. มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ 12. มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล 13. มิสกาญจนา ชูประดิษฐ์ 14. มาสเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร 15. มาสเตอร์สำเนียง พิมผึ้ง มิสพัชรีวรรณ คุณชื่น 17. มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒิ 18. มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ 19. มิสอนงค์นาฎ จินดาวัฒน์ 20. มิสจินตนา สารีบุตร 21. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม 22. มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง

10 23. มาสเตอร์สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ 24. มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุทธ์
25. มาสเตอร์สรรค์ เหลืองประสิทธิ์ มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ 27. มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา 29. มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย มิสธนพร กิจสุทธิ 31. มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ 33. มิสจินตนา อุตรา มาสเตอร์เอก เอกสกุล 35. มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม มิสบุปผา วิเศษศิริ 37. มิสอัจฉรา จันหา มิสนันทวันท์ อินทรโฆษิต 39. มิสพรนิภา อมาตยกุล มิสอารี สินปัญจะ 41. มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ 43. มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์ มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน

11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับสมัครนักเรียน คำสั่งที่ 126, 127

12

13

14

15

16

17

18 ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ค่าใช้จ่าย

19 อื่น ๆ นักเรียนแทรกชั้น -ภาคเรียนที่ 2 ติดต่อยื่นใบคำร้อง
ที่ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ ในเดือนกันยายน 2552 พร้อมหลักฐาน ผลการเรียนล่าสุด สำเนาเกียรติบัตรวุฒิบัตรดีเด่น (ถ้ามี) -ปีการศึกษา 2553 ยื่นคำร้อง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

20 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 (ไม่ต้องนำนักเรียนมา)
เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา น ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน จันทร์ที่ 29 มีนาคม ศุกร์ที่30 เมษายน 2553 (เรียนจันทร์ – ศุกร์ หยุดช่วงสงกรานต์ เมษายน 2553) จำหน่ายชุดนักเรียนหญิง (วัดตัวตัด) / จำหน่ายชุดนักเรียนชาย ศุกร์ที่ 5 – เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ณ ชั้นล่าง อาคารรัตนบรรณาคาร

21 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2553
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google