งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการรับ สมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดขายใบ สมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการรับ สมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดขายใบ สมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการรับ สมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553

2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดขายใบ สมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552

3 หลักสูตร EP ยื่นใบสมัคร เสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 08.00- 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ประกาศผลสอบ อังคารที่ 15 กันยายน 2552 ( ทาง www.act.ac.th / ทางโทรศัพท์ 0-2807-9555-63 ต่อ 0,100,101 / บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ) www.act.ac.th มอบตัว ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

4 หลักสูตรปกติ ยื่นใบสมัครอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ประกาศผลสอบพุธที่ 23 กันยายน 2552 ( ทาง www.act.ac.th / สอบถามทางโทรศัพท์ 0- 2807-9555-63 ต่อ 0,100,101 / บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน )www.act.ac.th มอบตัว จันทร์ที่ 28 กันยายน 2552 ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

5 แผนผังสถานที่รับ สมัครนักเรียน

6

7

8 รายชื่อคุณครูที่ สอบสัมภาษณ์

9 1. มิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ 2. มิสขวัญตาจริย สถิตกุล 3. มิสนฤมล น้อยอิ่ม 4. มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 5. มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น 6. มาสเตอร์ สมจิตรชันแสง 7. มาสเตอร์สมนึก งามยืนยงค์ 8. มิสรื่นจิต ใจมั่น 9. มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 10. มาสเตอร์สนองวิเวก 11. มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ 12. มิส เพ็ญพิชชาเอื้อสัจจผล 13. มิสกาญจนา ชูประดิษฐ์ 14. มา สเตอร์บัณดิษ คุณาบุตร 15. มาสเตอร์สำเนียง พิมผึ้ง 16. มิสพัช รีวรรณคุณชื่น 17. มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒิ 18. มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ 19. มิสอนงค์นาฎ จินดาวัฒน์ 20. มิส จินตนาสารีบุตร 21. มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม 22. มิสปิ่น แก้วทรัพย์สนอง

10 23. มาสเตอร์สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ 24. มาสเตอร์ศุภกรศรีอยุทธ์ 25. มาสเตอร์สรรค์ เหลืองประสิทธิ์ 26. มิสมณี รัตน์ธรารักษ์สมบัติ 27. มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ 28. มาสเตอร์อัครัชขันธปรีชา 29. มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย 30. มิสธน พรกิจสุทธิ 31. มิสสราวดี ปรีดิ์เปรม 32. มิสส กุลณาจูฑะพุทธิ 33. มิสจินตนา อุตรา 34. มาสเตอร์เอกเอกสกุล 35. มาสเตอร์จุลพงษ์ กลิ่นหอม 36. มิสบุป ผาวิเศษศิริ 37. มิสอัจฉรา จันหา 38. มิสนันทวันท์ อินทรโฆษิต 39. มิสพรนิภา อมาตยกุล 40. มิสอา รีสินปัญจะ 41. มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล 42. มิสพัช มณฑ์พนมกิจ 43. มิสปรียนันท์ จันทร์พงษ์ 44. มิสสุนิ สาทรวงสังเวียน

11 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับสมัคร นักเรียน คำสั่งที่ 126, 127

12

13

14

15

16

17

18 ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร ค่าใช้จ่าย

19 อื่น ๆ นักเรียนแทรกชั้น - ภาคเรียนที่ 2 ติดต่อยื่นใบคำร้อง ที่ห้องเลขานุการผู้อำนวยการ ในเดือน กันยายน 2552 พร้อมหลักฐาน ผลการเรียนล่าสุด สำเนาเกียรติบัตรวุฒิบัตรดีเด่น ( ถ้ามี ) - ปีการศึกษา 2553 ยื่นคำร้อง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป

20 ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ( ไม่ต้องนำนักเรียนมา ) เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 - ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ( เรียนจันทร์ – ศุกร์ หยุดช่วง สงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2553) จำหน่ายชุดนักเรียนหญิง ( วัดตัวตัด ) / จำหน่ายชุดนักเรียนชาย ศุกร์ที่ 5 – เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ชั้นล่าง อาคารรัตนบรรณาคาร

21


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการรับ สมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2553. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดขายใบ สมัคร วันที่ 11 กรกฎาคม – 11 กันยายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google