งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบ ของเหลือทิ้งสับปะรดโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสาย พันธุ์ Rhodospirillum rubrum โดย ปิยะวดี รักหนองแซง และ อลิศรา เรืองแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบ ของเหลือทิ้งสับปะรดโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสาย พันธุ์ Rhodospirillum rubrum โดย ปิยะวดี รักหนองแซง และ อลิศรา เรืองแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบ ของเหลือทิ้งสับปะรดโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสาย พันธุ์ Rhodospirillum rubrum โดย ปิยะวดี รักหนองแซง และ อลิศรา เรืองแสง

2 Why hydrogen? เป็นแก๊สในอุดมคติ เป็นแก๊สในอุดมคติ เกิดมลภาวะน้อย กว่าการใช้ เกิดมลภาวะน้อย กว่าการใช้ เชื้อเพลิงจากซาก ดึกดำบรรพ์ เชื้อเพลิงจากซาก ดึกดำบรรพ์ หลังการเผาไหม้เกิด ไอน้ำ หลังการเผาไหม้เกิด ไอน้ำ

3 ประโยชน์ของ ไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ เซลล์เชื้อเพลิงในการผลิต กระแสไฟฟ้า ตัวทำปฏิกิริยาในกระบวนการ ผลิตไฮโดรเจน กำจัดออกซิเจนป้องกันการ เกิดออกซิเดชัน เซลล์เชื้อเพลิงจรวด สารหล่อเย็นในเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า

4 การผลิต ไฮโดรเจน การเกิด gasification ของถ่าน หิน การเกิด gasification ของถ่าน หิน การเกิด steam reforming ของแก๊สธรรมชาติ การเกิด steam reforming ของแก๊สธรรมชาติ การใช้ไฟฟ้าผลิตไฮโดรเจนจาก น้ำ การใช้ไฟฟ้าผลิตไฮโดรเจนจาก น้ำ กระบวนการ photoelectrolysis กระบวนการ photoelectrolysis การแตกตัวของน้ำโดยอาศัย ความร้อน การแตกตัวของน้ำโดยอาศัย ความร้อน การผลิตไฮโดรเจนจาก กระบวนการทางชีวภาพ การผลิตไฮโดรเจนจาก กระบวนการทางชีวภาพ

5 การผลิต H 2 จากกระบวนการ ทางชีวภาพ การผลิต H 2 จากกระบวนการ ทางชีวภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตได้จากทรัพยากรประเภทที่นำ กลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน ผลิตได้โดยจุลินทรีย์หลากหลาย ประเภท เช่น แบคทีเรียสังเคราะห์แสง, สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, สาหร่าย สีเขียว และ fermentative bacteria

6 กระบวนการหมักแบบไม่ใช้ ออกซิเจน กลูโคสเปลี่ยนเป็น H 2 และ VFAs โดย แบคทีเรียที่ไม่ต้องการ O 2 C 6 H 12 O 6 CH 3 CH 2 CH 2 COOH + 2CO 2 + 2H 2 C 6 H 12 O 6 + 2H 2 O 2CH 3 COOH + 2CO 2 + 4H 2 VFAs เปลี่ยนเป็น H 2 โดยแบคทีเรีย สังเคราะห์แสง CH 3 COOH + 2 H 2 O4H 2 + 2CO 2 CH 3 (CH 2 )COOH + 2 H 2 O2H 2 + 2CH 3 COOH + 2CO 2

7 ทำไมต้องเป็นแบคทีเรีย สังเคราะห์แสง ? เปลี่ยนสารตั้งต้นไปเป็น H 2 yield สูง ปราศจาก O 2 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง กระบวนการหมักทางชีวภาพ รับพลังงานจากแสงได้หลาย ความยาวคลื่น ใช้สารตั้งต้นซึ่งเป็น สารอินทรีย์ประเภทของเสียและ น้ำเสียร่วมกับการบำบัด

8 ทำไมต้องเป็นของเหลือ ทิ้งสับปะรด ? เป็นของเหลือทิ้งประเภท แกนและเปลือกจาก อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง น้ำบีบจากของเหลือทิ้ง สับปะรดประกอบด้วยน้ำตาล และกรดอินทรีย์ในปริมาณสูง

9 แหล่งคาร์บอนและ แหล่งไนโตรเจน แหล่งคาร์บอนและ แหล่งไนโตรเจน แสง แสง รูปแบบการให้แสง รูปแบบการให้แสง ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ความเป็นกรด - ด่าง (pH) อุณหภูมิ อุณหภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต ไฮโดรเจน

10 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ของเสีย สับปะรดเพื่อผลิตไฮโดรเจนโดยแบคทีเรีย สังเคราะห์แสง สายพันธุ์ R. rubrum เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ของเสีย สับปะรดเพื่อผลิตไฮโดรเจนโดยแบคทีเรีย สังเคราะห์แสง สายพันธุ์ R. rubrum - ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน ได้แก่ - ปัจจัยที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน ได้แก่ (1) total N (3 and 11 mM) (1) total N (3 and 11 mM) (2) initial conc. of acetate and propionate (5, 10 and 20 mM) (2) initial conc. of acetate and propionate (5, 10 and 20 mM) (3) light patterns (3) light patterns continuous illumination (24 hours of light, 6000 lux) continuous illumination (24 hours of light, 6000 lux) periodic illumination (12 hours light, 12 hours dark) periodic illumination (12 hours light, 12 hours dark)

11 40 ml (pH 7.0) วิธีการทดลอง Sterile at 110 o C for 10 min Acetate and propionate: 5, 10 and 20 mM Total N: 3 and 11 mM Illumination patterns continuous illumination periodic illumination

12 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล VFAs (acetate, propionate, butyrate) by GC-FID Gas compositions (H 2, CH 4, CO 2 ) by GC- TCD Glucose concentration by Somogi- Nelson method COD by closed reflux titrimetric method The total volume of biogas by water displacement in a burette Calculate the volume of H 2 by using the mass balance eq. The cumulative H 2 analyzed by the modified Gompertz eq.

13 ผลการวิจัย Table 1 The compositions of squeezed juice of pineapple waste CompositionsValues Glucose (mg/l) COD (mg/l) Acetate (mM) Propionate (mM) Butyrate (mM) Lactate (mM) 63,600 34,000 5.28 1.92 5.33 22.45

14 Table 2 Kinetic parameters for hydrogen production from squeezed juice of pineapple waste added with various initial acetate concentration at continuous light illumination Total N conc. (mM) Initial HAc conc. (mM) (h) R m (ml/h) P (ml) Ps (ml H 2 /g COD) H 2 yield (ml H 2 /g glucose) 3 11 5 10 20 5 10 20 0.25 0.42 0.80 0.70 2.20 0.90 4.29 4.2 3.78 4.7 6.65 5.31 121 177 149 218 211 278 89 130.25 109.5 160.25 155.25 204.5 44.25 64.75 54.5 79.75 77.25 101.75

15 Table 3 Kinetic parameters for hydrogen production from squeezed juice of pineapple waste added with various initial acetate concentration at periodic light illumination Total N conc. (mM) Initial H A c conc. (mM) (h) R m (ml/h) P (ml) Ps (ml H 2 /g COD) H 2 yield (ml H 2 /g glucose) 3 11 5 10 20 5 10 20 3.50 0.70 0.65 0.20 0.71 0.39 11.00 10.50 9.50 7.87 7.17 7.18 271 309 302 337 287 303 184.75 227.25 222 247.75 211 222.75 98.25 112 109.25 122 104 109.75

16 Table 4 Kinetic parameters for hydrogen production from squeezed juice of pineapple waste added with various initial propionate concentration at continuous light illumination Total N conc. (mM) Initial HPr conc. (mM) (h) R m (ml/h) P (ml) Ps (ml H 2 /g COD) H 2 yield (ml H 2 /g glucose) 3 11 5 10 20 5 10 20 2.50 0.83 0.10 7.30 0.10 3.80 3.90 5.01 2.65 4.20 3.20 4.20 181 225 125 111 194 125 133 165.5 92 81.5 142.25 92 66.25 82.5 45.75 40.75 71 45.75

17 Table 5 Kinetic parameters for hydrogen production from squeezed juice of pineapple waste added with various initial propionate concentration at periodic light illumination Total N conc. (mM) Initial HPr conc. (mM) (h) R m (ml/h) P (ml) Ps (ml H 2 /g COD) H 2 yield (ml H 2 /g glucose) 3 11 5 10 20 5 10 20 0.53 0.20 0.05 4.00 0.50 2.00 7.30 7.40 6.70 10.42 7.30 8.11 305 279 303 217 252 322 224.25 205.25 222.75 159.5 185.25 236.75 110.5 101 109.75 78.5 91.25 116.2

18 Figure 1 Effect of low level of total nitrogen (3 mM) and initial concentrations of propionate on hydrogen production by R. rubrum under periodic illumination. acetate propionate butyrate H 2 accumulation glucose No. of cells H2H2 H2H2 H2H2

19 Figure 2 Effect of high level of total nitrogen (11 mM) and initial concentrations of propionate on hydrogen production by R. rubrum under periodic illumination. acetate propionate butyrate H 2 accumulation glucose No. of cells H2H2 H2H2 H2H2

20 สรุปผลการวิจัย ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจน (low 3 mM or high 11 mM) ไม่มีผลต่อการ ผลิตไฮโดรเจน จากน้ำบีบของเสีย สับปะรดโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสาย พันธุ์ R. rubrum แหล่งไนโตรเจน (ammonium sulfate) และแหล่งคาร์บอน (acetate and propionate) ที่เติมลงไปในน้ำบีบ ของเสียสับปะรดไม่ได้ถูกใช้ในการผลิต ไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง สายพันธุ์ R. rubrum แหล่งไนโตรเจน (ammonium sulfate) และแหล่งคาร์บอน (acetate and propionate) ที่เติมลงไปในน้ำบีบ ของเสียสับปะรดไม่ได้ถูกใช้ในการผลิต ไฮโดรเจนโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง สายพันธุ์ R. rubrum

21 น้ำบีบของเสียสับปะรดสามารถ นำมาใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์ R. rubrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ต้องเติมแหล่งไนโตรเจนและแหล่ง คาร์บอนอื่น น้ำบีบของเสียสับปะรดสามารถ นำมาใช้ในการผลิตไฮโดรเจนโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์ R. rubrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย ไม่ต้องเติมแหล่งไนโตรเจนและแหล่ง คาร์บอนอื่น สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) รูปแบบการให้แสงแบบ periodic illumination เกิดไฮโดรเจนมากกว่า รูปแบบการให้แสงแบบ continuous illumination รูปแบบการให้แสงแบบ periodic illumination เกิดไฮโดรเจนมากกว่า รูปแบบการให้แสงแบบ continuous illumination

22 ACKNOWLEDGEMENTS รศ. ดร. อลิศรา เรืองแสงอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รศ. ดร. อลิศรา เรืองแสงอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำบีบ ของเหลือทิ้งสับปะรดโดย แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสาย พันธุ์ Rhodospirillum rubrum โดย ปิยะวดี รักหนองแซง และ อลิศรา เรืองแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google