งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

9 9 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆ (%) จาก เดือนก่อน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

10 10 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆ (%) จาก เดือนก่อน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

11 11 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.คเม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ก.พ ,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,01579, ,07850,29968,02659,97971,77164,22569,01876,90464,82462,56646,44357,712112, ,76755,793101,560 ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

12 12 Growth Rate (%) (ม.ค.-ก.พ.) 2550* (ม.ค.-ก.พ.) (ม.ค. – ก.พ.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 6.8% หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

13 13 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ดีเซล เตา LPG JET/KEROSENE รวม มูลค่า100,744136,10620,71715, ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (ล้านบาท) 56,8389,6645, หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 15 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รวม ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ.50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

16 16 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-ก.พ.) 2550 * (ม.ค.-ก.พ.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ56,8389,6645, น้ำมันสำเร็จรูป136,10620,71715, รวม192,94430,38021, มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน ก.พ. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

17 17 14 มีนาคม ,374

18 18


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 2 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google