งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550

2 2 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

3 3 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

4 4 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

5 5 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

6 6 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

7 7 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

8 8 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

9 9 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาครัวเรือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

10 10 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาอุตสาหกรรม ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

11 11 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขารถยนต์ ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

12 12 ปริมาณการจำหน่ายแอลพีจีสาขาวัตถุดิบปิโตรเคมี ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน

13 13 ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลิตร/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

14 14 ปริมาณการจำหน่าย NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆(%) จาก เดือนก่อน หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

15 15 การใช้ก๊าซ LPG รายสาขา หน่วย : ล้านกิโลกรัม/วัน (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) Δ%Δ% Share (%) ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี รวม หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

16 16 ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบ Unit : KBD ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ∆ (%) จาก ปีก่อน ∆ (%) จาก เดือนก่อน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

17 17 มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบ หน่วย : ล้านบาท ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - เม.ย ,60336,70548,74050,14858,13153,27262,90564,37862,19460,04743,79962,015178, ,07850,29968,02659,97971,77164,22569,01876,90464,82462,56646,44357,712240, ,76755,66249,33459,608210,372 ∆ (%) จากปี ก่อน ∆(%) จาก เดือน ก่อน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

18 18 Growth Rate (%) (ม.ค.-เม.ย.) 2550* (ม.ค.-เม.ย.) (ม.ค. – เม.ย.) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (พันล้านบาท) ราคา (ดอลลาร์/บาร์เรล) การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.5% หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

19 19 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ชนิดน้ำมัน (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) เบนซิน ดีเซล เตา LPG JET/KEROSENE รวม มูลค่า100,744136,10637,87031, ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

20 20 การส่งออกน้ำมันดิบ 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) มูลค่า (ล้านบาท) 56,77119,61113, หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

21 21 ปริมาณการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป รวม ปริมาณ : พันบาร์เรลต่อวัน หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น

22 22 มูลค่าการส่งออกน้ำมัน 2549 (ม.ค.-เม.ย.) 2550 * (ม.ค.-เม.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) น้ำมันดิบ56,77119,61113, น้ำมันสำเร็จรูป136,10637,87031, รวม192,87657,48145, มูลค่า : ล้านบาท หมายเหตุ : ตัวเลขเดือน เม.ย. 50 เป็นตัวเลขเบื้องต้น


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้น้ำมัน รอบ 4 เดือน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google