งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันดิบ 751, ,374 1,119,338 1,072, , , น้ำมันสำเร็จรูป 66,835 94, , ,501 43,616 70, ก๊าซธรรมชาติ 84,481 93, , ,911 33,276 30, ถ่านหิน 39,361 42,336 46,702 39,714 9,535 15, ไฟฟ้า 8,157 13,860 15,440 18,546 4,387 5, LNG - 15,993 24,023 34,827 13,510 13, รวม 950,300 1,237,336 1,445,999 1,415, , , * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

3 มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * น้ำมันดิบ 26,10738,92651,53129,11513,2675, น้ำมันสำเร็จรูป 231,864278,257344,384342,208102,32195, ไฟฟ้า 4,0874,1405,2234,4242,0232, รวม 262,058321,322401,138375,747117,611103, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด ม.ค. – เม.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) * น้ำมันสำเร็จรูป 1,106,6681,220,5821,311,0271,325,898446,892461, ไฟฟ้า 474,671471,604524,392537,695176,635172, ก๊าซธรรมชาติ 68,72497,666122,509121,00538,56439, ลิกไนต์/ถ่านหิน 29,73831,27331,60726,0967,2648, พลังงานทดแทน 129,370119,673118,276118,52943,64445, รวม 1,809,1701,940,7972,107,8112,129,223712,999726, * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

5 มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ชนิด ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) * เบนซิน 249,036271,490298,487304,45197,567105, ธรรมดา ,621184,308210,016121,83638,44443, พิเศษ 94,41587,18288,471182,61559,12361, ก๊าด ดีเซล 522,176565,081625,259624,213215,414217, เครื่องบิน 176,736193,917183,075197,24367,45970, น้ำมันเตา 54,50057,05760,06950,13118,22716, LPG 103,648132,542143,653149,47048,09151, รวม 1,106,668 1,220,582 1,311,027 1,325, , , หน่วย: ล้านบาท * ข้อมูลเดือน ม. ค. – เม. ย.

6 เปรียบเทียบราคาพลังงาน Fuel Oil* Natural Gas* Import Coal** * ราคาขายปลีกเฉลี่ย ** เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย: ล้านบาท ชนิด2553255425552556 ม.ค. – เม.ย.อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 25562557255525562557*

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google