งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อพัฒนาโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อพัฒนาโปรแกรม Interactive C"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อพัฒนาโปรแกรม Interactive C

2 int x=5; void add() { x++; } void main() add(); printf("x=%d\n",x);
โปรแกรมทดสอบที่25 ทดสอบสร้างฟังก์ชั่นแบบไม่มีพารามิเตอร์รับค่า และไม่มีการคืนค่าจากฟังก์ชั่น int x=5; void add() { x++; } void main() add(); printf("x=%d\n",x);

3 โปรแกรมทดสอบที่26 ทดสอบสร้างฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และไม่มีการคืนค่าออกมาจากฟังก์ชั่น
int x=5; void add(int value) { x = x + value; } void main() add(3); printf("x=%d\n",x);

4 โปรแกรมทดสอบที่27 ทดสอบสร้างฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และมีการคืนค่าออกมาจากฟังก์ชั่น
int sum(int x,int y) { int result; result = x + y; return(result); } void main() int value; value = sum(10,18); printf("value=%d\n",value);

5 โปรแกรมทดสอบที่28 ทดสอบสร้างฟังก์ชั่นแบบมีพารามิเตอร์รับค่า และมีการคืนค่าออกมาจากฟังก์ชั่น(ลดรูป)
int sum(int x,int y) { return(x + y); } void main() printf("value=%d\n",sum(10,18));


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฟังก์ชั่นเพื่อพัฒนาโปรแกรม Interactive C

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google