งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิพากษ์วรรณกรรม ปฐมภูมิ นภาลัย อมรเทพดำรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ธราดล โพธิษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นรุตม์ จารุธรรมโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิพากษ์วรรณกรรม ปฐมภูมิ นภาลัย อมรเทพดำรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ธราดล โพธิษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นรุตม์ จารุธรรมโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิพากษ์วรรณกรรม ปฐมภูมิ นภาลัย อมรเทพดำรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ธราดล โพธิษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นรุตม์ จารุธรรมโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ ฟาริน แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 Cost-effectiveness of using pharmacogenetic information in warfarin dosing for patients with nonvalvular atrial fibrillation Mark H. Eckman MH et al. Ann Intern Med. 2009;150:73-83

3 Objective: เพื่อศึกษา cost-effectiveness ของ genotype-guided dosing (CYP2C9*2, CYP2C9*3 และ / หรือ VKORC1) เปรียบเทียบกับ standard warfarin induction ในผู้ป่วย non valvular AF Design: แบบจำลอง Markov state transition decision (28 state) มุมมองการศึกษาด้านสังคม ระยะเวลาในการศึกษา lifetime การวัดผลลัพธ์ของการศึกษา ด้านประสิทธิผลจะใช้ quality adjusted life-years (QALYs) และ ค่าใช้จ่ายในหน่วย U.S. dollars ปี 2007

4 ผลการศึกษา จากการจำลอง base case พบว่า genotype-guided dosing ให้ผลลัพธ์ที่ ดีกว่ากลุ่ม standard warfarin induction แต่ก็พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูง โดยรวมแล้วพบส่วน ต่างของ cost-effectiveness ของการ ทดสอบ ส่วนต่างเมื่อไม่คิด discount จะอยู่ที่ $ per QALY แต่หากคิด discount rate 3% ต่อปี จะพบว่าส่วนต่างจะอยู่ที่ per QALY นอกจากนี้พบว่าการทำ genotype จะให้ผลคุ้มค่าก็ต่อเมื่อ สามารถ ป้องกัน major bleeding ได้ > 32% เมื่อทำ การทดสอบภายในร. พ. มีค่าใช้จ่าย $200 และทราบผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนการ ทดสอบที่ศูนย์ทดสอบนอกร. พ. เสียค่าใช้จ่าย $400 และรอผลการทดสอบ 3 วัน จะให้ผล คุ้มค่าก็ต่อเมื่อ สามารถป้องกัน major bleeding ได้ > 90%

5 จากข้อมูลพื้นฐานในปัจจุบันและราคา ค่าทดสอบ genotype ( ประมาณ $400) พบว่ามีโอกาส 10% ที่การทำ genotype-guided dosing จะคุ้มค่ามี cost-effective ( 32%, ผลตรวจได้ใน 24 ชั่วโมง และ ค่าใช้จ่าย < $200

6 Conclusion: พบว่าความสัมพันธ์ของ Warfarin และ genotyping ยังไม่มี cost effective ในผู้ป่วย nonvalvular atrial fibrillation แต่อาจจะมี cost- effective ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงใน การเกิด hemorrhage ที่เริ่มใช้ warfarin เป็นครั้งแรก Limitation: ยังขาดการศึกษาที่อธิบายผล ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ การทำ genotype guided dosing และ การเกิด major bleeding events แม้ว่าจะมีการศึกษาที่ให้ผลว่าสามารถ ลด bleeding ได้แต่ผลก็ไม่มีนัยสำคัย ทางสถิติ

7 CRITICAL APPRAISAL OF ECONOMIC ANALYSIS STUDIES ( DRUMMOND TEXTBOOK )

8 peer review impact factor (2007)

9 ผู้ทำการวิจัย  Mark H. EckmanMD, MS  Jonathan RosandMD, MSc  Steven M. GreenbergMD, PhD  Brian F. GageMD, MSc  University of Cincinnati  Massachusetts General Hospital  Washington University in St. Louis

10 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases  National Heart Lung and Blood Institute  The Foundation for Informed Medical Decision Making  National Institutes of Neurological Disorders and Stroke  The Deane Institute for Integrative Study of Atrial Fibrillation and Stroke  National Institutes of Neurological Disorders and Stroke

11 1. มีการตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจนและ อยู่ในรูปแบบของคำถามที่ สามารถตอบได้หรือไม่ to examine the cost- effectiveness of genotype- guided dosing versus standard induction of warfarin therapy for patients with nonvalvular atrial fibrillation societal perspective

12 2. มีคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งถูก เปรียบเทียบ ( COMPARATOR ) ชัดเจน เพียงพอหรือไม่  ไม่กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีการ ปฏิบัติของเทคโนโลยีทาง การแพทย์ทั้งสองรูปแบบ ควรเปรียบเทียบกับไม่ให้การรักษา หรือไม่ ?  ไม่ควรกำหนดสิ่งเปรียบเทียบเป็น ไม่ให้การรักษา

13 3. มีการศึกษายืนยันประสิทธิผล ( EFFECTIVENESS ) ของสิ่งที่สนใจ  นำประสิทธิผลของสิ่งที่ศึกษา มาจากงานวิจัยแบบ randomized controlled clinical trials จำนวน 3 การศึกษา  มีการใช้ข้อมูลจากการศึกษา observational study  นำผลการศึกษาจากหลาย แหล่งในการกำหนด base case value

14 Study Pharmacogenetic- based dosing Standard warfarin intiation Risk ratio (95% CI) Major bleeding event (n) Total (n) Major bleeding event (n) Total, n Study weight A ( ) B ( ) C ( ) Mata- analysis ( )

15 4. งานวิจัยได้รวบรวมข้อมูล สำคัญด้านต้นทุน และผลกระทบ ของสิ่งที่สนใจศึกษาและสิ่ง เปรียบเทียบไว้เพียงพอหรือไม่

16 Event Costs (2007 U.S. Dollars)Cost (range) $ CYP2C9 and VKORC1 genotyping400 ( ) warfarin (monthly cost)36.99 LMWH (daily cost) INR5.49 Anticoagulation clinic visit18.85 Physician office visit39.03 Initial phase of anticoagulation management genotype-guided dosing standard warfarin initiation Maintenance phase of anticoagulation management 74.44

17 DR G Mean length of stay,d Additional procedures Additiona l inpatient professio nal cost, $ Total Cost, $ Complications involving hospitalization intracerebral hemorrhage noncontrast CT ischemic stroke noncontrast CT subdural hematoma noncontrast CT extracranial bleeding (UGI bleeding event) UGI endoscopy

18 5. มีการวัดหรือคำนวณ ต้นทุน และผลกระทบในงานวิจัยใน หน่วยที่เหมาะสมหรือไม่  ราคายา (monthly cost) = $  mean length of stay (d) = $  INR  Clinic visit  complication บอกราคา แต่ ไม่ได้ระบุราคา ต่อหน่อย

19 6. มีการกำหนดคุณค่า ของต้นทุน และผลกระทบ เพียงพอ และ น่าเชื่อถือหรือไม่  Cost: 2007 US dollar  ใช้ค่ามาตรฐานของตลาดใน การให้คุณค่า จาก Red book 2007  ผลกระทบที่ทำการศึกษาคือ  Clinical symptom from complications  Major bleeding  Thromboembolism  Death

20 7. มีการปรับต้นทุนและผลกระทบ ให้เหมาะสมหรือไม่ หากงานวิจัย ศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาที่ต่างกัน  Base case study 69 yrs man until end of life  Discount rate 3%  ค่าใช้จ่ายจะวัดอยู่ในรูป US dollar ในปี 2007

21 8. การวิจัยเป็นการวิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบในลักษณะ INCREMENTAL ANALYSIS หรือไม่

22 9. งานวิจัยมีการคำนึงถึงความไม่แน่นอนของ ข้อมูลต้นทุนและผลกระทบของสิ่งที่สนใจ ศึกษาและสิ่งเปรียบเทียบหรือไม่

23 Send-out  400 $ US  Result within 3 day  Efficacy >90% In hospital  200 $ US  result within 24 hr  efficacy> 32%

24

25

26 10. ผู้วิจัยได้นำเสนอและอภิปรายผลของการ วิจัย เหมาะสมหรือไม่ มีการอภิปรายในประเด็น ที่ผู้อ่านงานวิจัยอาจคำนึงถึงหรือไม่ เหมาะสม ผู้วิจัยได้อภิปรายถึงผลการวิจัย และมีการพูดถึงการศึกษาอื่นที่เคย ทำการศึกษามาก่อน ซึ่งมี assumption ที่ เอนเอียงไปในการทำ genotyping และ ให้ผล cost-effective Gene variation CYP2C9 พบความผันแปรน้อยในชาวเอเชีย VKORC1 พบความผันแปรมากในชาวเอเชีย โดยจะพบ low-dose warfarin haplotype (85-89%) มากกว่า high-dose warfarin haplotype (10-14%) Further study ติดตามผลนานเป็น 3 เดือน นำผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด bleeding

27 สรุป  เชื่อถือได้ การศึกษามีแนวโน้มที่จะ bias ไปทาง genotype-guided dosing แต่ผลการศึกษาก็ไม่ได้แสดง ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของวิธีดังกล่าว  แต่อย่างไรก็ตามหากผลการศึกษา ดังกล่าวให้ผลคุ้มค่า (cost- effectiveness) การนำผลการศึกษา มาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยก็อาจจะ ไม่คุ้มค่าเนื่องจากยังมีเทคโนโลยีทาง การแพทย์ที่จะตรวจยีนไม่เพียงพอ รวมทั้งยังปัจจัยด้านยีน และราคา มี ความแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา

28 T HANK YOU

29 CHADS 2 score

30 Annual Stroke Risk

31 P ATIENT R ELATED H EMORRHAGIC R ISK HEMORR 2 HAGES Score Hepatic (1) or renal disease (1) Ethanol use (1) Malignancy (1) Older (age > 75 yr) (1) Reduced platelet count (1) or function (1) Re-bleeding (2) Hypertension, uncontrolled (1) Anemia (1) Genetic factors (1) Elevated risk of fall including neuropsychiatric disease (1) Stroke (1)

32 P ATIENT RELATED HEMORRHAGIC RISK WHEN ON WARFARIN Score Bleeds per 100 pt-yr 01.9 ( ) 12 ( ) 25.3 ( ) 38.4 ( ) ( )  (5.8 – 23.1)


ดาวน์โหลด ppt การวิพากษ์วรรณกรรม ปฐมภูมิ นภาลัย อมรเทพดำรง มหาวิทยาลัยนเรศวร ธราดล โพธิษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา นรุตม์ จารุธรรมโสภณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google