งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา อุบล ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว นางนารี พิณศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วยราชการ หน้าห้องรองฯ เชตะวันฯ ) นายอุทัย อุพันทา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 6 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 5 4 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 4 4 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10, ,2 20 1,8 20 2,5 20 3,2 20 3,7 20 5,0 20 6,0 20 7,2 20 8,5 20 9, , 400 2, , งานสารบรรณ / งาน ธุรการ 8, ,9 59 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2, (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1, (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3, (5) ส่ง ( เรื่อง ) 1, (6) ร่างหนังสือ ( เรื่อง ) (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้า รูปเล่ม......( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี 1, (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......( เรื่อง ) (2) ตรวจสอบใบสำคัญ การเงิน ( เรื่อง ) (3) จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ( ครั้ง ) 1002 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่าย งบประมาณ..( ครั้ง ) (5) รายงาน Online ( ครั้ง ) 4005

4 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ (1) ขออนุมัติจัดซื้อ ( ครั้ง ) 3048 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 4033 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ ( ครั้ง ) (5) ดูแลซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ และ 3048 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ประตูน้ำพระ อินทร์ ( ครั้ง )

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 3 สรุปผลกิจกรรมห้อง แห่งการเรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนา บุคลากร 4,56 0 คน ,2501,53 0 2,45 0 2,84 0 3,15 0 4,0204,12 0 4,

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและ ประเมินผล 5.1 ประเมินผลการ ฝึกอบรม 38 ครั้ง ( ทันทีที่เสร็จสิ้น โครงการ ) รายงานผลการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ 2 ครั้ง การฝึกอบรม ประเมิน ประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรม 1 ครั้ง บุคลากร ( ติดตามผล การปฏิบัติงานหลัง การฝึกอบรม ) สำรวจความพึง พอใจของ 1 ครั้ง บุคลากรที่มีต่อการ พัฒนาบุคลากร ประจำปี 00

7 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 49,40 0, % 1%1%2 %4 %9 %11 % 30 % 37 % 41 % 64 % 69 % 100 % 0.64 % 1.80 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447, %3 %5 %13 %25 %32 % 43 %50 %60 % 75 %90 %100 % 1.81 % 5.10 % 1.2 งบลงทุน 31,953, %30 % 58 % 100 % งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google