งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา อุบล ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ( ยืมตัว จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ) ถูกยืมตัว นางนารี พิณศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ช่วยราชการ หน้าห้องรองฯ เชตะวันฯ ) นายอุทัย อุพันทา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ( ช่วย ราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ ) ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ พัฒนาเมือง (1/1) กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 1 ข้าราชการ 7 6 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ 1 1 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวางแผนและ ประสานงาน ข้าราชการ 5 4 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานฝึกอบรม ที่ 2 ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 1 1 กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 4 4 พนักงาน ราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,4 00 7201,2 20 1,8 20 2,5 20 3,2 20 3,7 20 5,0 20 6,0 20 7,2 20 8,5 20 9,7 20 10, 400 2,26 9 7202,2 69 1.1 งานสารบรรณ / งาน ธุรการ 8,92 0 5721,9 59 (1) รับหนังสือ.............( เรื่อง / เล่ม ) 2,000218679 (2) ส่งหนังสือ.............( เรื่อง ) 1,500116271 (3) พิมพ์หนังสือ..........( เรื่อง ) 3001087 (4) จัดเก็บ...................( เรื่อง ) 3,500218679 (5) ส่ง E-mail.............( เรื่อง ) 1,5000155 (6) ร่างหนังสือ...........( เรื่อง ) 1001087 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้า รูปเล่ม......( เรื่อง ) 2001 1.2 การเงิน & บัญชี 1,18 0 59161 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......( เรื่อง ) 3301950 (2) ตรวจสอบใบสำคัญ การเงิน...........( เรื่อง ) 4002052 (3) จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ.............( ครั้ง ) 1002 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่าย งบประมาณ..( ครั้ง ) 4002052 (5) รายงาน Online.............................( ครั้ง ) 4005

4 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ 30089149 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ..............( ครั้ง ) 3048 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง.............( ครั้ง ) 501517 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........( ครั้ง ) 4033 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ..............( ครั้ง ) 15063113 (5) ดูแลซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ และ 3048 ตรวจสอบอาคาร สถานที่ ประตูน้ำพระ อินทร์........( ครั้ง )

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.1 3 สรุปผลกิจกรรมห้อง แห่งการเรียนรู้ 1 เล่มรวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนา บุคลากร 4,56 0 คน 0 0450 6501,2501,53 0 2,45 0 2,84 0 3,15 0 4,0204,12 0 4,56 0 0 96

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานติดตามและ ประเมินผล 5.1 ประเมินผลการ ฝึกอบรม 38 ครั้ง 036111419222631353638 ( ทันทีที่เสร็จสิ้น โครงการ ) 03 5.2 รายงานผลการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ ประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 000001111112 การฝึกอบรม 00 5.3 ประเมิน ประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรม 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากร ( ติดตามผล การปฏิบัติงานหลัง การฝึกอบรม ) 00 5.4 สำรวจความพึง พอใจของ 1 ครั้ง 000000000011 บุคลากรที่มีต่อการ พัฒนาบุคลากร ประจำปี 00

7 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 49,40 0,700.35 % 1%1%2 %4 %9 %11 % 30 % 37 % 41 % 64 % 69 % 100 % 0.64 % 1.80 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447, 500 1 %3 %5 %13 %25 %32 % 43 %50 %60 % 75 %90 %100 % 1.81 % 5.10 % 1.2 งบลงทุน 31,953, 200 00000 023 %30 % 58 % 100 % 00 1.3 งบรายจ่ายอื่น 0


ดาวน์โหลด ppt อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 2623 พนักงาน ราชการ 99 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 4239 อัตราว่างจำนวน 3 อัตรา ( ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญ การ = 1) มาช่วย ราชการ นางสาวสุริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google