งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

2 ผอ. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานฝึกอบรมที่ 1 ข้าราชการ 7 6 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานฝึกอบรมที่ 2 ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 1 กลุ่มงานวางแผนและประสานงาน ข้าราชการ 5 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 26 23 พนักงานราชการ 9 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 42 39 อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา (ชำนาญการพิเศษ = 2 ชำนาญการ = 1) มาช่วยราชการ นางสาวสุริยา อุบล ตำแหน่งพนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ยืมตัวจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ถูกยืมตัว นางนารี พิณศรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ เชตะวันฯ) นายอุทัย อุพันทา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ช่วยราชการหน้าห้องรองฯ วรวิทย์ฯ)

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,400 720 1,220 1,820 2,520 3,220 3,720 5,020 6,020 7,220 8,520 9,720 2,269 1.1 งานสารบรรณ/งานธุรการ 8,920 572 1,959 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 2,000 218 679 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 1,500 116 271 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 300 10 87 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 3,500 (5) ส่ง (เรื่อง) 155 (6) ร่างหนังสือ (เรื่อง) 100 (7) ถ่ายเอกสาร โรเนียว เข้ารูปเล่ม......(เรื่อง) 20 1.2 การเงิน & บัญชี 1,180 59 161 (1) จัดทำใบสำคัญเบิกเงิน......(เรื่อง) 330 19 50 (2) ตรวจสอบใบสำคัญการเงิน (เรื่อง) 400 52 (3) จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (ครั้ง) 2 (4) ลงบัญชีคุมการใช้จ่ายงบประมาณ..(ครั้ง) (5) รายงาน Online (ครั้ง) 40 5

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.3 พัสดุ 300 89 149 (1) ขออนุมัติจัดซื้อ (ครั้ง) 30 4 8 (2) ขออนุมัติจัดจ้าง (ครั้ง) 50 15 17 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 40 3 (4) เบิก – จ่ายพัสดุ (ครั้ง) 150 63 113 (5) ดูแลซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ประตูน้ำพระอินทร์ (ครั้ง)

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 1 แผน ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 3 สรุปผลกิจกรรมห้องแห่งการเรียนรู้ 1 เล่ม รวบรวมข้อมูลการจัดทำกิจกรรมตลอดทั้งปี 4 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 4,560 คน 450 650 1,250 1,530 2,450 2,840 3,150 4,020 4,120 4,560 96

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานติดตามและประเมินผล 5.1 ประเมินผลการฝึกอบรม 38 ครั้ง 3 6 11 14 19 22 26 31 35 36 38 (ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการ) 5.2 รายงานผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 2 ครั้ง 1 2 การฝึกอบรม 5.3 ประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม 1 ครั้ง บุคลากร (ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม) 5.4 สำรวจความพึงพอใจของ บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรประจำปี

7 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2555
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 49,400,700 .35% 1% 2 % 4 % 9 % 11 % 30 % 37 % 41 % 64 % 69 % 100 % 0.64 % 1.80 % 1.1 งบดำเนินงาน 17,447,500 1 % 3 % 5 % 13 % 25 % 32 % 43 % 50 % 60 % 75 % 90 % 1.81 % 5.10 % 1.2 งบลงทุน 31,953,200 23 % 58 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google