งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหาร มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ คณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และ ไม่เกิน 11 คน (ข้อ 31 ) โดยให้มีกรรมการหนึ่งคณะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจการของบริษัท และอยู่ในความควบคุมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (ข้อ 30 ) วาระการดำรงตำแหน่ง : กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทแล้ว ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก (ข้อ 36) การแต่งตั้งกรรมการ : ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอน (ข้อ 32) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้จัดการใหญ่บริษัท โดยมอบให้บริหารงานตามข้อบังคับและตามคำสั่งหรือระเบียบของ คณะกรรมการ(ข้อ 46 ) เงินเดือนพนักงาน  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้า ร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยให้ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาดำเนินการแก้ไขคำฟ้องในส่วนคำขอให้สมบูรณ์ ในกรณีที่สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกกลางที่มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางสายภูเก็ต-หนองคาย ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้ทำสัญญา ร่วมเดินรถกับ บขส. โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ บขส. ผู้ได้รับสัมปทานเสียประโยชน์ สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีอาจ ได้รับผลประโยชน์น้อยลงและได้รับความเดือนร้อนเสียหาย เมื่อสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับ คามเดือดร้อนเสียหาย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากคำฟ้องแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องการเพิกถอนการกำหนดเส้นทางการเดินรถที่ได้ประกาศในราชกิจจาเบกษา อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายมิใช่เพิกถอนมติของคณะกรรมการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงขอให้แก้ไขคำฟ้องส่วนนี้ให้สมบูรณ์ ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม. 5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่งนับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการโดย ตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับ แก่กรรมการของบริษัท จำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) สังกัด : กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ : นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กรรมการผู้แทน กค. : นายเอกศักดิ์ โอเจริญ Website : www.transport.co.th โทร. 0 2936 2841-48 ผู้จัดการใหญ่ (CEO) : นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สัญญาจ้างลงวันที่ : 31 สิงหาคม 2550 ระยะเวลาจ้าง : 1 ก.ย 50 – 31 ส.ค.54  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO:  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (ประธานกรรมการ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือน ขั้นสูงสุด ขั้นที่ 55 Min-Max ของเงินเดือน= 5,510-99,970 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ปริญญาตรี 4ปี = 8,370 บาท จำนวนพนักงาน 3,871 คน (31 พ.ค. 54 ) - วัตถุประสงค์ : บัญญัติอยู่ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับบริษัท ขนส่ง จำกัด มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้ (1)รับทำการขนส่งโดยทั่วไป (2)เป็นเจ้าของ สร้าง ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อหรือในทางใดทางหนึ่ง จัดหามา หรือจำหน่ายไปซึ่งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อีกทั้งทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวกับ กิจการของบริษัท (3)รวมการงาน หรือสมทบกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัท รวมทั้ง การเข้าหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ (9) จัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจ สภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยต้องไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง นอกจากนั้น กรรมการมีคุณสมบัติเหมือนกับ พรบ.คุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (ข้อ 33 (7)) ข้อบังคับของ บริษัท ขนส่ง จำกัด สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง - ไม่ปรากฏว่ามีอำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google