งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้อมูลทั่วไป สังกัด : กระทรวงพลังงาน ประธานกรรมการ : นายนริศ ชัยสูตร (รักษาการ ประธานกรรมการ ปตท. แทน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 53 เป็นต้นไป) กรรมการผู้แทน กค. : 1. นางเบญจา หลุยเจริญ 2. นายนริศ ชัยสูตร Website : โทร ประเด็นทางกฎหมายที่สำคัญ · แปลงสภาพตาม พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ จาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 44 โดยให้ภาครัฐ คงสัดส่วนถือหุ้นใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และได้มีการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 44 (ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรก ในวันที่ 6 ธ.ค. 44) · ผลกระทบจากคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีมาบตาพุด เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 53 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาคดี หมายเลขแดงที่ 1352/2553 ในคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวมาบตาพุด ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ หน่วยงานของรัฐรวม 8 ราย ที่ร่วมกันออกใบอนุญาตโครงการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ จ.ระยอง โดยไม่ชอบด้วย ม 67 ว.2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ (คดีนี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ลงวันที่ 29 ก.ย. 52 ให้ระงับโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้างใน ต.มาบตาพุด จ.ระยอง จำนวน 76 โครงการ เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาซึ่งมีการแก้ไขโดยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 52 เป็นให้ระงับโครงการ 65 โครงการ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา) โดยศาลพิพากษาให้ (1) เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให้แก่โครงการหรือกิจกรรมที่ถูกกำหนดให้เป็น โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติ และสุขภาพ ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 31 ส.ค. 53 ซึ่งดําเนินการไมครบถวนตามม.67 ว.2 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่มีคําพิพากษานี้ ซึ่งมีโครงการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนใบอนุญาต คือ โครงการผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ของ บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.) (2) ใหคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 29 ก.ย. 52 ซึ่งแกไขโดยคําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 592/2552ลงวันที่ 2 ธ.ค.52 เปนอันสิ้นสุดลงนับแตวันที่มี คําพิพากษานี้เวนแตโครงการหรือกิจกรรมตาม (1) ที่ยังคงใหคําสั่งคุ้มครองดังกลาวมีผลบังคับ ตอไป จนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเปนอย่างอื่น ทำให้ โครงการของบมจ.ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการไว้เป็นการชั่วคราว สามารถดำเนินการต่อไปได้ ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด กรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) : นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สัญญาจ้างลงวันที่ : 10 ก.ย. 50 ระยะเวลาจ้าง : 10 ก.ย. 50 – 9 ก.ย. 54  วาระที่  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)) รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน : Min 6,200 บาท Max เป็นความลับ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 16,400 บาท / 20,900 บาท (วิศวกร) จำนวนพนักงาน : 3,899 (31 พ.ค. 54) (ก่อนหน้านี้ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 29 ก.ย. 52 ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 592/2552 ลงวันที 2 ธ.ค. 52 ให้ระงับการดำเนินการโครงการที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่ ต. มาบตาพุด จ.ระยอง จำนวน 65 โครงการ ไว้เป้นการชั่วคราว จนกว่า ศาลจะมีคำพิพากษา) วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ · ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับ หรือการสนับสนุน การประกอบธุรกิจปิโตรเลียม อันหมายความรวมถึง การสำรวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ คลังปิโตรเลียม ซื้อ ขาย ทำการค้า และจำหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม รวมทั้งปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังมีขอบวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีก จำนวน 39 ข้อ  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน (ข้อ 32) วาระการดำรงตำแหน่ง : ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง (ข้อ 38) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ๋ (ข้อ 32) ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินงาน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร   มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สิทธิในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง : ในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดซื้อจาก บมจ. ปตท. หรือคลังน้ำมันหรือสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของ บมจ. ปตท. โดยตรง โดยวีธีกรณีพิเศษ เว้นแต่ การจัดซื้อน้ำมันเตาของ กฟผ. ตั้งแต่ 10,000 ลิตร ขึ้นไป ให้จัดซื้อจาก บมจ. ปตท. ร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้จัดซื้อตามข้อบังคับของ กฟผ. ว่าด้วยการพัสดุ โดยให้มีการแข่งขันด้านราคา (ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 41 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 180 ลงวันที่ 29 ต.ค. 41 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 42 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 89 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 42 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิย. 45 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/7217 ลงวันที่ 13 มิย.45) สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นายเอกวิทย์ ชูทอง โทร ต่อ 6722 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 559/2545 เรื่อง สถานภาพของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ ซึ่งวางหลักกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ และไม่ใช่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป้นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น จึงไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539


ดาวน์โหลด ppt บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google