งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 3 ผู้อำนวยการส่วน : นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา ผู้จัดทำ : นางสาวมธุรส ไชยศร โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6717 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค. 54 (Update) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อ.อ.ป. (ม.6) (1) อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ (2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำป่าไม้ และเก็บหาของป่า แปรรูป ไม้ ทำไม้อัด อบไม้ อัดน้ำยาไม้ กลั่นไม้ และประดิษฐ์หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม้และของป่า และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า (3) ปลูกสร้างสวนป่า คุ้มครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการเอง หรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ (4) วิจัย ค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ (5) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติและความสำนึกในการคุ้มครอง ดูแล รักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการจัดการหาที่พัก การอำนวยความสะดวก หรือ การ ให้บริการในกิจการที่เกี่ยวกับการทัศนาจร หรือ กิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินการดังกล่าว (6) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. (ดู ม. 7 ประกอบ) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 สังกัด : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ : นายโชติ ตราชู กรรมการผู้แทน กค. : นายธีรัชย์ อัตนวานิช Website : www.fio.go.th โทร. 0 2282 3243-7 ผู้อำนวยการ (CEO) : -ว่าง- - อยู่ระหว่างการสรรหา - นายขัยภัฎ สมบูลย์ดำรงกุล รองผู้อำนวยการ อ.อ.ป. รักษาการแทน ผู้อำนวยการ ฯ สัญญาจ้างลงวันที่ : - ระยะเวลาจ้าง : -  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก รอง CEO  พนักงาน  สัญญาจ้าง CFO  พนักงาน  สัญญาจ้าง มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ · จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 14 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจในกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 9 คน ในจำนวนนี้ให้มี ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการด้วย 1 คน (ม.13) · วาระการดำรงตำแหน่ง : กรรมการซึ่ง ครม. แต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี แต่อาจได้รับการ แต่งตั้งอีกได้ (ม.14 ทวิ) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ด้วยความเห็นชอบของ ครม. (ม.18) และ ให้ ครม. เป็นผู้กำหนดเงินผลประโยชน์ตอบแทนของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ (ม.16) เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุด ขั้นที่ 58 Min-max ของเงินเดือน : 6,150 – 113,520 บาท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (ปริญญาตรี 4 ปี) : 8,130 บาท จำนวนพนักงาน : 1,472 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ · ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จะต้อง (1) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ อ.อ.ป. หรือในกิจการที่จะกระทำให้แก่ อ.อ.ป. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นเพียงหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น (ม.14 (1)) (2)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (ม.14 (7)) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง เรื่องเสร็จที่ 881/2550 เรื่อง การร่วมการงานกับบุคคลอื่นขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ การที่ อ.อ.ป.ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ ชีวมวล (Biomass) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่สวนป่าทั้งหมด โดย เอกชนต้องใช้พื้นที่สวนป่าเป็นที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า และ อ.อ.ป.มีหน้าที่ต้องส่ง มอบชีวมวลจากสวนป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า เมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วให้เอกชนแบ่งเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่ อ.อ.ป. กรณีดังกล่าวถือได้ว่า อ.อ.ป. ได้เข้าดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและจัดหาประโยชน์เพื่อกิจการของ อ.อ.ป. ตามมาตรา 6 (6) แห่ง พ.ร.ฎ.จัดตั้ง อ.อ.ป. และ เป็นการร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก ครม. เสียก่อน ตามมาตรา 7(7) แห่ง พ.ร.ฎ. จัดตั้ง อ.อ.ป. อ.อ.ป. จึงสามารถให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก ครม.ก่อน ปัจจุบันไม่ปรากฎว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากรรัฐวิสาหกิจ จะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมาย จัดตั้งรัฐวิสาหกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวม การเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมกา โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม. 7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง การคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรค 1) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรค 7) สิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้ : ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความประสงค์ จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ไม้หรือใช้บริการ อบไม้ ไสไม้ อัดน้ำยาไม้จาก อ.อ.ป. สามารถติดต่อซื้อหรือจ้างได้โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 53 ตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506 / ว 155 ลว 16 ส.ค 53)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google