งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mrs. Jantima Siriseangtaksin Principal Advisor on Information and Communication Technology Revenue Department of Thailand 27-29 June 2006 Mrs. Jantima.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mrs. Jantima Siriseangtaksin Principal Advisor on Information and Communication Technology Revenue Department of Thailand 27-29 June 2006 Mrs. Jantima."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mrs. Jantima Siriseangtaksin Principal Advisor on Information and Communication Technology Revenue Department of Thailand 27-29 June 2006 Mrs. Jantima Siriseangtaksin Principal Advisor on Information and Communication Technology Revenue Department of Thailand 27-29 June 2006 e -Filing Strategy

2

3

4

5

6 Statistics of PND 90&91e-Filing 69.52% 69.52% 53.95% 53.95% 30.55% 30.55% 4.19% 4.19% 1.07% 1.07% Ratio of e_Filing/ Total Filing 8,845,725 7,368,653 6,672,768 5,723,051 5,565,396 Total 1.08% 1.08% 60,000 60,0005,505,396 2001 2001 4.37% 4.37% 240,000 240,0005,483,051 2002 2002 228.08% 228.08%6,149,5782,696,147 2005 2005 117.19% 117.19%3,976,0753,392,578 2004 2004 43.99% 43.99%2,038,8574,633,911 2003 2003 Ratio of e_Filing/ Manual Filing Electronic Filing Manual Filing Tax Year Statistics of PND 90&91e-Filing

7

8 Tax Filing and Payment by the Internet is a complete life cycle of electronic service starting from tax return filing, tax payment, and tax data processing. The Life Cycle of Tax Filing and Payment by the Internet Revenue Department Taxpayers Banks

9 Background  The service was started on 2 nd April 2001,  On the outset, value added tax (VAT) electronic filing system was launched,  Taxes can be paid by e- Payment system of commercial banks.  The service was started on 2 nd April 2001,  On the outset, value added tax (VAT) electronic filing system was launched,  Taxes can be paid by e- Payment system of commercial banks. Background

10 Available Services Personal Income Tax Corporate Income Tax Value Added Tax Specific Business Tax P.N.D.90, P.N.D91, P.N.D.94 P.N.D.90, P.N.D91, P.N.D.94 P.N.D.1, P.N.D.2, P.N.D.3 P.N.D.1, P.N.D.2, P.N.D.3 P.N.D.50, P.N.D.51, P.N.D.52 P.N.D.50, P.N.D.51, P.N.D.52 P.N.D.53, P.N.D.54, P.N.D.55 P.N.D.53, P.N.D.54, P.N.D.55 P.P.30, P.P.36 P.P.30, P.P.36 P.T.40 P.T.40  Nowadays the service cover all tax types and 15 tax forms: Available Services

11 Payment Methods Bank Electronic System Post Automatic Counter e-Payment, ATM, Tele-Banking, m-Banking, Internet Banking Counter Service Pay at Post  Nowadays 2 payment paths are available: Payment Methods

12 Objectives (1) To strengthen the efficiency of tax collection system. (1) To strengthen the efficiency of tax collection system. (2) To increase options for tax filing and payment. (2) To increase options for tax filing and payment. (3) To raise the quality and accuracy of information. (3) To raise the quality and accuracy of information. (4) To support e-Government policy. (4) To support e-Government policy. (5) To provide a better service by reducing work procedures. (5) To provide a better service by reducing work procedures. (6) To decrease costs of both taxpayers and the Revenue (6) To decrease costs of both taxpayers and the Revenue Department. Department. Objectives

13 To taxpayers To taxpayers (1) Cost and time savings. (1) Cost and time savings. (2) Savings in document storage due to e-document. (2) Savings in document storage due to e-document. (3) Be able to file tax returns everyday during office (3) Be able to file tax returns everyday during office hours and after office hours (4.30 – 10.00 pm). hours and after office hours (4.30 – 10.00 pm). (4) Taxpayer data can be checked by computer (4) Taxpayer data can be checked by computer programs. programs. (5) Tax refund is quicker. (5) Tax refund is quicker. Benefits

14 To the Revenue Department (1) Savings in time and cost to receive tax returns, to (1) Savings in time and cost to receive tax returns, to record data, and to examine output. record data, and to examine output. (2) Respond to the needs of the public by providing (2) Respond to the needs of the public by providing services that are convenient, rapid, and economical. services that are convenient, rapid, and economical. (3) Respond to e-Government policy. (3) Respond to e-Government policy. (4) Reduce work procedures. (4) Reduce work procedures. (5) Create good image of the Revenue Department. (5) Create good image of the Revenue Department. Benefits

15 1. Register for service by using following forms: - Application for Tax Return Filing by the - Application for Tax Return Filing by the Internet (P.O. 01), Internet (P.O. 01),(P.O. 01)(P.O. 01) - Agreement on Tax Return Filing and Payment, Agreement on Tax Return Filing and PaymentAgreement on Tax Return Filing and Payment - Identification Document: a corporate or a person. a person. 2. Obtain a user id and a password. Application for Service

16 3. Contact a bank to apply for tax payment service by using a bank’s electronic system. using a bank’s electronic system. 4. Obtain a user id and a password from the bank. 5. File tax return in the month that e-Filing rights is notified. notified. 6. Inform the Revenue Department by e-Mail in the month that not able to file tax return by the Internet. month that not able to file tax return by the Internet. Application for Service

17 www.rd.go.th Demo

18

19 Applicant Fills in details: 1. TIN 2. Name, Address 3. Branch no. 4. E-mail Address 5. Telephone number Register for service

20 หมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตของท่านคือ R 0000000157 ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้ไปยื่น ณ ศูนย์การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก ของท่านเป็นโมฆะ เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ. พ.02.3 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ประกอบการที่ได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่ วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือ ใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพัน นิติบุคคลนั้น โดยผู้มี อำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่ายด้วย 3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับแนบ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ได้ ลงลายมือชื่อ รับรองในภาพถ่าย กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในคราวเดียวกันสามารถใช้ เอกสารประกอบการยื่นแบบชุดเดียวกันได้ หมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ระบบการยื่นแบบและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ตของท่านคือ R 0000000157 ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมเอกสารดังนี้ไปยื่น ณ ศูนย์การยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิก ของท่านเป็นโมฆะ เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นแบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ. พ.02.3 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ประกอบการที่ได้ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว 2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทฉบับปัจจุบันที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่ วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือ ใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนาจผูกพัน นิติบุคคลนั้น โดยผู้มี อำนาจดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองในภาพถ่ายด้วย 3. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับแนบ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ได้ ลงลายมือชื่อ รับรองในภาพถ่าย กรณีที่ผู้ประกอบการมีความประสงค์ขอยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในคราวเดียวกันสามารถใช้ เอกสารประกอบการยื่นแบบชุดเดียวกันได้ พิมพ์แบบ ภ. อ.01 The RD ’ s confirmation Details on screen Register for service

21 1. Enter the Revenue Department website at 1. Enter the Revenue Department website at. www.rd.go.th.www.rd.go.th 2. Choose the icon: Filing by the Internet Service. 2. Choose the icon: Filing by the Internet Service. 3. Select a tax form type that want to file. 3. Select a tax form type that want to file. 4. Enter the system by using a user id and a password 4. Enter the system by using a user id and a password received from the Revenue Department. received from the Revenue Department. 5. Key in data. 5. Key in data. 6. Press the OK button and confirm filing. 6. Press the OK button and confirm filing. e-Filing and Payment Procedure

22 7. In the case of no taxable payment, the system will 7. In the case of no taxable payment, the system will notify filing result and the taxpayer can print the notify filing result and the taxpayer can print the tax form already filed. tax form already filed. 8. In the case of taxable payment, the system will 8. In the case of taxable payment, the system will display options of payment methods and banks. display options of payment methods and banks. 9. After choosing a bank the taxpayer made contact 9. After choosing a bank the taxpayer made contact with, the taxpayer can enter electronic money with, the taxpayer can enter electronic money transfer system by keying in user id and password. transfer system by keying in user id and password. e-Filing and Payment Procedure

23 10. Follow a bank procedure in requesting 10. Follow a bank procedure in requesting money transfer for tax payment money transfer for tax payment 11. The bank will display the result of money transfer 11. The bank will display the result of money transfer for taxpayer to print and keep as evidence if needed for taxpayer to print and keep as evidence if needed 12. Return to the Revenue Department website to receive 12. Return to the Revenue Department website to receive confirmation. Taxpayers can print tax form already confirmation. Taxpayers can print tax form already filed to keep as evidence if needed filed to keep as evidence if needed 13. The Revenue Department will send receipts to 13. The Revenue Department will send receipts to taxpayers on the day after the filing date taxpayers on the day after the filing date

24 Choose tax form P.P.30 e-Filing and Payment Procedure

25 Fill in user ID & password Security System e-Filing and Payment Procedure

26 Details of taxpayer and tax month will be displayed in Form P.P. 30 Fill in details to calculate tax liability i.e. input tax, output tax, payable tax or tax refund e-Filing and Payment Procedure

27 If a taxpayer files a consolidated return, he must send a file containing attachment together with the tax return P.P. 30 e-Filing and Payment Procedure

28 Tax month details e-Filing and Payment Procedure

29 The taxpayer can print out the form to keep a copy of the tax return e-Filing and Payment Procedure

30 He does not need to sign or stamp seal on the form e-Filing and Payment Procedure

31

32 Choose tax payment method e-Filing and Payment Procedure

33 3110400807771 310012747142290 23,300.00 Tax payment method PIN (13 digits) or TIN (10 digits) Control Number Tax Amount e-Filing and Payment Procedure

34 01/ 01/ 2547 23,300.00 1000012475 E-Filing results e-Filing and Payment Procedure

35

36 Fill in user ID and password of bank to transfer money e-Filing and Payment Procedure

37 ธนาคารได้โอนเงินจากบัญชีเลขที่ xxxxxxxxxx เข้าบัญชีกรมสรรพากร เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือน / ปี ภาษี 12/2544 เป็นเงิน จำนวน 100.00 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12/01/2545 หมายเลขอ้างอิง P0000001038 กรุณากดปุ่มเพื่อกลับไปพิมพ์แบบแสดง รายการ ภ. พ. 30 ธนาคารได้โอนเงินจากบัญชีเลขที่ xxxxxxxxxx เข้าบัญชีกรมสรรพากร เพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเดือน / ปี ภาษี 12/2544 เป็นเงิน จำนวน 100.00 บาท เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12/01/2545 หมายเลขอ้างอิง P0000001038 กรุณากดปุ่มเพื่อกลับไปพิมพ์แบบแสดง รายการ ภ. พ. 30 Bank confirms money transfer to RD’s account e-Filing and Payment Procedure

38 กรมสรรพากรได้รับรายการยื่นแบบ ภ. พ. 30 สำหรับเดือน / ปี ภาษี 12/2544 พร้อมเงินภาษี จำนวน 100.00 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12/01/2545 หมายเลขอ้างอิง P0000001038 กรุณาพิมพ์แบบ ภ. พ.30 เพื่อเก็บไว้เป็นสำเนาของท่านด้วย กรมสรรพากรได้รับรายการยื่นแบบ ภ. พ. 30 สำหรับเดือน / ปี ภาษี 12/2544 พร้อมเงินภาษี จำนวน 100.00 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12/01/2545 หมายเลขอ้างอิง P0000001038 กรุณาพิมพ์แบบ ภ. พ.30 เพื่อเก็บไว้เป็นสำเนาของท่านด้วย print RD confirms the receipt of e-tax Filing e-Filing and Payment Procedure

39 Diagram of Electronic Filing System TAXPAY ER BANK REVENUE DEPARTM ENT DATABAS E 0 ELECTRONIC FILING SYSTEM 1. Update database 10. Send tax return information 8. enter user ID + password 11. notify e-filing reference number 14. Issue tax receipt, email receipt of e-filing 9. Confirm password by displaying name and address 4. Send registration Form and supporting documents 2. Send registrations information 12.send information for money transfer 13. notify money transfer to the RD’s account 6. retrieve registration information 7. approve e-filing 15. transfer e-filing information for processing 5. Issue user ID & password 3. Confirms receipt of registration information Diagram of Electronic Filing System

40 Train RD staff to understand e-Filing and Payment objectives, benefits, and procedure so that they can explain and help taxpayers to use this service Publicize e-Filing and Payment using such a strategic presenter as the Prime Minister and broadcast through various mass media such as televisions, radios, and newspapers Establish a campaign to promote e-Filing and Payment such as quicker filing - quicker refund, not needing supplement documents, and 24 hour service e-Filing and Payment Motivation

41

42 eBusiness in the Public Sector eASIA AWARD

43

44 Please visit our web site http://www.rd.go.th

45


ดาวน์โหลด ppt Mrs. Jantima Siriseangtaksin Principal Advisor on Information and Communication Technology Revenue Department of Thailand 27-29 June 2006 Mrs. Jantima.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google