งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นไม้ชีวิต รายวิชา 001173 (Life Skills) โดย อ.มณฑิรา อินจ่าย สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นไม้ชีวิต รายวิชา 001173 (Life Skills) โดย อ.มณฑิรา อินจ่าย สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นไม้ชีวิต รายวิชา (Life Skills) โดย อ.มณฑิรา อินจ่าย สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 เป้าหมายชีวิต ชื่อ-สกุล คติประจำใจ วันเดือนปีเกิด คนสำคัญในชีวิต

3 ที่มาของชื่อ ชื่อ-สกุล
ชื่อรวมของพ่อแม่ ชื่อตามปรากฏการณ์ในช่วงที่เกิด ชื่อที่มีความหมายดี อักษรมงคลตามวันเกิด ชื่อ-สกุล

4 บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ผู้แวดล้อม บุตร สามี ภรรยา คนในบ้าน ลูกน้อง ผู้ที่อยู่ในอุปการะ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีอายุยืนยาว อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักและศรัทธา ทุนทรัพย์หรือมรดก ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเอง ความขยันหมั่นเพียร ความมานะบากบั่น ความเป็นใหญ่หรือประสบผลสำเร็จ ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู โชคร้าย ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

5 ศรี ศรี บริวาร มนตรี มนตรี อายุ
บริวาร = 1 อายุ = 1 เดช = 0 ศรี = 2 มูละ = 0 อุตสาหะ= 0 มนตรี = 2 กาลกิณี = 0 ศรี ศรี THURSDAY ฑิ รา บริวาร มนตรี มนตรี อายุ

6 วันเดือนปีเกิด POWER OF THE DAY

7 Action = Reaction

8 คนสำคัญในชีวิต Role Model

9 "You Are What You Think" คติประจำใจ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด คนสำคัญในชีวิต

10 "ชีวิตที่มีค่า คือการทำให้ชีวิตผู้อื่นมีค่า"
คติประจำใจ "You Are What You Think" "ชีวิตที่มีค่า คือการทำให้ชีวิตผู้อื่นมีค่า" ครูติ๋ว...สุธาสินี น้อยอินทร์...ผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮัก จ.ยโสธร

11 ความเข้าใจตนเอง

12 ข้อดีของฉัน ข้อเสียของฉัน 1. 1. 2. 2. 3. 3.

13 จุดยืนของชีวิต Life Position : I’m not OK – You’re OK I’m OK – You’re not OK I’m not OK – You’re not OK I’m OK – You’re OK

14 จุดยืนของชีวิต Life Position : 1 I’m not OK – You’re OK
คนที่ประเมินการกระทำของตนเองในลักษณะนี้ จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าและถูกกดดัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า รู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย อันเป็นการตรงกันข้ามกับผู้อื่น พฤติกรรมของผู้ที่มีความรู้สึกดังกล่าว จะแสดงออกในลักษณะของคนที่ไม่มีความสุข อิจฉาริษยาผู้อื่น ไม่มีความมั่นใจในตนเอง มองหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา บางคนจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือหนีห่างจากสังคม

15 จุดยืนของชีวิต Life Position : 2 I’m OK – You’re not OK
คือ ผู้ที่มีทัศนคติไม่ดีต่อบุคคลอื่น มองคนอื่นในแง่ร้าย ไม่เชื่อใจใคร ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงต่อผู้อื่นจึงเป็นไปในลักษณะไม่สนใจไม่ให้การยอมรับนับถือ ไม่ไว้วางใจ คอยจับผิด ติเตียนการกระทำของผู้อื่นอยู่เสมอ เพราะคิดว่าไม่มีใครดีมีคุณค่าเท่าตัวเอง บุคคลประเภทนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทหรือตำแหน่งใด ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขยิ่งกว่าบุคคลแบบแรก

16 I’m not OK – You’re not OK
จุดยืนของชีวิต Life Position : 3 I’m not OK – You’re not OK เป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่สิ้นหวังในชีวิต คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า และในขณะเดียวกันคนอื่น ๆ ก็เป็นเช่นนั้นด้วย พฤติกรรมของคนที่มีจุดยืนแห่งชีวิตแบบนี้ จะเป็นคนที่ไม่รู้จะทำอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต      ไม่มีจุดหมายปลายทาง และหากมีความรู้สึกรุนแรงมาก ๆ อาจถึงกับฆ่าคนอื่น และฆ่าตัวเอง เพื่อให้พ้นสภาพผิดหวังในความรู้สึกของตน

17 จุดยืนของชีวิต Life Position : 4 I’m OK – You’re OK
คนที่มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ จะมีทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นแบบนี้ กล่าวคือ ยอมรับการกระทำของคนอื่นในแง่ดี เป็นคนที่มีความสุขเข้ากับคนอื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ไม่หลบหลีกปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่จะกล้าเผชิญกับปัญหาและหาหนทางแก้ไข อย่างมีเหตุมีผล และอย่างสร้างสรรค์ บุคคลประเภทนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตที่สุด

18 จุดยืนของชีวิต Life Position : 1 I’m not OK – You’re OK 2 I’m OK – You’re not OK 3 I’m not OK – You’re not OK 4 I’m OK – You’re OK

19 เป้าหมายชีวิต ชื่อ-สกุล คติประจำใจ วันเดือนปีเกิด คนสำคัญในชีวิต

20 การกำหนดเป้าหมาย M “SMART” S Specific (เจาะจง) = = Measurable (วัดได้)
Set Goals การกำหนดเป้าหมาย Specific (เจาะจง) S = = Measurable (วัดได้) M Achievable (สำเร็จได้) A = R = Realistic (เป็นจริง) Time - Framed (ระบุเวลา) T =

21 4. รักยอมทุกข์เพื่อสุขเธอ
ความรัก 4 เกรด 1. รักใคร่ใฝ่กามา 2. รักปรารถนามาคู่กัน 3. รักปันแบ่งความสุข 4. รักยอมทุกข์เพื่อสุขเธอ น.พ.สุกมล วิภาวีพลกุล: หนังสือ Smart Love

22 1. ฉันทะ: ความชอบในงานที่ทำ
อิทธิบาท4 องค์ประกอบ 4 ประการเพื่อความสำเร็จ 1. ฉันทะ: ความชอบในงานที่ทำ 2. วิริยะ: ความพากเพียรพยายาม 3. จิตตะ: การมีใจจดจ่อกับงาน 4. วิมังสา: การหมั่นตรวจตราเพื่อพัฒนางาน

23 1. ความสุขแบบอัตคัดขัดสน
ความสุข 4 ประเภท จากการบริโภคทรัพย์ 1. ความสุขแบบอัตคัดขัดสน หายหิว+ปลอดภัย= 10 ฿ ขึ้นไป 2. ความสุขเพราะสะดวกสบาย ปัจจัยสี่+furniture= 1,000 ฿ ขึ้นไป 3. ความสุขเนื่องจากอยู่ดีกินดี งานมั่นคง+มีระดับ = 100,000 ฿ ขึ้นไป 4. ความสุขจากการเหลือกินเหลือใช้ ร่ำรวย+หรูหรา = 1,000,000 ฿ ขึ้นไป พระไพศาล วิสาโล: การอบรมสู่ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข หัวข้อการรู้เท่าทันบริโภคนิยม ต.ค. 2549

24 Do You Miss Anything ???

25 ความรักของต้นไม้ The Giving Tree

26 Once there was a tree…...

27 And she loved a little boy.

28 And every day the boy would come

29 And he would gather her leaves

30 And make them into crowns and play king of the forest.

31 He would climb up her trunk

32 And swing from her branches

33 And eat apples

34 And they would play hide and go seek

35 And when he was tired, he would sleep in her shade.

36 And the boy loved the tree…..

37 Very much

38 And the tree was happy

39 But time went by.

40 And the boy grew older.

41 And the tree was often alone.

42 Then one day the boy came to the tree and the tree said,”Come, Boy, come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be “happy” “I am too big to climb and play”said the boy. “I want to buy thing and have fun. I want some money. Can you give me some money?” I’m sorry” said the tree,”but I have no money I have only leaves and apples. Take my apples, Boy, and sell them in city Then you will have money and you’ll be happy”

43 And the tree was happy. And so the boy climb up the tree and gathered
her apples and carried them away. And the tree was happy.

44 But the boy stayed away for a long time…… and the tree was sad
But the boy stayed away for a long time…… and the tree was sad And then one day the boy came back and the tree shook with joy and she said, “,”Come, Boy come and climb up my trunk and swing from my branches and eat apples and play in my shade and be “happy” “I am too busy to climb trees,” said the boy. “I want a house to keep me warm,” he said. “I and want a wife and I want children, and so I need a house. Can you give me a house?” “I have no house” said the tree The forest is my house.” said the tree but you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy

45 And so the boy cut off her branches and carried them away to build a house.

46 And the tree was happy.

47 But the boy stayed away for a long time…… and the tree was sad
But the boy stayed away for a long time…… and the tree was sad And when he came back, the tree was so happy she could hardly speak “Come, Boy” she whispered, “Come and play” “I am too old and sad to play.” said the boy “I want a boat that will take me away from here. Can you give me a boat ?” “Cut down my trunk and make a boat,” said the tree Then you can sail away…… and be happy.”

48 And so the boy cut down her trunk
And made a boat and sail away.

49 And the tree was happy…..

50 But not really.

51 And after a long time the boy came back again
And after a long time the boy came back again “I am sorry, Boy,” said the tree, “but I have nothing left to give you---

52 My apples are gone.” “My teeth are too weak for apple,” said the boy.
“My branches are gone,” said the tree.”You cannot swing on them---” I am too old to swing on branches” said the boy. “My trunk is gone,” said the tree “You cannot climb----” I am too tired to climb,” said the boy. “I am sorry” sighed the tree “I wish that I could give you something… but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry…”

53 I don’t need very much now” said the boy
I don’t need very much now” said the boy “just a quiet place to sit and rest I am very tired” “Well” said the tree, straightening herself up as much as she could, “well, an old stump is good for sitting and resting Come, Boy, sit down and rest.” And the boy did

54 And the tree was happy The End

55 What are you doing with your Giving Tree ???

56 ต้นไม้ชีวิตของฉัน ต้นไม้ของพ่อ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด คนสำคัญในชีวิต คติประจำใจ เป้าหมายชีวิต

57 แม้ไม่ได้เกิดเป็นดอกซากุระ
จงอย่ารังเกียจที่จะเกิดเป็นบุปผาอื่น แม้มิได้เป็นซามูไร จงภูมิใจที่ได้เป็นสมุนซามูไร ภูเขาไฟฟูจิสวยงามที่สุดก็จริง แต่จะทำให้ภูเขาอื่นไร้ค่าลงไปหาได้ไม่ เป็นถนนไม่ได้...จงเป็นแค่บาทวิถี เป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้ ขอจงเป็นดวงจันทร์หรือดวงดาวเถิด เป็นอะไรก็ได้... ขอให้เป็นให้ดีที่สุด

58 L f S k l l i i e 26 Nov 2008


ดาวน์โหลด ppt ต้นไม้ชีวิต รายวิชา 001173 (Life Skills) โดย อ.มณฑิรา อินจ่าย สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google