งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peeravas Ratanapongpien ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2552 1. แผนการตลาด 2. งาน Unmatched และงานติดตามหนี้ค้างชำระ 3. สรุปงานจาก Scoreboard 4. รายงานสถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peeravas Ratanapongpien ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2552 1. แผนการตลาด 2. งาน Unmatched และงานติดตามหนี้ค้างชำระ 3. สรุปงานจาก Scoreboard 4. รายงานสถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peeravas Ratanapongpien ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2552 1. แผนการตลาด 2. งาน Unmatched และงานติดตามหนี้ค้างชำระ 3. สรุปงานจาก Scoreboard 4. รายงานสถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความ รับผิดชอบ 5. สรุปผลการดำเนินงานทุกผลิตภัณฑ์

2 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์ ฯติดตั้งรื้อถอนสุทธิรื้อถอนร้อย ละ บร. 1392911020.86 นร. 100138713.00 ลม. 4373616.28 สก. 48103820.83 ปค. 69165323.19 รวม 3997532418.80 1-31 ตุลาคม 2552 ยอดขาย ADSL ประจำเดือน ตุลาคม 2552

3 Peeravas Ratanapongpien สรุปยอดขาย ADSL ของทีมขาย บบภ.2.2( บร.) ณ 31 ต. ค.52

4 Peeravas Ratanapongpien เปรียบเทียบเป้าหมาย ผจก. บภ.2.2 และ ผส. บบภ.2.2( บร.) ณ 31 ต. ค.52

5 Peeravas Ratanapongpien ผลการดำเนินงาน ADSL ในภาพรวม

6 Peeravas Ratanapongpien

7

8

9

10

11 งาน Unmatched และติดตามหนี้ค้างชำระ ศูน ย์ ณ 20 ก. ย.52 ดำเนินกา รได้ % คงเหลือณ 30 ต. ค.52 เพิ่ม ( ลด ) บร. 32 100031 นร. 77100013 ลม. 200253 สก. 14642.8 6 880 ปค. 11100021 รว ม 564682. 14 107868 รายการ Unmatched

12 Peeravas Ratanapongpien หนี้ค้างชำระสถานะ Active & Inactive กลุ่มที่ 1 ศูนย์เงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนหนี้ค้าง % บร. 35,029,529.631,784,310.185.09 นร. 11,898,274.20287,398.172.42 ลม. 7,073,946.55356,423.395.04 สก. 9,246,556.44429,522.364.65 ปค. 12,029,249.09574,518.564.78 รวม 75,277,555.913,432,172.664.56 ประเภท R, B, E เป้าหมายไม่เกิน 5 % เมื่อ สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2552 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

13 Peeravas Ratanapongpien หนี้ค้างชำระสถานะ Active & Inactive กลุ่มที่ 2 ศูนย์เงินตามใบแจ้งหนี้จำนวนหนี้ค้าง % บร. 28,738,451.43510,194.471.78 นร. 2,338,096.83151,020.806.46 ลม. 1,656,587.4437,300.102.25 สก. 2,359,555.06131,614.815.58 ปค. 2,783,799.31162,428.265.83 รวม 37,876,490.07992,558.442.62 ประเภท G เป้าหมายไม่เกิน 15 % เมื่อสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2552 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

14 Peeravas Ratanapongpien งานติดตั้ง / ตรวจแก้ โทรศัพท์ประจำที่ และ ADSL ระหว่าง วันที่ 1-31 ตุลาคม 2552

15 Peeravas Ratanapongpien สถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบ Existing

16 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าบุรีรัมย์

17 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้านางรอง ศูนย์บริการลูกค้าลำปลายมาศ

18 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าสตึก ศูนย์บริการลูกค้าประโคนชัย

19 Peeravas Ratanapongpien

20 สถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความรับผิดชอบ โครงการ 565,500 เลขหมาย

21 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าบุรีรัมย์

22 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้านางรอง

23 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าลำปลายมาศ

24 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าสตึก

25 Peeravas Ratanapongpien ศูนย์บริการลูกค้าประโคนชัย

26 Peeravas Ratanapongpien

27 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมา ย ผลการดำเนินงานปี 2552 ม.ค.-ก.ย.ม.ค.-ก.ย. ตุลาคมยอดสะสมร้อยละ Existing 1,823 409117526 40.04 โครงการ 565,500 เลข หมาย 17034204 Fixed Line ( เลขหมาย ) 579151730 ADSL (Port) 2,440 1,8383242,162 88.61 Voice IP Star ( เลขหมาย ) 50 -40 -8.00 Broadband IP Star ( แห่ง ) 65 9-15-6 -9.23 Leased Line 64 kbps. ( วงจร ) 9 -3-4 -44.44 Leased Line 2 Mbps. ( วงจร ) 0 54 - Oversea 007 & 008 ( ล้านบาท ) 1.421 0.7760.0970.873 61.44 SLA ( % ) 90 82.7570.83324/395 82.03 Leased Line Internet ( วงจร ) 0 16420 -

28 Peeravas Ratanapongpien เรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ศูนย์บริการ ลูกค้า จำนวนเรื่อง ร้องเรียนทั้งหมด อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการได้ ร้อยละ บุรีรัมย์ 23195.65 นางรอง 11281.82 ลำปลายมาศ 60100.00 สตึก 40100.00 ประโคนชัย 4175.00 รวม บบภ.2.2( บร.) 48491.67

29 Peeravas Ratanapongpien บุรีรัมย์ ว/ด/ปว/ด/ป เลขหมายชื่อ - นามสกุล เรื่อง 2009-10- 27 04460160 9 นายศักดิ์ชัย ชะ นะค้า ร้องเรียนค่าใช้จ่าย (CHF) ภท นางรอง ว/ด/ปว/ด/ป เลขหมายชื่อ - นามสกุล เรื่อง 2009-10- 29 04460613 5 นายสมพร แซ่จึงร้องเรียนค่าใช้จ่าย (COM) ภท 2009-10- 29 04463111 7 นางศิริรักษ์ บุญ ทอง ร้องเรียนค่าใช้จ่าย (GEN) ภท ประโคนชัย ว/ด/ปว/ด/ป เลขหมายชื่อ - นามสกุล เรื่อง 2009-10- 31 04467967 7 นายจรูญ ขันประ โคน ร้องเรียนค่าใช้จ่าย (GEN) ภท

30 Peeravas Ratanapongpien

31 ประเมินผลรายได้สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2552

32 Peeravas Ratanapongpien

33 ประเมินผลอัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ( เปรียบเทียบ ) สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2552

34 Peeravas Ratanapongpien


ดาวน์โหลด ppt Peeravas Ratanapongpien ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2552 1. แผนการตลาด 2. งาน Unmatched และงานติดตามหนี้ค้างชำระ 3. สรุปงานจาก Scoreboard 4. รายงานสถานภาพเลขหมายโทรศัพท์ในความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google