งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทรัพยากร สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ : วัสดุ ไม่ตีพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทรัพยากร สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ : วัสดุ ไม่ตีพิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างทรัพยากร สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ : วัสดุ ไม่ตีพิมพ์

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3. อธิบายและบอกระดับโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 4. บอกประเภทของฐานข้อมูลและอธิบายวิธีการใช้ ฐานข้อมูลแต่ละประเภทได้ 5. อธิบายการใช้บริการต่างๆในฐานข้อมูลห้องสมุด ได้

3 3 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non- printed materials) วัสดุใดก็ตามที่ไม่อยู่ในรูปของ ตัวพิมพ์และสามารถสื่อ ความหมายจากข้อมูลที่บรรจุอยู่ได้

4 4 ประเภทของวัสดุไม่ตีพิมพ์ 2.1 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscripts) ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscripts) 2.2 โสตทัศนวัสดุ (Audio visual materials) โสตทัศนวัสดุ (Audio visual materials) 2.2.1 โสตวัสดุ 2.2.2 ทัศนวัสดุ 2.3 วัสดุย่อส่วน (Microforms) วัสดุย่อส่วน (Microforms) 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic medias) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic medias)

5 5 2.1 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscripts) เป็นลายมือผู้เขียน หรือต้นฉบับของผู้ แต่งก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ เป็นทรัพยากร สารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการศึกษาด้าน ประวัติ วัฒนธรรม และประวัติผู้เขียน ลักษณะของต้นฉบับตัวเขียน - จารึกโบราณ ตัวอย่าง - ต้นฉบับตัวเขียนโบราณ ตัวอย่าง - ต้นฉบับตัวเขียนรุ่นใหม่ ตัวอย่าง ตัวอย่าง

6 6 ตัวอย่าง จารึกโบราณ

7 7 ตัวอย่าง ต้นฉบับตัวเขียนโบราณ

8 8 ตัวอย่าง ต้นฉบับตัวเขียนรุ่นใหม่

9 9 2.2 โสตทัศนวัสดุ (Audio visual materials) 2.2.1 โสตวัสดุ (Audio materials) โสตวัสดุ (Audio materials) 2.2.2 ทัศนวัสดุ (Visual materials) ทัศนวัสดุ (Visual materials) เป็นวัสดุสารสนเทศที่มีทั้งภาพ และ เสียงควบคู่กัน เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภาพนิ่งประกอบเสียง หรือ สไลด์ ประกอบเสียง

10 10 ตัวอย่าง โสตวัสดุ

11 11 ตัวอย่าง ทัศนวัสดุ

12 12 2.3 วัสดุย่อส่วน (MicroForms) เป็นวัสดุที่เก็บข้อมูลไว้ด้วย การถ่ายหรือย่อภาพ หรือ ข้อมูล ต่างๆ ลงไว้โดยเป็นฟิล์ม หรือเป็น บัตร กระดาษพิเศษ ตัวอย่า ง

13 13 ตัวอย่าง วัสดุย่อส่วน

14 14 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials) สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใช้ต้องมี เครื่องมือแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสารสนเทศที่ค้นคืนได้ มีทั้งภาพและ เสียง 2.4.1 ซีดี - รอม (CD-ROM =Compact Disc Read Only Memory) 2.4.2 ดีวีดี (DVD = Digital Video Disc) 2.4.3 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing) ซีดี - รอม (CD-ROM =Compact Disc Read Only Memory) ดีวีดี (DVD = Digital Video Disc) สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing)

15 15 ซีดีรอม

16 16 ดีวีดี

17 17 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาอยู่ใน รูปแบบดิจิทัลและต้องอ่านด้วย คอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม หรือผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ฐานข้อมูลซีดี - รอม ฐานข้อมูล ออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากร สารสนเทศที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น (OPAC)

18 18 ประเภทของสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book -- e- book) 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic journal -- e- journal) 3. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic newspaper -- e-newspaper) 4. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic newsletter e- newsletter)

19 ฐานข้อมูล (Database)

20 20 ประเภทของฐาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบ่งตาม ลักษณะวัสดุบันทึกข้อมูล ได้ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 2. ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD- ROM Database) ฐานข้อมูล (Database)

21 21 แบ่งตามลักษณะของข้อมูลที่ จัดเก็บ ได้ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) 2. ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Database) ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Database) 3. ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full-text Database) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full-text Database) 4. ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image Database) ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image Database) 5. ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database) ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database) ประเภทของฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ

22 22 ประโยชน์ของฐานข้อมูล - ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล - หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ ข้อมูล - ใช้ข้อมูลร่วมกัน - รักษาความน่าเชื่อถือและ ถูกต้องของข้อมูล

23 23 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) ตัวอย่างฐานข้อมูลบรรณานุกรม

24 24 ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Databases) จำนวนทรัพยากรที่ให้บริการยืม เปรียบเทียบสองเดือน

25 25 3 1 2 ตัวอย่างฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image Database)

26 26 ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM) ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM) ตัวอย่างข้อมูลใน ฐานข้อมูลซีดีรอม เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

27 27 ฐานข้อมูลที่ควรรู้จัก 1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 2. ABI/INFORM 3. MEDLINE 4. DAO (Dissertation Abstracts Ondisc) 5. ERIC (Education Resources Information Center) 6. AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome) 7. SCI (Science Citation Index)

28 28 ฐานข้อมูลออนไลน์ในหอสมุด EAU ฐานข้อมูลจัดซื้อ DAO DB ACM DB H.W. Wilson ABI/INFORM กฤตภาคออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ( สามารถ ใช้ได้แบบ CD-ROM หรือแบบ Online แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน ) วารสารออนไลน์

29 29 DAO

30 30

31 31

32 32 ACM

33 33 H.W.Wilson

34 34

35 35 กฤตภาคออนไลน์

36 36


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทรัพยากร สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ : วัสดุ ไม่ตีพิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google