งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ : วัสดุไม่ตีพิมพ์ โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
3. อธิบายและบอกระดับโครงสร้างของฐานข้อมูลได้ 4. บอกประเภทของฐานข้อมูลและอธิบายวิธีการใช้ฐานข้อมูลแต่ละประเภทได้ 5. อธิบายการใช้บริการต่างๆในฐานข้อมูลห้องสมุดได้

3 2.วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Non-printed materials)
วัสดุใดก็ตามที่ไม่อยู่ในรูปของตัวพิมพ์และสามารถสื่อ ความหมายจากข้อมูลที่บรรจุอยู่ได้

4 ประเภทของวัสดุไม่ตีพิมพ์
2.1 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscripts) 2.2 โสตทัศนวัสดุ (Audio visual materials) 2.2.1 โสตวัสดุ 2.2.2 ทัศนวัสดุ 2.3 วัสดุย่อส่วน (Microforms) 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic medias)

5 2.1 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscripts)
เป็นลายมือผู้เขียน หรือต้นฉบับของผู้แต่งก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อการศึกษาด้านประวัติ วัฒนธรรม และประวัติผู้เขียน ลักษณะของต้นฉบับตัวเขียน - จารึกโบราณ ตัวอย่าง - ต้นฉบับตัวเขียนโบราณ ตัวอย่าง - ต้นฉบับตัวเขียนรุ่นใหม่ ตัวอย่าง

6 ตัวอย่าง จารึกโบราณ

7 ตัวอย่าง ต้นฉบับตัวเขียนโบราณ

8 ตัวอย่าง ต้นฉบับตัวเขียนรุ่นใหม่

9 2.2 โสตทัศนวัสดุ (Audio visual materials)
เป็นวัสดุสารสนเทศที่มีทั้งภาพ และเสียงควบคู่กัน เช่น ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ ภาพนิ่งประกอบเสียง หรือ สไลด์ประกอบเสียง 2.2.1 โสตวัสดุ (Audio materials) 2.2.2 ทัศนวัสดุ (Visual materials)

10 ตัวอย่าง โสตวัสดุ

11 ตัวอย่าง ทัศนวัสดุ

12 2.3 วัสดุย่อส่วน (MicroForms)
เป็นวัสดุที่เก็บข้อมูลไว้ด้วยการถ่ายหรือย่อภาพ หรือ ข้อมูลต่างๆ ลงไว้โดยเป็นฟิล์ม หรือเป็นบัตร กระดาษพิเศษ ตัวอย่าง

13 ตัวอย่าง วัสดุย่อส่วน

14 2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic materials)
สื่อที่บันทึกสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวลาใช้ต้องมีเครื่องมือแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสารสนเทศที่ค้นคืนได้ มีทั้งภาพและเสียง 2.4.1 ซีดี-รอม (CD-ROM =Compact Disc Read Only Memory) ดีวีดี (DVD = Digital Video Disc) สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publishing)

15 ซีดีรอม

16 ดีวีดี

17 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
คือ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลและต้องอ่านด้วยคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ฐานข้อมูลซีดี-รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดทำขึ้น (OPAC)

18 ประเภทของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic book -- e-book) 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic journal -- e-journal) 3. หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic newspaper -- e-newspaper) 4. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic newsletter e- newsletter)

19 ฐานข้อมูล (Database)

20 ฐานข้อมูล (Database) ประเภทของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ แบ่งตาม
ลักษณะวัสดุบันทึกข้อมูล ได้ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) 2. ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM Database)

21 ประเภทของฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
แบ่งตามลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บ ได้ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) 2. ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Database) 3. ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full-text Database) 4. ฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image Database) 5. ฐานข้อมูลสื่อประสม (Multimedia Database)

22 ประโยชน์ของฐานข้อมูล
- ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล - หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล - ใช้ข้อมูลร่วมกัน - รักษาความน่าเชื่อถือและถูกต้องของข้อมูล

23 ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database)
ตัวอย่างฐานข้อมูลบรรณานุกรม

24 จำนวนทรัพยากรที่ให้บริการยืมเปรียบเทียบสองเดือน
ฐานข้อมูลตัวเลข (Numeric Databases) จำนวนทรัพยากรที่ให้บริการยืมเปรียบเทียบสองเดือน

25 ตัวอย่างฐานข้อมูลภาพลักษณ์ (Image Database)
2 1 3

26 ฐานข้อมูลซีดีรอม (CD-ROM) ตัวอย่างข้อมูลในฐานข้อมูลซีดีรอม
เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

27 ฐานข้อมูลที่ควรรู้จัก
1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 2. ABI/INFORM 3. MEDLINE 4. DAO (Dissertation Abstracts Ondisc) 5. ERIC (Education Resources Information Center) 6. AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome) 7. SCI (Science Citation Index)

28 ฐานข้อมูลออนไลน์ในหอสมุด EAU
ฐานข้อมูลจัดซื้อ DAO DB ACM DB H.W. Wilson ABI/INFORM กฤตภาคออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (สามารถใช้ได้แบบ CD-ROM หรือแบบ Online แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน) วารสารออนไลน์

29 DAO

30

31

32 ACM

33 H.W.Wilson

34

35 กฤตภาคออนไลน์

36


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google