งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง...
04/04/60 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง... นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จ่าเอกหญิงมยุรี จีนะวัฒน์ นายชวิน เปรมปรีดิ์ นางพิมพ์ใจ บุญชูกุศล นายสุวิทย์ พลเสน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รก.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
04/04/60 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 11 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้าง รวม 25 23 อัตราว่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน = 1 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน = 1 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
04/04/60 ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผน ผล 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 857 1.1 งานสารบรรณ 842 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 263 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 132 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 92 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 355 (5) ส่ง (เรื่อง) - (6) 1.2 การเงิน & บัญชี 7 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 6 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) (3) งบประมาณ (ครั้ง) (4) 1.3 พัสดุ 8 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ(ครั้ง) (4)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) ผัง 2.1 ผังเมืองรวมเมืองกาญจนบุรี แผน ข ข 4 ข 4 ข 5 ข ข 6 ผล ข 3 3 2.2 ผังเมืองรวมเมืองท่าเรือ พระแท่น ข 7 ข 8 ผังเมืองรวมชุมชน (ร่วมกับท้องถิ่น) 5 ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมืองท่าม่วง ข 2 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนทองผาภูมิ 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนสำรอง 3.4 ผังเมืองรวมชุมชนบ่อพลอย 3.5 ผังเมืองรวมชุมชนพนมทวน 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง ข 1 ข ข ข ข 5 4.1 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 4.2 เทศบาลตำบลตลาดเขต 4.3 เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 4.4 เทศบาลตำบลน้ำตก ไทรโยคน้อย 5 ผังเมืองรวมจังหวัด ข ข ข ข 15 5.1 ผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี ข 12

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 680 ครั้ง 53 110 167 224 281 338 395 452 509 566 623 86 6.1 กรรมการ (คณะ) 120 29 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 60 1 6.3 สำรวจ (งาน) 48 10 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ(งาน) 13 6.5 ประมาณราคา (งาน) 9 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 240 - 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 24 14 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 44 7 งานบริการด้านผังเมือง 80 19 27 34 40 47 54 66 72 7.1 ให้บริการแผนที่ 3 7.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการ พัฒนาพื้นที่ (1โครงการ) จัดทำผังแม่บท 4 5 6 7 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร - 10 20 30 40 50 60 70 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง 1

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ (งบสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองรวม 15,510,000 ล้านบาท) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยมาลัย บริเวณโรงเรียน สหธนาคารกรุงเทพ (รร.ตชด.) ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (6 ล้านบาท) - 20.5 % 49 % 80.5 % 87 % 100 % 2 ริมแม่น้ำแม่กลอง ม.2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง (6,710,000 บาท) 12 % 21 % 33 % 66 % 80 % 93 % 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง (2,800,000 20 % 40 % 60 % 90 %

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (ริมฝั่งวัดถ้ำมังกรทอง) 1 แห่ง (11.460 ล้านบาท) - 10 % 20 % 30 % 45 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ทวาย (8 40 % 50 % 1.3 โครงการวางผังชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี (4.2 ล้าน บาท)

9 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.4 โครงการก่อสร้างอาคารชั่วคราวที่ทำการด่านศุลกากรและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1 แห่ง ( ล้านบาท) - 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1.5 โครงการปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (8.1396 30 % 1.6 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและสำรวจออกแบบศูนย์ราชการชายแดนบ้านพุน้ำร้อน (6.00 ล้าน บาท) 25 % 50 %

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.1 งบดำเนินงาน 1,426,800 2 % 26 % 34 % 50 % 58 % 74 % 78 % 83 % 95 % 97 % 100 %


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google