งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PH114(SCE102) ป ฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1. ท รานซิสเตอร์ (Transistor) 2. ม ิเตอร์บริดจ์ (Meterbridge) 3. โ พเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) 4. โ ฟโตเมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PH114(SCE102) ป ฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1. ท รานซิสเตอร์ (Transistor) 2. ม ิเตอร์บริดจ์ (Meterbridge) 3. โ พเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) 4. โ ฟโตเมตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 PH114(SCE102) ป ฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1. ท รานซิสเตอร์ (Transistor) 2. ม ิเตอร์บริดจ์ (Meterbridge) 3. โ พเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) 4. โ ฟโตเมตรี (Photometry ) ( วิศวะไม่เรียน ) 5. ส เปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) 6. ด รรชนีของน้ำโดยใช้เลนส์นูน ( วิศวะไม่เรียน ) 7. แ ทนเจนกัลวานอมิเตอร์ ( Tangent Galvanometer) 8. ก ารต่อตัวต้านทาน (Resistor) 9. แ มกนิโตเมตรี (Magnetometry) 10. ว งจร RC

3 2 1. Characteristic of Transistor วัตถุประสงค์ ศึกษาคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ วงจร E C B RBRB RCRC V PNP IbIb ICIC E C B RBRB RCRC V

4 3 วัดค่า I b (uA) I C (mA) และ E C (V) ตาม ขั้นตอนที่กล่าวไว้ในคู่มือ I b = คงที่.... (uA) I C (mA) E C (V)

5 4 E C = คงที่.... (V) I C (mA) I b (uA) Slope = m = ?

6 5 2. มิเตอร์บริดจ์ (Meterbridge) วัตถุประสงค์ – เพื่อประยุกต์วงจรบริดจ์หาค่าตัวต้านทานที่ไม่ ทราบค่า R3R3 RxRx R1R1 R2R2 R3R3

7 6 R3R3 L1L1 L2L2 PS Galvanom eter RxRx

8 7 ตั้งค่า R 3 ให้เหมาะสม 3 ค่า ต่อ 1 R x วัด ความยาว L 1 และ L 2 ที่วงจร สมดุล เข็มกัลวานอมิเตอร์ชี้ที่ ศูนย์ คำนวณตามสมการ % error = ?

9 8 3. โพเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) วัตถุประสงค์ ประยุกต์วงจร potentiometer เพื่อวัดค่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า (emf) หรือแรงดันไฟฟ้า หรือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ไม่ทราบค่า ExEx PS G EsEs 1 2 L 1, 2 RhRh

10 9 ESES EXEX PSRhRh

11 10 ต่อวงจรให้ถูกต้อง ตั้งระยะ (L 1 ) ให้ เป็น ระยะ กลางๆ เช่น 300 cm แล้วสับสวิทช์ K ไปที่ E S แล้วปรับ Rheostat ให้ Gal อ่าน ศูนย์ ( วงจรสมดุล ) สับสวิทช์ไปที่ E x แล้วปรับระยะให้ Gal. อ่าน ศูนย์ ระยะนี้เป็น L 2 คำนวณหาค่า E x จากสมการ %Error เท่าใด

12 11 4. โฟโตเมตรี (Photometry ) เพื่อวัดความเข้มของแสง และกำลังส่องสว่าง โดย ใช้ Photometer I = F/A I = P / d 2

13 12 d1d1 d2d2 P2P2 P 1 = A, B, C %Error เท่าใด

14 13 5. สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) เพื่อหามุมยอดของปริซึม เพื่อหาดรรชนีหักเหของ ปริซึม ( วัสดุที่ใช้ทำ ปริซึม ) -1-1 +2+2

15 14 DmDm collimat or telesco pe T2T2 T1T1

16 15 6. ดรรชนีของน้ำโดยใช้เลนส์นูน เพื่อหาดรรชนีหักเหของน้ำโดยใช้เลนส์นูน 1 f 1 = ความยาว โฟกัส ของ เลนส์นูน ภาพหัวกลับ ขนาดเท่ากับวัตถุ วัตถุ

17 16 2 ภาพหัวกลับ ขนาดเท่ากับวัตถุ วัตถุ F= โฟกัสรวมของ เลนส์ + น้ำ

18 17 3 ภาพหัวกลับ ขนาดเท่ากับวัตถุ วัตถุ CO= ระยะวัตถุ ปรอท i= r 1 O ภาพจากการ สะท้อนที่ ปรอท จาน รอง วง แหวน กระบ อก C

19 18

20 19 7. แทนเจนกัลวานอมิเตอร์ ( Tangent Galvanometer) เพื่อประยุกต์ Tangent Galvanometer ใช้ใน การหากระแสที่ไหลในวงจร  B = สนามแม่เหล็กจาก ขดลวด =  0 nI/ 2  r H = สนามแม่เหล็ก โลก tan  =B/H =  0 nI/ 2  rH I= 2  rHtan  /  0 n (A) SI-unit  0 =4  x 10 -7 Wb/A-m สนาม ลัพธ์

21 20 I I B H เข็ม ทิศ RhRh N S จัดให้ระนาบขดลวดอยู่ใน แนวเหนือ - ใต้

22 21 8. การต่อตัวต้านทาน (Resistor) ศึกษาการต่อตัวต้านทาน แบบอนุกรม ขนาน ผสม R1R1 R2R2 R3R3 V1V1 V2V2 V 3 V

23 22 R1R1 R2R2 R3R3 A1A1 A2A2 A 3 V

24 23 A1A1 A2A2 A3A3 V=V 1 =V 2 =V 3 V1V1 V2V2 V3V3 I1I1 I I I3I3 I

25 24 แบบผสม V1V1 V2V2 V3V3 คำนวณ ตามที่คู่มือกำหนดไว้

26 25 แมกนิโตเมตรี (Magnetometry) เพื่อหาขนาดสนามแม่เหล็กโลก และหาโมเมนต์ แม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก ตอนที่ 1 แมกนีโตมิเตอร์ชนิดบ่ายเบน End-on position N S d NS d  =   /8 M/H =(d 2 - l 2 ) 2 tan  11 22 N S

27 26 ตอนที่ 2 แมกนีโตมิเตอร์ชนิดบ่ายเบน broad side pososition N S N S d d  =   /8 M/H =(d 2 +l 2 ) 3/2 tan  11 22 N S

28 27 ตอนที่ 3 แมกนีโตมิเตอร์ ชนิดแกว่ง จับเวลาในการแกว่ง ครบ 10 รอบ

29 28

30 29 10. วงจร RC เพื่อหาค่า time constant ของวงจร จับเวลาในการชาร์จจาก 0 V ถึง ~10 V 0 V  <10 V R=2200  C=4700 uF V

31 30 จับเวลาในการดีสชาร์จจาก 10 V ถึง 0 V 10 V  0 V I

32 31 ln(V 0 – V) t(s ) Slope = -m 1 ln(V) t(s ) Slope = -m 2 ชาร์จ ดีส ชาร์จ

33 32 ความชันเฉลี่ย = - ? ค่าคงที่เวลาเฉลี่ย = - 1/ ความ ชันเฉลี่ย ค่าจริง T = RC % Error = ? END


ดาวน์โหลด ppt 1 PH114(SCE102) ป ฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1. ท รานซิสเตอร์ (Transistor) 2. ม ิเตอร์บริดจ์ (Meterbridge) 3. โ พเทนชิโอมิเตอร์ (Potentiometer) 4. โ ฟโตเมตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google