งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Computer Coding & Number Systems อาจารย์ไพศาล พากเพียร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 08-58575919 tech.ubru.ac.th/~parkpien.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Computer Coding & Number Systems อาจารย์ไพศาล พากเพียร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 08-58575919 tech.ubru.ac.th/~parkpien."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Computer Coding & Number Systems อาจารย์ไพศาล พากเพียร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 08-58575919 http://www.com- tech.ubru.ac.th/~parkpien

3 2 การเก็บข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์มี กรรมวิธีในการเก็บและใช้ ข้อมูลในรูปของศูนย์และ หนึ่ง โดยลักษณะดังกล่าว เรียกว่า “Binary System”

4 3 Binary System โดยค่าศูนย์และหนึ่งเรียกว่า “Bit” (Binary Digit) ซึ่งจัด ว่าป็นหน่วยของข้อมูลขนาด เล็กที่สุด ที่จะถูกจัดเก็บภายใน ระบบคอมพิวเตอร์

5 4 Bit หลักของ ข้อมูล ( ฐาน 2) ที่แทน ด้วยศูนย์ หรือหนึ่ง one bit two bits three bits

6 5 Binary System อักขระแต่ละตัว ( ทั้งหมด 256 อักขระ ) ภายใน Binary System จะ ประกอบขึ้นจากกลุ่มของ รหัส 0 และ 1 โดยค่า ดังกล่าวเกิดจากการ ไหลเวียนของ กระแสไฟฟ้า ( เปิด หรือ ปิด ) ที่เกิดขึ้นภายในระบบ นั่นเอง

7 6 Off/On Switches ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่จัดเก็บใน ระบบคอมพิวเตอร์จึงถูก แสดงออกมาในรูปของ สัญญานไฟฟ้าเปิด (on) หรือปิด (off) offon or

8 7 Zero or One? ซึ่งสัญญานไฟฟ้าปิด (off) จะแทนด้วย Bit 0 ในขณะ ที่ สัญญานไฟฟ้าเปิด (on) จะแทนด้วย Bit 1 Off (0) On (1) or

9 8 1 0 1 1 0 0 1 01 0 0 1 0 0 1 01 0 0 1 0 0 1 11 1 1 1

10 9 Byte 8 Bits = 1 Byte (1 อักขระ ) เช่น 0100 0001 = A 0100 0010 = B 00000111

11 10 One Character of Data โดย 1 Byte จะเทียบเท่ากับ “ อักขระ 1 ตัว ” ซึ่งอาจเป็น : ตัวอักษร (A, B, …, a, b, …) ตัวเลข (0, 1, 2, …) หรือ สัญลักษณ์พิเศษ (!, #, @, *, …)

12 11 CodeCharact er 0011000 0 0 0011000 1 1 0011001 0 2 0011001 1 3 0011010 0 4 0011010 1 5 0100000 1 A 0100001 0 B Examples from the ASCII Text Code

13 12 รหัสข้อมูล (Coding Schemes) Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC: เอบ - ซี - ดิก ) – แทนสัญลักษณ์ได้ 256 ใช้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ American Standard Codes for Information Interchange (ASCII) - เครื่องคอมพิวเตอร์ PC Unicode เป็น 16 bit ต่อ 1 Byte แทนสัญลักษณ์ได้ 65536

14 13 Storing Bytes ระบบการเก็บข้อมูลใน Storage และความจุใน Memory มีหน่วยเป็น Bytes 1 Kilobyte = 2 10 or 1024 bytes 1 Megabyte = 2 20 or 1,048,576 bytes 1 Gigabyte = 2 30 or 1,073,741,824 bytes

15 14 คำ (Computer Word) คำที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการ นำเอาตัวอักษรมาประกอบกัน ซึ่งความยาวของตัวอักษรที่ ประกอบขึ้นเป็นคำนั้น (Word Length) จะไม่แน่นอน

16 15 ระบบเลขฐาน (Number Bases)

17 16 Number Bases 10,2,8,16

18 17 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10 การใช้หลักการคูณ Ex. 1011 2 เท่ากับเท่าไหร่ ในเลขฐาน 10 = (1x2 3 ) + (0x2 2 ) + (1x2 1 ) + (1x2 0 ) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11

19 18 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10 แบบฝึกหัด 1111 2 10101 2 101110 2

20 19 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2 การใช้หลักการหารสั้น Ex. 12 เท่ากับเท่าไหร่ใน เลขฐาน 2

21 20 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2 2 ) 12 2 ) 6 เหลือ เศษ 0 2 ) 3 เหลือ เศษ 0 2 ) 1 เหลือ เศษ 1 0 เหลือเศษ 1 อ่านขึ้น คำตอบ คือ 1100 2

22 21 หลักการแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2 แบบฝึกหัด 48 100 123


ดาวน์โหลด ppt 1 Computer Coding & Number Systems อาจารย์ไพศาล พากเพียร สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เบอร์โทร 08-58575919 tech.ubru.ac.th/~parkpien.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google