งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาคผนวก - การบริหารความเสี่ยง. ตัวอย่างการวัดโอกาส ที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่อาคารจะถูกไฟ ไหม้ โอกาสที่ระบบ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัส โอกาสที่อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาคผนวก - การบริหารความเสี่ยง. ตัวอย่างการวัดโอกาส ที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่อาคารจะถูกไฟ ไหม้ โอกาสที่ระบบ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัส โอกาสที่อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาคผนวก - การบริหารความเสี่ยง

2 ตัวอย่างการวัดโอกาส ที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่อาคารจะถูกไฟ ไหม้ โอกาสที่ระบบ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัส โอกาสที่อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอีก 1% ในปี 2550 โอกาสที่จะเกิด แผ่นดินไหวใน ปี 2550 โอกาสที่พนักงานคนเก่ง ลาออก 10% 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

3 ตัวอย่างการวัดผล กระทบ  ผลกระทบที่อาคารจะถูกไฟไหม้  ผลกระทบจากระบบคอมพิวเตอร์ จะติดไวรัส  ผลกระทบที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 1% ในปี 2550  ผลกระทบจากแผ่นดินไหว  ผลกระทบที่พนักงานคนเก่ง ลาออก 10% 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

4 ผลกระทบ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ได้วัดเป็นตัวเงินเพียงอย่าง เดียว  ทรัพย์สิน ทรัพยากรอื่นๆ และบุคลากร  รายได้และชื่อขององค์กร  ต้นทุนกิจกรรม  ประชาชน ชุมชน  ผลการปฏิบัติงาน

5 ผลกระทบ ( ต่อ ) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ได้วัดเป็นตัวเงินเพียง อย่างเดียว ( ต่อ )  เวลาขั้นตอนการปฏิบัติงาน  สิ่งแวดล้อม  ชื่อเสียง ค่านิยม และ คุณภาพชีวิต  พฤติกรรมองค์กร

6 ประเภทของความ เสี่ยง Externally-driven (environment) –Competitors, Legal &Regulatory, Capital &Financial Markets, Industry, Catastrophic events etc Internally-driven (process) –Operation, IT, Financial, Fraud, empowerment, Information for decision making จำแนกตามแหล่งที่มา : -

7 ประเภทของความ เสี่ยง จำแนกตามการดำเนินงาน :-  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการเงิน และ งบประมาณ  ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด จ้าง และบริหารสัญญา  ความเสี่ยงด้านบำรุงรักษา และ บริหารจัดการระบบ  ความเสี่ยงด้านการบริหารงาน บุคคล  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ฯลฯ

8 ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์  การดำเนินกลยุทธ์ที่ ผิดพลาด หรือไม่เหมาะสม  การไม่ปฏิบัติตามกลยุทธ์  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่าง ไม่เหมาะสม  คุณภาพการบริหารไม่ดี / ความไม่เหมาะสม ในการจัดการ  ใช้คน / เงิน / สิ่งของ ในการ ดำเนินงานไม่เหมาะสม - - - รั่วไหล / เสียหาย

9 ความเสี่ยงด้านการเงิน และงบประมาณ  การกำหนดแนวทาง แผนการ จัดการ และการควบคุม การใช้งบประมาณอย่างไม่ เหมาะสม  การกำหนดนโยบายและวิธีการ ทางบัญชี ไม่เหมาะสม  การวางระบบตลอดจนการบันทึก บัญชี และรายงาน ทางการเงินที่ผิดพลาด  ความไม่ปลอดภัยในการเก็บรักษา เงินสด และเอกสารแทนตัวเงิน

10 ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารสัญญา  การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีหลักเกณฑ์ การปฏิบัติที่ดี  การจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดการ วางแผน  การจัดซื้อจัดจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ  ข้อกำหนด / ข้อบังคับของสัญญา ทำให้องค์กร ได้รับความเสียหาย  การบริหารสัญญาที่ผิดพลาด  การใช้ประโยชน์จากการจัดซื้อ จัด จ้างไม่คุ้มค่า

11 ความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษา และ บริหารจัดการระบบ  การเปลี่ยนแปลงของนโยบายและ แผน  การได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ  การสำรวจออกแบบก่อสร้างไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การบริหารจัดการไม่ดี ( ขาดคู่มือ, ขาดผู้นำที่ดี )  บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่มีศักยภาพ & ประสบการณ์  ความซับซ้อนของระบบงาน

12 ความเสี่ยงด้านการ บริหารงานบุคคล  กระบวนการสรรหาไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม  กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม  กระบวนการพัฒนาไม่ เหมาะสม ไม่มีความต่อเนื่อง  กระบวนการสร้างขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

13 ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน  บุคลากร  ระบบงาน  เทคโนโลยี สารสนเทศ  เครื่องมือ อุปกรณ์  ด้านกายภาพของ สำนักงาน กระบวนการจัดการ ขาดความพร้อม

14 แหล่งที่มาของความเสี่ยง (Sources of Risks)  Commercial and legal relationships  Economic circumstances  Human behavior  Natural events  Political circumstances  Technology and technical issues  Management activities and controls  Individual activities.

15 เทคนิคในการลด ผลกระทบ  Contingency planning  Contractual arrangements  Contract conditions  design features  disaster recovery plans  engineering and structural barriers  fraud control planning ( ตัวอย่าง )

16 เทคนิคในการลด ผลกระทบ ( ต่อ )  minimizing exposure to resources of risk  portfolio planning  pricing policy and control  separation or relocation of an activity and resources  public relations  audit and compliance programs ( ตัวอย่าง )

17 formal reviews of requirements, specifications, design, engineering and operations inspection and process controls investment and portfolio management project management preventative maintenance เทคนิคในการลด ผลกระทบ ( ต่อ ) ( ตัวอย่าง )

18 quality assurance, management, and standards research and development, technological development structured training and other programs supervision testing organizational arrangement technical controls เทคนิคในการลด ผลกระทบ ( ต่อ ) ( ตัวอย่าง )

19 Business Risk Management Risk Managemen t RISK MANAGEMENT PERSPECTIVE พัฒนาการของการบริหาร ความเสี่ยง Value contributed Financial Operations Management Strategy Enterprise-wide Risk Management


ดาวน์โหลด ppt ภาคผนวก - การบริหารความเสี่ยง. ตัวอย่างการวัดโอกาส ที่อาจเกิดขึ้น โอกาสที่อาคารจะถูกไฟ ไหม้ โอกาสที่ระบบ คอมพิวเตอร์จะติดไวรัส โอกาสที่อัตราดอกเบี้ย จะขึ้นอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google