งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  ตัวแปรธรรมดา (Scalar) เก็บค่าได้เพียงค่าเดียว เช่น int x = 10; แต่มีตัวแปรบางประเภทเก็บค่าได้หลายค่าเช่น int [ ] y = new int [10]  อาร์เรย์ (Array)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  ตัวแปรธรรมดา (Scalar) เก็บค่าได้เพียงค่าเดียว เช่น int x = 10; แต่มีตัวแปรบางประเภทเก็บค่าได้หลายค่าเช่น int [ ] y = new int [10]  อาร์เรย์ (Array)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  ตัวแปรธรรมดา (Scalar) เก็บค่าได้เพียงค่าเดียว เช่น int x = 10; แต่มีตัวแปรบางประเภทเก็บค่าได้หลายค่าเช่น int [ ] y = new int [10]  อาร์เรย์ (Array) คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล ที่ สามารถเก็บข้อมูลได้หลายค่า โดยใช้ตัวแปร เพียงตัวเดียว โดยที่ค่าต่างๆ เหล่านี้ มีชนิดข้อมูล แบบเดียวกัน  สมาชิก (Element) คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ภายใน อาร์เรย์  คีย์ หรือ อินเด็กซ์ (Index) คือ ค่าที่ใช้ระบุ ตำแหน่งสมาชิกในอาร์เรย์ ( เป็น integer เท่านั้น ) 2

3 มีรูปแบบดังนี้ Type [ ] Array_name;  โดยที่ Type คือ ชนิดข้อมูล (data type) ในอาร์เรย์ เช่น int, char, float, double  Array_name คือ ชื่อของตัวแปรอาร์เรย์ เช่น int [ ] numbers; // ประกาศตัวแปรอาร์เรย์แต่ ยังไม่รู้ว่าเก็บได้กี่ข้อมูล numbers = new int [6];// จองพื้นที่ให้เก็บได้ 6 ข้อมูล หรือแบบรวมบรรทัดเดียว int [ ] numbers = new int [6]; หรือแบบรวมบรรทัดเดียว int numbers [ ] = new int [6]; 3

4 ตัวอย่าง : int [ ] score = new int [10];// ประกาศตัว แปรชื่อ score เพื่อเก็บข้อมูลคะแนน // นักศึกษา จำนวน 10 ข้อมูล โดย ทั้ง 10 ข้อมูลมี // ชนิดเป็นจำนวนเต็ม score[0] = 20;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 0 มีค่า 20 score[1] = 25;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 1 มีค่า 25 score[2] = 15;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 2 มีค่า 15 … score[9] = 26;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 9 มีค่า 26 4

5  การกำหนดค่าของอาร์เรย์ทั้งหมดทุกอินเด็กซ์พร้อมกัน ทำ ได้ดังนี้ int [ ] score1 = { 20,25,30,26,24,18,17,25,24,22}; int score2 [ ]= { 20,25,30,26,24,18,17,25,24,22}; int score3 [ ];  score3 = {20,25,30};  การกำหนดค่าเริ่มต้นแบบนี้ใช้ได้เฉพาะตอนที่มีการประกาศ ตัวแปรอาร์เรย์พร้อมกันด้วยเท่านั้น !! 5

6  การกำหนดค่าให้อาร์เรย์จากตัวแปร เช่น int [ ] score = new int[10]; int x = 20, y = 26; score[0] = x; score[9] = y; 6

7  การอ้างถึงแต่ละสมาชิกของอาร์เรย์ เพื่อเข้าไปใช้งานค่า ทำได้โดยการเขียนชื่อของอาร์เรย์และใส่อินเด็กซ์ของ สมาชิกไว้ใน [ ] โดยอินเด็กซ์เริ่มตั้ง 0 ถึง n-1 (n คือ จำนวนสมาชิกของอาร์เรย์ทั้งหมด ) เช่น System.out.print(score[9] + score[8]); score[4] = score[3]+ score[2]; System.out.print(score[4]);  ถ้าอ้างถึงสมาชิกอาร์เรย์เกินขอบเขตจะเกิดอะไรขึ้น ? เช่น score[10] 7

8  สามารถใช้คำสั่งวนลูปเพื่อรับค่าคงที่เข้าไปเก็บไว้ใน อาร์เรย์แต่ละสมาชิกโดยใช้ลูป for, while, do เช่น  จงเขียนคำสั่งในการรับค่าเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวนจาก ผู้ใช้แล้วเก็บไว้ในอาร์เรย์ int [ ] score = new int [10]; Scanner kb = new Scanner(System.in); for (int i=0 ; i<=9; i++) { System.out.print("Enter value for index:" +i + " > "); score[i] = kb.nextInt(); } 8

9  จงเขียนคำสั่งในการรับค่าเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วเก็บไว้ในอาร์เรย์ แล้วหาผลรวมของค่าทุกค่าที่ผู้ใช้กรอก เข้ามา แล้วแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ int [ ] score = new int [10]; int total =0; Scanner kb = new Scanner(System.in); for (int i=0 ; i "); score[i] = kb.nextInt(); total = total + score[i]; } System.out.print("Total = " + total); 9

10  สามารถแสดงผลข้อมูลในอาร์เรย์แต่ละสมาชิกได้ โดยการ อ้างชื่อและอินเด็กซ์ char [ ] words = {'h','e','l','l','o'}; System.out.println(words); System.out.println(words[0]); System.out.println(words[4]);  สามารถใช้ลูป for, while,do เพื่อแสดงผลข้อมูลในอาร์เรย์ ทั้งหมดได้ เช่น int [ ] days = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; for (int i=0 ; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2151034/slides/slide_10.jpg", "name": " สามารถแสดงผลข้อมูลในอาร์เรย์แต่ละสมาชิกได้ โดยการ อ้างชื่อและอินเด็กซ์ char [ ] words = { h , e , l , l , o }; System.out.println(words); System.out.println(words[0]); System.out.println(words[4]);  สามารถใช้ลูป for, while,do เพื่อแสดงผลข้อมูลในอาร์เรย์ ทั้งหมดได้ เช่น int [ ] days = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; for (int i=0 ; i

11  อาร์เรย์ของสตริง ก็มีนะ ! String [ ] months = {"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"}; int [ ] days = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; for (int i=0; i< 12 ; i++) { System.out.println(months[i]+ " has " +days[i] + " days."); } 11

12 โปรแกรมหาค่าอายุที่ต่ำที่สุดในอาร์เรย์ int [ ] age = {29, 20, 12, 60, 35}; int minAge = age[0]; for (int i=0; i< age.length ; i++) { System.out.println("Age data : " + age[i]); if (age[i] < minAge) { minAge = age[i]; } System.out.println("Minimum age is " + minAge); 12

13  เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษา โดยกำหนดให้รับข้อมูลจำนวนนักศึกษาว่ามีกี่คน แล้ววน ลูปรับคะแนนแต่ละคนผ่านทางคีย์บอร์ด ◦ ต่อมาวนลูปแสดงคะแนนสอบของแต่ละคน ◦ พร้อมแสดงข้อมูลผลรวมคะแนนสอบทั้งหมด (Total) ◦ และแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนสอบ (Average) ◦ และแสดงคะแนนสอบสูงสุด ว่ามาจากนักศึกษาคน ใด (Maximum) 13


ดาวน์โหลด ppt 1.  ตัวแปรธรรมดา (Scalar) เก็บค่าได้เพียงค่าเดียว เช่น int x = 10; แต่มีตัวแปรบางประเภทเก็บค่าได้หลายค่าเช่น int [ ] y = new int [10]  อาร์เรย์ (Array)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google