งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Javascripts. Javascript is Client-Side Scripting. Javascript is not Java. Javascript is programming code that can be inserted into HTML pages. Javascript.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Javascripts. Javascript is Client-Side Scripting. Javascript is not Java. Javascript is programming code that can be inserted into HTML pages. Javascript."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Javascripts

2 Javascript is Client-Side Scripting. Javascript is not Java. Javascript is programming code that can be inserted into HTML pages. Javascript is Dynamic-typing Language. Javascript is OO(Object-Oriented).

3 สามารถแทรกข้อความลงไปในเว็บเพจได้ สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของเว็บเพจ ได้ ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอก ข้อมูลในแบบฟอร์มได้ ใช้ตรวจสอบชนิดของเว็บบราวเซอร์ได้ ฯลฯ

4 การเปิด – ปิด การใช้งาน

5 Variables การประกาศตัวแปร var var_name = value; var คีย์เวิร์ด ใช้สำหรับ ประกาศตัวแปร var_name ชื่อตัวแปร value ข้อมูล

6 กฎการตั้งชื่อตัวแปร และ ฟังก์ชัน เริ่มต้นด้วยตัวอักษร หรือเครื่องหมาย Underscore “_” หรือ Dollar sign “$” ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข ห้ามมีช่องว่าง Case-sensitive ห้ามใช้คำสงวน ตัวแปร Javascript เป็นประเภท Dynamic Typing

7 คำสงวน break, case, catch, continue default, delete, do, else false, finally, for, function if, in, instanceof new, null, return, switch, this, throw, true, Try, typeof, var, void, while, with

8 Number10 25.25 -5 031 ( เลขฐานแปด ขึ้นต้นด้วย 0 ) 0x3A ( เลขฐานสิบหก ขึ้นต้นด้วย 0x หรือ 0X ) Booleantrue, false String“Welcome”, ‘Hello’, \”, \’, \\, “Hello” + “World” Data Type

9 Operator +, -, *, /, %, ++, -- >, >=, <, <=, ==, != &&, || “Hello” + “World” = “HelloWorld”

10 การแสดงข้อความ document.write(“String”); var custmername = “Sam”; document.write(“Hello ”+customername);

11 Comment // /*…….*/ สิ้นสุดคำสั่ง ;

12 Alert & Confirm alert(“ ข้อความแจ้งเตือน ”); confirm(“ ข้อความแจ้งเตือน ”);

13 Function การสร้างฟังก์ชันไว้ใช้งาน function ชื่อฟังก์ชัน ( พารามิเตอร์ 1, พารามิเตอร์ 2,…){ …. คำสั่งที่ต้องการทำงาน ….. คืนค่าของฟังก์ชัน ( มีหรือไม่มีก็ได้ ) } การเรียกใช้งานฟังก์ชัน ชื่อฟังก์ชัน ( อาร์กิวเมนต์ 1, อาร์กิวเมนต์ 2,… );

14 Array var array = [value1,value2,valueN] var array = new Array(value1,value2,valueN) Method Array join(seperator:string) รวมค่าทั้งหมดใน Array คืนค่า เป็น String reverse() เปลี่ยนลำดับย้อนกลับ sort() จัดเรียงลำดับ concat(value) เพิ่มค่าต่อท้ายไปยัง Array splice(start:int,num:int,value) ลบค่าออกจาก Array หรือเพิ่มค่าเข้าไป ใน Array

15 Object

16 var txt = "Hello";

17 Object –Property –Method Object แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก Built-in Objects คือ ออบเจกต์สำเร็จรูปที่มากับ Javascript เช่น Date, Math, Document, Window เป็น ต้น Custom Objects คือ ออบเจกต์ที่สร้างขึ้นเอง

18 Wrapper Objects Wrapper Objects เป็นออบเจกต์สำเร็จรูป (Built- in) ได้แก่ Number, String และ Boolean ( ส่วน ใหญ่ใช้ String ) ประกอบด้วย Properties และ Method ที่ จำเป็น เช่น Properties length เก็บจำนวนตัวอักษร ทั้งหมด Method substring(from:int,to:int) : String ตัด String จากตำแหน่งเริ่ม from ถึง สิ้นสุด to

19 Method indexOf(str:string) : int คืนค่าตำแหน่งแรกของคำที่ค้นหา หาก ไม่พบ จะคืนค่า -1 Method lastIndexOf(str:string) : int คืนค่าตำแหน่งแรกของคำที่ค้นหา โดย ค้นหาจากท้ายมา หากไม่พบ จะคืนค่า -1

20 การสร้าง Object Var Objectname = {propertiesname1:value,propertiesname2:value,…}

21 ตัวควบคุมโปรแกรม if…else… if…else…if switch….case while…. do….while….

22 If….Else if(condition){ statement; } if(condition){ statement 1; } else{ statement 2; }

23 If(condition){ statement 1; } else if(condition){ statement 2; } else{ statement 3; }

24 switch switch(expression) { case Label1: statement 1; break; case Label2: statement 2; break; default: statement 3; }

25 while Initialization; while(condition){ statement 1; statement 2; increment/decrement; } statement 3;

26 for for(initialization;condition;increment/decrement){ statement 1; statement 2; } statement 3;

27 do…while do{ statement 1; statement 2; }while(condition); statement 3;

28 Function function function_name (argument, argument) { statement 1; statement 2;.. return x; }

29 HTML Event Mouse Events Onclick เมื่อคลิ๊กเมาส์ Ondblclick เมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กเมาส์ Onmouseover เมื่อเมาส์อยู่บน Element Onmousedown เมื่อกดเมาส์ Onmouseup เมื่อปล่อยกดเมาส์ Onmousemove เมื่อ Pointer เคลื่อนบน Element Onmouseout เมื่อ Pointer เคลื่อนออกจาก Element

30 Keyboard Events Onkeypress เมื่อกดปุ่มคีย์บอร์ด Onkeydown เมื่อกดปุ่มคีย์บอร์ดลง Onkeyup เมื่อปล่อยปุ่มคีย์บอร์ด

31 Form Events Onsubmit เมื่อกดปุ่ม Submit Onreset เมื่อรีเซตฟอร์ม Onselect เมื่อเลือก Form Onfocus เมื่อโฟกัส Onblur เมื่อออกจากโฟกัส Onchange เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

32 Body Events Onload เมื่อกำลังโหลด Onunload เมื่อโหลดเสร็จ

33 document.write(“……”); window.alert(“……”); / alert(“…..”); function Showtxt(){ alert(document.form1.cust_name.value); }


ดาวน์โหลด ppt Javascripts. Javascript is Client-Side Scripting. Javascript is not Java. Javascript is programming code that can be inserted into HTML pages. Javascript.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google