งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี มูลค่า ( ล้านบาท ) ร้อยละ เงิน งบ ประม าณ เงิน รายไ ด้ รวม

3

4 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2554 ปี 2554 เดือนคง คลัง ระดับ สำรอง การสั่งซื้อรับเข้าจ่ายออกยา ขาด ค้าง เบิกจ่า ย ( เดือน ) แผ่นดิ น รายได้ ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย รวม

5 ยาในบัญชียาหลัก แห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ รายก าร ยา ร้อย ละ มูลค่า การใช้ ล้าน บา ท ร้อย ละ มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนก ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

6

7 มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนก ตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศยานำเข้า รายกา รยา ร้อยละ มูลค่า การ ใช้ล้าน บาท ร้อยละ

8

9 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน abcd เฉลี่ย ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย เฉลี่ย รายการ มูลค่า ( ล้าน บาท )

10 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554

11 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2555 ปี 2555 เดือน คง คลัง ระดับ สำรองการสั่งซื้อรับเข้า จ่าย ออก ยา ขาด ค้าง เบิกจ่าย ( เดือน ) แผ่นดิ น รายไ ด้ ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2555 เดือน abcd เฉลี่ย ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. เฉลี่ย รายการ มูลค่า ( ล้า นบาท )

13 จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนตุลาคม 2554 แยกตามประเภทยา

14 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ กำไรขั้นต้นอัตรากำไร (%) เดือน ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย รวม

15 กำไรเบื้องต้นและอัตรา กำไร ปีงบประมาณ ล้าน บาท

16 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ. ศ กลุ่มยา พ. ศ.2552 พ. ศ.2553 พ. ศ.2554 Cytotoxic Antivirals Antidote+detoxifying IV+sterile sol Anticonvulsants Haematopoietic Antiasthmatic+COPD Anticoag+antiplatelets Hormonal chemo Beta latams Dyslipidemic ***

17 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ. ศ

18 ชื่อยาพ. ศ.2552 พ. ศ.2553 พ. ศ.2554 Glivec Exjade PEG interferon Clopidogrel EPO Mabthera Paclitaxel Iressa Lucentis Tarceva Docetaxel Baraclude Imipenem มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก ปี พ. ศ

19

20 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตามไตร มาส ( ต. ค.) ปี 2555 กลุ่มยา พ. ศ ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 พ. ศ Cytotoxic Antivirals Antidote+detoxif y IV+sterile sol Anticonvulsants Haematopoietic Antiasthmatic Anticoagulant Hormonal chemo Beta latams Dyslipidemic

21 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ และไตรมาส 1( ต. ค. 2555)

22 ชื่อยา พ. ศ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตร มาส 4 Glivec Exjade PEG IFN Clopidogrel EPO Mabthera Paclitaxel Iressa Lucentis Tarceva Docetaxel Baraclude Imipenem มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ และไตรมาส 1( ต. ค.2555)

23

24 >>>>>> >> ขอบคุณ ”> >>>>>... ฝ่าย เภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google