งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี 2550-2554 มูลค่า ( ล้านบาท ) ร้อยละ 2550 255 1 255 2 255 3 255 4 255 0 255 1 255 2 255 3 255 4 เงิน งบ ประม าณ 90.9216.3 1 8.998.410.0 1 17.3 2 2.431.100.941.10 เงิน รายไ ด้ 434.0 0 653. 61 809. 04 881. 86 895. 66 82.6 8 97.5 7 98.9 0 99.0 6 98.9 0 รวม 524.9 2 669. 92 818. 03 890. 26 905. 62 100. 00

3

4 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2554 ปี 2554 เดือนคง คลัง ระดับ สำรอง การสั่งซื้อรับเข้าจ่ายออกยา ขาด ค้าง เบิกจ่า ย ( เดือน ) แผ่นดิ น รายได้ ต.ค.ต.ค. 58.690.970129.64122.6980.960167.46 พ.ย.พ.ย. 79.400.770.5580.9270.8283.620193.68 ธ.ค.ธ.ค. 66.870.971.6476.2286.7981.840186.34 ม.ค.ม.ค. 79.871.000.7474.4570.7476.790163.96 ก.พ.ก.พ. 77.690.971.2171.1676.1578.320162.48 มี. ค. 76.730.841.0987.6079.5386.480152.94 เม. ย. 72.841.010.6367.9073.9674.920173.43 พ.ค.พ.ค. 76.251.040.8574.0675.9676.260170.10 มิ. ย. 79.911.141.4366.8271.2775.811102.97 ก.ค.ก.ค. 86.401.190.8662.37 71.10093.53 ส.ค.ส.ค. 85.431.081.0175.1375.5479.86072.19 ก.ย.ก.ย. 86.130.880.0029.3434.2177.3606.96 รวม 77.180.9910.01895.61900.03943.321

5 ยาในบัญชียาหลัก แห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลัก แห่งชาติ 255 0 255 12552 255 3 255 4 255 0 255 1 255 2 255 32554 รายก าร ยา 855885913908907386412440 433 ร้อย ละ 68.9 68.2 3 67.4 7 67.3 6 67.6 931.1 31.7 7 32.5 3 32.6 4 32.3 1 มูลค่า การใช้ ล้าน บา ท 308. 0 9 386. 4 1 454. 7 482. 1 5 463. 8 4 229. 6 4 273. 8 5 391. 3 5 441. 7 5 471.6 7 ร้อย ละ 57.3 58.5 2 53.7 4 52.1 9 49.5 842.7 41.4 8 46.2 6 47.8 1 50.4 2 มูลค่าการใช้ยา ปี 2550-2554 จำแนก ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

6

7 มูลค่าการใช้ยา ปี 2550-2554 จำแนก ตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศยานำเข้า 25 50 25 51 255 2 255 3 255 4 255 0 255 1 255 2 255 3 255 4 รายกา รยา 577621640663669664676713685671 ร้อยละ 46. 49 47. 8847.3 49.1 8 49.9 3 53.5 1 52.1 252.7 50.8 2 50.0 7 มูลค่า การ ใช้ล้าน บาท 93. 41 109.18 124. 85 148. 46 146. 73 444. 32 551. 08 721. 2 775. 44 788. 78 ร้อยละ 17. 37 16. 54 14.7 6 16.0 7 15.6 8 82.6 3 83.4 6 85.2 4 83.9 3 84.3 2

8

9 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน abcd เฉลี่ย 2553 0.701.051.572.41 0.86 ต.ค.ต.ค. 0.771.471.62.87 0.97 พ.ย.พ.ย. 0.610.971.613.80 0.77 ธ.ค.ธ.ค. 1.271.874.48 0.97 ม.ค.ม.ค. 0.821.271.973.88 1.00 ก.พ.ก.พ. 0.771.432.023.79 0.97 มี. ค. 0.671.131.624.22 0.84 เม. ย. 0.841.281.932.48 1.01 พ.ค.พ.ค. 0.881.341.792.54 1.04 มิ. ย. 0.901.772.023.58 1.14 ก.ค.ก.ค. 0.981.422.194.88 1.19 ส.ค.ส.ค. 0.861.462.114.07 1.08 ก.ย.ก.ย. 0.691.181.723.70 0.88 เฉลี่ย 0.801.331.873.69 0.99 รายการ 20021389433 1340 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 697.01150.0079.079.43935.51

10 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554

11 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2555 ปี 2555 เดือน คง คลัง ระดับ สำรองการสั่งซื้อรับเข้า จ่าย ออก ยา ขาด ค้าง เบิกจ่าย ( เดือน ) แผ่นดิ น รายไ ด้ ต.ค.ต.ค. 68.061.530191.08186.1581.480176.33 พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2555 เดือน abcd เฉลี่ย 25540.881.331.873.690.99 ต.ค.ต.ค. 1.272.142.764.081.53 พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. เฉลี่ย รายการ 200217893331343 มูลค่า ( ล้า นบาท ) 100.2132.3921.652.94157.19

13 จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนตุลาคม 2554 แยกตามประเภทยา

14 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ 2553-2554 กำไรขั้นต้นอัตรากำไร (%) เดือน 25532554 25532554 ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค. 78.2228.7881.0031.0936.7938.38 พ.ย.พ.ย. 78.8129.0085.5431.7236.7937.09 ธ.ค.ธ.ค. 77.9229.2682.0731.9237.5538.89 ม.ค.ม.ค. 79.9929.4176.8229.7236.7738.69 ก.พ.ก.พ. 71.3229.5378.3529.4241.4137.55 มี. ค. 82.9030.6586.5432.7336.9837.82 เม. ย. 74.3928.4675.2128.9938.2638.55 พ.ค.พ.ค. 79.4629.5776.2728.6637.2137.58 มิ. ย. 76.6329.8575.8729.8238.9539.31 ก.ค.ก.ค. 74.6327.8571.9427.7937.3238.64 ส.ค.ส.ค. 79.8530.8379.8730.5938.6038.31 ก.ย.ก.ย. 80.5530.0577.3729.0937.3037.6 รวม 934.67353.24946.85361.5437.8338.20

15 กำไรเบื้องต้นและอัตรา กำไร ปีงบประมาณ 2553- 2554 ล้าน บาท

16 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ. ศ.2552-2554 4 5 กลุ่มยา พ. ศ.2552 พ. ศ.2553 พ. ศ.2554 Cytotoxic194.55217.23233.84 Antivirals73.0181.4881.92 Antidote+detoxifying32.8640.7041.77 IV+sterile sol25.3231.7333.68 Anticonvulsants28.9924.3930.60 Haematopoietic23.9728.4930.93 Antiasthmatic+COPD24.2627.0026.06 Anticoag+antiplatelets23.7828.3636.01 Hormonal chemo24.7825.1422.71 Beta latams24.2028.5522.62 Dyslipidemic14.8519.2325.35 *** 1 2 3 4 5 5 4

17 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ. ศ.2552-2554

18 ชื่อยาพ. ศ.2552 พ. ศ.2553 พ. ศ.2554 Glivec34.6944.3840.85 Exjade18.8136.1737.19 PEG interferon23.0925.3826.59 Clopidogrel14.8118.3422.61 EPO19.1217.9121.29 Mabthera21.6020.4320.93 Paclitaxel14.2612.3015.99 Iressa6.421.7015.13 Lucentis12.5811.4615.12 Tarceva9.828.3813.70 Docetaxel13.8117.2213.66 Baraclude11.1113.5613.13 Imipenem13.7615.0613.02 มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก ปี พ. ศ.2552-2554 1 2 3 4 5 11 2 3 4 52 3 4 5

19

20 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตามไตร มาส ( ต. ค.) ปี 2555 กลุ่มยา พ. ศ.2 554 ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 พ. ศ.2 555 Cytotoxic233.8432.09 Antivirals81.927.27 Antidote+detoxif y41.752.82 IV+sterile sol33.684.44 Anticonvulsants30.603.47 Haematopoietic30.952.92 Antiasthmatic26.062.41 Anticoagulant36.014.08 Hormonal chemo22.711.47 Beta latams22.622.09 Dyslipidemic25.352.47

21 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2554 และไตรมาส 1( ต. ค. 2555)

22 ชื่อยา พ. ศ.255 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตร มาส 4 Glivec40.853.85 Exjade37.192.29 PEG IFN26.592.61 Clopidogrel22.612.27 EPO21.291.73 Mabthera20.932.51 Paclitaxel15.991.88 Iressa15.132.62 Lucentis15.121.07 Tarceva13.702.64 Docetaxel13.661.86 Baraclude13.130.99 Imipenem13.021.56 มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2554 และไตรมาส 1( ต. ค.2555) 1 2 5 4 1 3 5 2 3 4

23

24 >>>>>> >> ขอบคุณ ”> >>>>>... ฝ่าย เภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google