งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา
ฝ่ายเภสัชกรรม 29 พฤศจิกายน 2554

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี 2550-2554
มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 2550 2551 2552 2553 2554 เงินงบ ประมาณ 90.92 16.31 8.99 8.4 10.01 17.32 2.43 1.10 0.94 เงินรายได้ 434.00 653.61 809.04 881.86 895.66 82.68 97.57 98.90 99.06 รวม 524.92 669.92 818.03 890.26 905.62 100.00

3

4 ข้อมูลการรับ-จ่ายยา ปี 2554
ปี 2554 เดือน คงคลัง ระดับสำรอง การสั่งซื้อ รับเข้า จ่ายออก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย (เดือน) แผ่นดิน รายได้ ต.ค. 58.69 0.97 129.64 122.69 80.96 167.46 พ.ย. 79.40 0.77 0.55 80.92 70.82 83.62 193.68 ธ.ค. 66.87 1.64 76.22 86.79 81.84 186.34 ม.ค. 79.87 1.00 0.74 74.45 70.74 76.79 163.96 ก.พ. 77.69 1.21 71.16 76.15 78.32 162.48 มี.ค. 76.73 0.84 1.09 87.60 79.53 86.48 152.94 เม.ย. 72.84 1.01 0.63 67.90 73.96 74.92 173.43 พ.ค. 76.25 1.04 0.85 74.06 75.96 76.26 170.10 มิ.ย. 79.91 1.14 1.43 66.82 71.27 75.81 1 102.97 ก.ค. 86.40 1.19 0.86 62.37 71.10 93.53 ส.ค. 85.43 1.08 75.13 75.54 79.86 72.19 ก.ย. 86.13 0.88 0.00 29.34 34.21 77.36 6.96 รวม 77.18 0.99 10.01 895.61 900.03 943.32

5 มูลค่าการใช้ยา ปี 2550-2554 จำแนกตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 2550 2551 2552 2553 2554 รายการยา 855 885 913 908 907 386 412 440 433 ร้อยละ 68.9 68.23 67.47 67.36 67.69 31.1 31.77 32.53 32.64 32.31 มูลค่า การใช้ ล้านบาท 308.09 386.41 454.7 482.15 463.84 229.64 273.85 391.35 441.75 471.67 57.3 58.52 53.74 52.19 49.58 42.7 41.48 46.26 47.81 50.42

6

7 มูลค่าการใช้ยา ปี 2550-2554 จำแนกตามแหล่งผลิต
มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศ ยานำเข้า 2550 2551 2552 2553 2554 รายการยา 577 621 640 663 669 664 676 713 685 671 ร้อยละ 46.49 47.88 47.3 49.18 49.93 53.51 52.12 52.7 50.82 50.07 มูลค่าการ ใช้ล้านบาท 93.41 109.18 124.85 148.46 146.73 444.32 551.08 721.2 775.44 788.78 17.37 16.54 14.76 16.07 15.68 82.63 83.46 85.24 83.93 84.32

8

9 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน a b c d เฉลี่ย 2553 0.70 1.05 1.57 2.41
เฉลี่ย 2553 0.70 1.05 1.57 2.41 0.86 ต.ค. 0.77 1.47 1.6 2.87 0.97 พ.ย. 0.61 1.61 3.80 ธ.ค. 1.27 1.87 4.48 ม.ค. 0.82 1.97 3.88 1.00 ก.พ. 1.43 2.02 3.79 มี.ค. 0.67 1.13 1.62 4.22 0.84 เม.ย. 1.28 1.93 2.48 1.01 พ.ค. 0.88 1.34 1.79 2.54 1.04 มิ.ย. 0.90 1.77 3.58 1.14 ก.ค. 0.98 1.42 2.19 4.88 1.19 ส.ค. 1.46 2.11 4.07 1.08 ก.ย. 0.69 1.18 1.72 3.70 0.80 1.33 3.69 0.99 รายการ 200 213 894 33 1340 มูลค่า(ล้านบาท) 697.01 150.00 79.07 9.43 935.51

10 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554

11 ข้อมูลการรับ-จ่ายยา ปี 2555
ปี 2555 เดือน คงคลัง ระดับสำรอง การสั่งซื้อ รับเข้า จ่ายออก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย (เดือน) แผ่นดิน รายได้ ต.ค. 68.06 1.53 191.08 186.15 81.48 176.33 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2555 เดือน a b c d เฉลี่ย 2554 0.88 1.33 1.87 3.69
0.99 ต.ค. 1.27 2.14 2.76 4.08 1.53 พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รายการ 200 217 893 33 1343 มูลค่า(ล้านบาท) 100.21 32.39 21.65 2.94 157.19

13 จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนตุลาคม 2554 แยกตามประเภทยา
จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนตุลาคม แยกตามประเภทยา

14 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ 2553-2554
กำไรขั้นต้น อัตรากำไร(%) เดือน 2553 2554 ต้นทุน กำไร ต.ค. 78.22 28.78 81.00 31.09 36.79 38.38 พ.ย. 78.81 29.00 85.54 31.72 37.09 ธ.ค. 77.92 29.26 82.07 31.92 37.55 38.89 ม.ค. 79.99 29.41 76.82 29.72 36.77 38.69 ก.พ. 71.32 29.53 78.35 29.42 41.41 มี.ค. 82.90 30.65 86.54 32.73 36.98 37.82 เม.ย. 74.39 28.46 75.21 28.99 38.26 38.55 พ.ค. 79.46 29.57 76.27 28.66 37.21 37.58 มิ.ย. 76.63 29.85 75.87 29.82 38.95 39.31 ก.ค. 74.63 27.85 71.94 27.79 37.32 38.64 ส.ค. 79.85 30.83 79.87 30.59 38.60 38.31 ก.ย. 80.55 30.05 77.37 29.09 37.30 37.6 รวม 934.67 353.24 946.85 361.54 37.83 38.20

15 กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ 2553-2554
กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ ล้านบาท

16 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ.ศ.2552-2554
มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ.ศ กลุ่มยา พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 Cytotoxic 194.55 217.23 233.84 Antivirals 73.01 81.48 81.92 Antidote+detoxifying 32.86 40.70 41.77 IV+sterile sol 25.32 31.73 33.68 Anticonvulsants 28.99 24.39 30.60 Haematopoietic 23.97 28.49 30.93 Antiasthmatic+COPD 24.26 27.00 26.06 Anticoag+antiplatelets 23.78 28.36 36.01 Hormonal chemo 24.78 25.14 22.71 Beta latams 24.20 28.55 22.62 Dyslipidemic 14.85 19.23 *** 1 2 3 4 5 4 5 4 5

17 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ.ศ.2552-2554
มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ปี พ.ศ

18 มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก ปี พ.ศ.2552-2554
ชื่อยา พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 Glivec 34.69 44.38 40.85 Exjade 18.81 36.17 37.19 PEG interferon 23.09 25.38 26.59 Clopidogrel 14.81 18.34 22.61 EPO 19.12 17.91 21.29 Mabthera 21.60 20.43 20.93 Paclitaxel 14.26 12.30 15.99 Iressa 6.42 1.70 15.13 Lucentis 12.58 11.46 15.12 Tarceva 9.82 8.38 13.70 Docetaxel 13.81 17.22 13.66 Baraclude 11.11 13.56 13.13 Imipenem 13.76 15.06 13.02 1 1 1 2 5 2 3 2 3 5 4 4 5 4 3

19 มูลค่าการใช้ยา 13รายการแรก ปี พ.ศ.2552-2554

20 มูลค่าการใช้ยา 11กลุ่มแรกตามไตรมาส (ต.ค.) ปี2555
กลุ่มยา พ.ศ.2554 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 พ.ศ.2555 Cytotoxic 233.84 32.09 Antivirals 81.92 7.27 Antidote+detoxify 41.75 2.82 IV+sterile sol 33.68 4.44 Anticonvulsants 30.60 3.47 Haematopoietic 30.95 2.92 Antiasthmatic 26.06 2.41 Anticoagulant 36.01 4.08 Hormonal chemo 22.71 1.47 Beta latams 22.62 2.09 Dyslipidemic 25.35 2.47

21 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2554 และไตรมาส1(ต. ค
มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ และไตรมาส1(ต.ค. 2555)

22 มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2554 และไตรมาส1(ต. ค
มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ และไตรมาส1(ต.ค.2555) ชื่อยา พ.ศ.2554 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 Glivec 40.85 3.85 Exjade 37.19 2.29 PEG IFN 26.59 2.61 Clopidogrel 22.61 2.27 EPO 21.29 1.73 Mabthera 20.93 2.51 Paclitaxel 15.99 1.88 Iressa 15.13 2.62 Lucentis 15.12 1.07 Tarceva 13.70 2.64 Docetaxel 13.66 1.86 Baraclude 13.13 0.99 Imipenem 13.02 1.56 1 1 2 3 4 4 5 5 3 2

23 มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2554 และไตรมาส1(ต. ค
มูลค่าการใช้ยา 13 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ และไตรมาส1(ต.ค.2555)

24 >>>>>>>>. ขอบคุณ”>>>>>>
>>>>>>>> ขอบคุณ”>>>>>> ฝ่ายเภสัชกรรม


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google