งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สวัสดิการข้าราชการ ประจำเดือน มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สวัสดิการข้าราชการ ประจำเดือน มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สวัสดิการข้าราชการ ประจำเดือน มกราคม 2555

2 ปีงบประมาณ ค่ารักษาจริง (ที่ให้บริการ) ค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว) จ่ายชดเชย (เงินสดรับจริง) ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่าย ชดเชย ค่ารักษาที่ยัง ค้างชำระ จำนวน% % 2550782.77777.16606.1678.00-171.00-22.005.61 2551912.60897.91735.7581.94-162.16-18.0614.69 25521,071.961,049.03770.6673.46-278.37-26.5422.93 25531,182.951,110.20780.3570.29-329.85-29.7172.75 25541,173.46878.24760.0986.55-118.15-13.45295.22 2555383.96132.31132.2099.92-0.11-0.08251.65 ผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สรุปผลการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2550 – 2555 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = 473.74 ล้านบาท IPD = 189.11 ล้านบาท 3. ปี 2554 ส่วนต่าง - 118.15 ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตร มาส หน่วย : ล้านบาท สำรวจข้อมูล ณ 31 ม. ค.55 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = 429.47 ล้านบาท IPD = 32.46 ล้านบาท 3. ปี 2554 ส่วนต่าง - 118.48 ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตรมาส 4. ปี 2555 จ่ายชดเชยมากกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง เนื่องจากเป็น การจ่ายล่วงหน้า หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = 429.47 ล้านบาท IPD = 32.46 ล้านบาท 3. ปี 2554 ส่วนต่าง - 118.48 ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตรมาส 4. ปี 2555 จ่ายชดเชยมากกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง เนื่องจากเป็น การจ่ายล่วงหน้า

3 เดือนค่ารักษาจริงได้รับ%กำไร / ขาดทุน ม.ค.54 39,014,684 42,100,544.78 107.91 3,085,860.78 ก.พ.54 32,500,807 36,190,937.53 111.35 3,690,130.53 มี.ค.54 41,109,265 47,318,856.23 115.11 6,209,591.23 เม.ย.54 42,949,792 45,449,703.38 105.82 2,499,911.38 พ.ค.54 39,611,665 40,732,721.66 102.83 1,121,056.66 มิ.ย.54 36,747,652 40,711,722.13 110.79 3,964,070.13 ก.ค.54 44,728,185 49,006,405.31 109.56 4,278,220.31 ส.ค.54 36,347,967 42,582,326.89 117.15 6,234,359.89 ก.ย.54 40,696,984 46,454,217.65 114.15 5,757,233.65 ต.ค.54 40,492,684 44,145,603.78 109.02 3,652,919.78 พ.ย.54 44,137,673 49,302,726.21 111.70 5,165,053.21 ธ.ค.54 41,559,139 46,038,725.43 110.78 4,479,586.43 รวม479,896,497 530,034,490.98 110.4550,137,993.98 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ประจำปี 2554 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 12,133 บาท : 1 ADJ RW 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ ในการบำบัดโรค - ค่ายามะเร็ง

4 เปรียบเทียบค่ารักษาจริงเฉลี่ยกับเงินที่ได้รับ ชดเชยเฉลี่ย : 1 ddj RW ปี 2554 119.78 % 62.02 % 58.84 % หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริงจาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าห้อง / อาหาร – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค - ยามะเร็ง 2. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริง จาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค – ผู้ป่วย DMIS ทั้งหมด 3. ข้าราชการ ค่ารักษาจริงค่าสูงสุดของโรงพยาบาลในกลุ่ม โรงเรียนแพทย์ 16,044 บาท : 1 Adj RW ( ค่าเฉลี่ย 11,966 บาท : 1 Adj RW )

5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (CMI จริง ) ของผู้ป่วย โครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ ข้าราชการ ประจำปี 2554 เดือน ประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ข้าราชการ ม.ค.3.3262 2.8378 ก.พ.3.40422.7335 มี.ค.3.30022.9753 เม.ย3.05713.1513 พ.ค.3.11372.8486 มิ.ย.3.08212.6941 ก.ค.3.26213.2681 ส.ค. 3.2743 2.9592 ก.ย. 3.3719 2.9621 ต.ค.3.20282.7738 พ.ย.2.99903.1046 ธ.ค.3.16732.8094

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ สวัสดิการข้าราชการ ประจำเดือน มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google