งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสวัสดิการข้าราชการ ประจำเดือนมกราคม 2555

2 ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย
สรุปผลการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ – 2555 หน่วย : ล้านบาท ปีงบประมาณ ค่ารักษาจริง (ที่ให้บริการ) (ที่ตัดบัญชีแล้ว) จ่ายชดเชย (เงินสดรับจริง) ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย ค่ารักษาที่ยัง ค้างชำระ จำนวน % 2550 782.77 777.16 606.16 78.00 -22.00 5.61 2551 912.60 897.91 735.75 81.94 -18.06 14.69 2552 1,071.96 1,049.03 770.66 73.46 -26.54 22.93 2553 1,182.95 1,110.20 780.35 70.29 -29.71 72.75 2554 1,173.46 878.24 760.09 86.55 -13.45 295.22 2555 383.96 132.31 132.20 99.92 -0.11 -0.08 251.65 สำรวจข้อมูล ณ 31 ม.ค.55 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = ล้านบาท IPD = ล้านบาท 3. ปี ส่วนต่าง ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตรมาส หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = ล้านบาท IPD = ล้านบาท 3. ปี ส่วนต่าง ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตรมาส 4. ปี จ่ายชดเชยมากกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง เนื่องจากเป็นการจ่ายล่วงหน้า หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 2. ค่ารักษาที่ยังค้างชำระ เป็น OPD = ล้านบาท IPD = ล้านบาท 3. ปี ส่วนต่าง ล้านบาท เป็นการตัดหนี้ของ 2 ไตรมาส 4. ปี จ่ายชดเชยมากกว่าค่ารักษาพยาบาลจริง เนื่องจากเป็นการจ่ายล่วงหน้า

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG
สวัสดิการข้าราชการ ประจำปี 2554 เดือน ค่ารักษาจริง ได้รับ % กำไร / ขาดทุน ม.ค.54 39,014,684 42,100,544.78 107.91 3,085,860.78 ก.พ.54 32,500,807 36,190,937.53 111.35 3,690,130.53 มี.ค.54 41,109,265 47,318,856.23 115.11 6,209,591.23 เม.ย.54 42,949,792 45,449,703.38 105.82 2,499,911.38 พ.ค.54 39,611,665 40,732,721.66 102.83 1,121,056.66 มิ.ย.54 36,747,652 40,711,722.13 110.79 3,964,070.13 ก.ค.54 44,728,185 49,006,405.31 109.56 4,278,220.31 ส.ค.54 36,347,967 42,582,326.89 117.15 6,234,359.89 ก.ย.54 40,696,984 46,454,217.65 114.15 5,757,233.65 ต.ค.54 40,492,684 44,145,603.78 109.02 3,652,919.78 พ.ย.54 44,137,673 49,302,726.21 111.70 5,165,053.21 ธ.ค.54 41,559,139 46,038,725.43 110.78 4,479,586.43 รวม 479,896,497 530,034,490.98 110.45 50,137,993.98 หมายเหตุ : ใช้ DRG V.4 , Base Rate = 12,133 บาท : 1 ADJ RW 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด-ค่าห้อง/อาหาร-ค่าอุปกรณ์ ในการบำบัดโรค - ค่ายามะเร็ง

4 เปรียบเทียบค่ารักษาจริงเฉลี่ยกับเงินที่ได้รับชดเชยเฉลี่ย : 1 ddj RW ปี 2554
% 62.02 % 58.84 % หมายเหตุ : 1. ข้าราชการ คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริงจาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าห้อง/อาหาร – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค - ยามะเร็ง ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริง จาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค – ผู้ป่วย DMIS ทั้งหมด ข้าราชการ ค่ารักษาจริงค่าสูงสุดของโรงพยาบาลในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 16,044 บาท : 1 Adj RW (ค่าเฉลี่ย 11,966 บาท : Adj RW )

5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์(CMI จริง) ของผู้ป่วยโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับ ข้าราชการ ประจำปี 2554 เดือน ประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ข้าราชการ ม.ค. 3.3262  2.8378 ก.พ. 3.4042 2.7335  มี.ค. 3.3002 2.9753  เม.ย 3.0571 3.1513 พ.ค. 3.1137 2.8486 มิ.ย. 3.0821 2.6941 ก.ค. 3.2621 3.2681 ส.ค. 3.2743  2.9592 ก.ย. 3.3719  2.9621 ต.ค. 3.2028 2.7738 พ.ย. 2.9990 3.1046 ธ.ค. 3.1673 2.8094

6 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่ายชดเชย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google