งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

2 ปีงบประมาณ ค่ารักษาจริง (ที่ให้บริการ) ค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว) จ่ายชดเชย (เงินสดรับจริง) ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่าย ชดเชย ค่ารักษาที่ยัง ค้างชำระ จำนวน% % , , , ผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สรุปผลการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2550 – 2554 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2. ส่วนต่างของค่ารักษาจริงกับการจ่ายชดเชย ยังไม่ได้ตัดยอดส่วน ต่างจาก DRG ตั้งแต่ เมย. – สค.53 ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการ ตรวจสอบ Statement รายบุคคล หน่วย : ล้านบาท สำรวจข้อมูล ณ 3 มค.54

3 เปรียบเทียบค่ารักษาจริงเฉลี่ยกับเงินที่ได้รับชดเชย เฉลี่ย : 1 ddj RW ปีงบฯ % % % หมายเหตุ : 1. ข้าราชการอัตราที่ได้รับชดเชยปี 2554 จำนวน 12,133 บาท : 1 Adj RW 2. ข้าราชการ คำนวณค่ารักษาพยาบาล จริงจาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าห้อง / อาหาร – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค - ยา มะเร็ง 3. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริง จาก ค่า รักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค – ผู้ป่ว DMIS ทั้งหมด 4. ข้าราชการ ค่ารักษาจริงค่าสูงสุดของโรงพยาบาลในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 16,044 บาท : 1 Adj RW ( ค่าเฉลี่ย 11,966 บาท : 1 Adj RW )

4 ผลการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลตามระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ปี

5 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 119,476, ,656,08376,819,931 ได้รับ 123,958, % 42,656,083 81,302, % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 4,482, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ มค - มีค.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( มค.- มีค.) = 10, บาท, CMI จริง มค.=2.7466, กพ.= มีค. = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

6 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็งค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 107,839,36 531,892,57175,946,794 ได้รับ 110,188, % 31,892,571 78,295, % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 2,348, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ เมย.- มิย.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( เมย.- มิย.53) = 10, บาท, CMI จริง เมย.= , พค.= , มิย.53= บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ในการบำบัด โรค -. ค่ายามะเร็ง

7 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็งค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 117,223,57 338,449,39578,774,178 ได้รับ 119,622, % 38,449,395 81,173, % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 2,399, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่า รักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ กค.- กย.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( กค.- กย.53) = 10, บาท, CMI จริง กค.= , สค.= , กย.53= บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

8 รายการ รวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็ง ค่ารักษา อื่น 80 % ค่ารักษา อื่น 20 % ค่ารักษาจริง 124,672,14 741,816,330 66,255, ,600, ได้รับ 108,475, ,816,330 66,659, % รอการจ่าย ได้รับ > ค่า รักษาจริง รอการจ่าย 403, รอการจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ตค.- ธค.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( ตค.- ธค.53) = 10,428 บาท, CMI จริง ตค. = , พย. = บาท, ตค = บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

9 เดือนค่ารักษาได้รับกำไร / ขาดทุน มค.54 39,011,73442,098, ,086, สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ มค.54 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 12,133 บาท ไม่มี เพดาน CMI 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ในการบำบัด โรค -. ค่ายามะเร็ง

10 แนวโน้มค่ารักษาจริงกับ Base Rate : 1ADJ RW หมายเหตุ : ปี 2550 รวม ยามะเร็ง ปี 2551 – 2553 ไม่รวมยา มะเร็ง

11 CMI จริง ปีเพดาน CMIมค.-มีค.เมย.-มิย.กค.-กย.ตค.-ธค รอผลประมาณ เมย ยกเลิก เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (CMI จริง ) ของ รพ. มอ กับเพดาน CMI ตั้งแต่ กค.50 – กย.53

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google