งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

2 ปีงบประมาณ ค่ารักษาจริง (ที่ให้บริการ) ค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว) จ่ายชดเชย (เงินสดรับจริง) ส่วนต่างระหว่างค่ารักษาจริง (ที่ตัดบัญชีแล้ว)กับการจ่าย ชดเชย ค่ารักษาที่ยัง ค้างชำระ จำนวน% % 2550782.78776.73605.7377.98-171.00-22.026.05 2551912.60888.06725.9081.74-162.16-18.2624.54 25521,066.731,005.01727.9872.44-277.03-27.5661.72 25531,182.13730.82572.8578.38-157.97-21.62451.31 2554313.6387.55 1000.00 226.08 ผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สรุปผลการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ 2550 – 2554 หมายเหตุ : 1. ค่ารักษาพยาบาลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 2. ส่วนต่างของค่ารักษาจริงกับการจ่ายชดเชย ยังไม่ได้ตัดยอดส่วน ต่างจาก DRG ตั้งแต่ เมย. – สค.53 ซึ่งอยู่ใน ระหว่างการ ตรวจสอบ Statement รายบุคคล หน่วย : ล้านบาท สำรวจข้อมูล ณ 3 มค.54

3 เปรียบเทียบค่ารักษาจริงเฉลี่ยกับเงินที่ได้รับชดเชย เฉลี่ย : 1 ddj RW ปีงบฯ 2553 108.78 % 72.32 % 41.94 % หมายเหตุ : 1. ข้าราชการอัตราที่ได้รับชดเชยปี 2554 จำนวน 12,133 บาท : 1 Adj RW 2. ข้าราชการ คำนวณค่ารักษาพยาบาล จริงจาก ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าห้อง / อาหาร – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค - ยา มะเร็ง 3. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า คำนวณค่ารักษาพยาบาลจริง จาก ค่า รักษาพยาบาลทั้งหมด – ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดโรค – ผู้ป่ว DMIS ทั้งหมด 4. ข้าราชการ ค่ารักษาจริงค่าสูงสุดของโรงพยาบาลในกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 16,044 บาท : 1 Adj RW ( ค่าเฉลี่ย 11,966 บาท : 1 Adj RW )

4 ผลการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลตามระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ปี 2553 - 2554

5 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็ง ค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 119,476,01 4 42,656,08376,819,931 ได้รับ 123,958,234. 77 103.75 % 42,656,083 81,302,151.7 7 105.84 % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 4,482,220.77- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ มค - มีค.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = 2.8161 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( มค.- มีค.) = 10,051.33 บาท, CMI จริง มค.=2.7466, กพ.= 2.7682 มีค. = 2.0797 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

6 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็งค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 107,839,36 531,892,57175,946,794 ได้รับ 110,188,016. 60 102.18 % 31,892,571 78,295,445.6 0 103.09 % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 2,348,651.60- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ เมย.- มิย.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = 2.8161 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( เมย.- มิย.53) = 10,070.67 บาท, CMI จริง เมย.= 2.8792, พค.= 2.6170, มิย.53= 2.6095 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ในการบำบัด โรค -. ค่ายามะเร็ง

7 รายการรวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็งค่ารักษาอื่น ค่ารักษาจริง 117,223,57 338,449,39578,774,178 ได้รับ 119,622,623. 77 102.05 % 38,449,395 81,173,228.7 7 103.05 % ได้รับ > ค่ารักษา จริง 2,399,050.77- สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่า รักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ กค.- กย.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = 2.8161 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( กค.- กย.53) = 10,344.67 บาท, CMI จริง กค.= 2.6422, สค.= 2.6397, กย.53= 2.6689 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

8 รายการ รวม ห้องฯ / อุปกรณ์ / ยามะเร็ง ค่ารักษา อื่น 80 % ค่ารักษา อื่น 20 % ค่ารักษาจริง 124,672,14 741,816,330 66,255,349. 60 16,600,4 67.40 ได้รับ 108,475,57 0.9941,816,330 66,659,240. 99 100.61 % รอการจ่าย ได้รับ > ค่า รักษาจริง รอการจ่าย 403,891.39 รอการจ่าย สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ ตค.- ธค.53 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 11,122 บาท : 1 ADJ RW เพดาน CMI = 2.8161 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW เฉลี่ยปี 53 ( ตค.- ธค.53) = 10,428 บาท, CMI จริง ตค. = 2.7051, พย. = 2.6963 บาท, ตค = 2.9955 บาท 3. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ใน การบำบัดโรค -. ค่ายามะเร็ง

9 เดือนค่ารักษาได้รับกำไร / ขาดทุน มค.54 39,011,73442,098,483. 38 3,086,749.3 8 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ระบบ DRG สวัสดิการข้าราชการ มค.54 หมายเหตุ : 1. ใช้ DRG V.4, Base Rate = 12,133 บาท ไม่มี เพดาน CMI 2. ค่ารักษาพยาบาลจริง : 1 ADJ RW คำนวณจากค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด - ค่าห้อง / อาหาร - ค่าอุปกรณ์ในการบำบัด โรค -. ค่ายามะเร็ง

10 แนวโน้มค่ารักษาจริงกับ Base Rate : 1ADJ RW หมายเหตุ : ปี 2550 รวม ยามะเร็ง ปี 2551 – 2553 ไม่รวมยา มะเร็ง

11 CMI จริง ปีเพดาน CMIมค.-มีค.เมย.-มิย.กค.-กย.ตค.-ธค. 2550 2.0128 2.0344 1.9653 2551 2.6173 2.5077 2.6006 2.5567 2.3537 2552 2.6240 2.6076 2.8019 2.6142 2.7508 2553 2.8161 2.7859 2.7146 2.6503 รอผลประมาณ เมย.54 2554 ยกเลิก2.8834 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ (CMI จริง ) ของ รพ. มอ กับเพดาน CMI ตั้งแต่ กค.50 – กย.53

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการเรียกเก็บเงิน ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วน หน้า ไตรมาส 1 ประจำปีงบฯ 54 งานเงินรายได้ รพ.สงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google