งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างภาษา C void main() { ส่วนกำหนดตัวแปร ส่วนชุดคำสั่ง getch(); }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างภาษา C void main() { ส่วนกำหนดตัวแปร ส่วนชุดคำสั่ง getch(); }"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างภาษา C void main() { ส่วนกำหนดตัวแปร ส่วนชุดคำสั่ง getch(); }

2 2 การกำหนดตัวแปร (1) ชนิดตัวแปร มีดังนี้ 1. int หมายถึงตัวแปรชนิดเลขจำนวนเต็ม ไม่สามารถใช้กับ การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยมได้ เช่น จำนวนคน, จำนวนสิ่งของ เป็นต้น เช่น int count; รหัสรูปแบบคือ %d

3 3 3 2. float หมายถึงตัวแปรชนิดเลขทศนิยม สามารถใช้กับ การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มได้ การคำนวณที่ให้ผลลัพธ์เป็นเลขทศนิยม เช่น คะแนนเฉลี่ย จำนวนเงิน โดยทั่วไป ควรระบุตำแหน่ง ทศนิยมเป็น 2 เช่น float money; รหัสรูปแบบคือ %f การกำหนดตัวแปร (2)

4 4 3. char หมายถึงตัวแปรชนิดตัวอักขระ ถ้ามี ความยาว 1 ตัว อักขระ ไม่ต้องระบุตัวเลข แต่ถ้ามีความยาว มากกว่า 1 ตัว อักขระ จะต้องระบุตัวเลข เช่น char gender; รหัสรูปแบบคือ %c char name[20]; รหัสรูปแบบคือ %s การกำหนดตัวแปร (3)

5 5 การตั้งชื่อตัวแปร  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเท่านั้น  ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ ยกเว้น _  ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ จัดเป็นตัวแปรคน ละตัว  ใช้ตัวเลขได้ แต่ต้องไม่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข

6 6 คำสั่งที่ใช้ในการรับ และ แสดงผล ข้อมูล scanf(“ รหัสรูปแบบ ”, & ชื่อตัวแปร ); เช่น scanf(“%f”,&score); printf(“ ข้อความ ”); printf(“my name is kookai”); printf(“ ข้อความ หรือ รหัสรูปแบบ ”, ชื่อ ตัวแปร ) printf(“my points = %f \n”, score); }

7 7 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอง และแสดงผล เงินดองทางจอภาพกำหนดให้ 1 บาท เท่ากับ 3,500 ดอง enter BAHT = 70000 YOU GET 20.00 DONG void main() { getch(); } printf(“enter BAHT = ”); scanf(“%f”,&B); D = B/3500; printf(“YOU GET %f DONG”, D); float B, D;

8 8 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลคะแนนสอบ ของนิสิต 2 ครั้ง และหาผลรวมของคะแนนสอบ แล้ว แสดงผล ทางจอภาพ void main() { getch(); } printf(“Enter your score1 here :”); scanf(“%f”,&s1); printf(“Enter your score2 here :”); scanf(“%f”,&s2); s3 = s1+s2; printf(“Your total Score is %f”,s3); float s1, s2, s3;

9 9 EX1 จงเขียนโปรแกรม เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายใน การขนส่งสินค้า ซึ่งคิดจากค่าน้ำมัน + ค่าแรงคนงาน + ค่าธรรมเนียมทางด่วน ให้แสดงผลตามรูปแบบ ทางจอภาพ *** input data *** enter fuel = 2000 enter wage = 3200 enter fee = 200 *** output data *** total expense is 5400.00 baht

10 10 EX2 จงเขียนโปรแกรม รับข้อมูลคะแนนสอบของ นิสิต 3 ครั้ง ทำการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และแสดงผล คะแนนเฉลี่ยทางจอภาพ *** input data *** enter score1 = 12 enter score2 = 13 enter score 3 = 14 *** output data *** Average score = 13.00

11 11 จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาจำนวนเงิน รวมซึ่งคิดจาก ราคาอาหาร + ภาษี (7% ของราคาอาหาร ) ให้แสดงผล ราคาอาหาร ภาษี และจำนวนเงินรวมทาง จอภาพ *** input data *** enter food = 100 *** output data *** Food = 100.00 baht Tax = 7.00 baht total pay = 117.00 baht EX3

12 12 EX4 จงเขียนโปรแกรมคำนวณเงินสุทธิของ พนักงาน คิดจาก เงินเดือน – ภาษี (2% ของเงินเดือน ) ให้ แสดงผลชื่อพนักงาน เงินเดือน ภาษีและเงินสุทธิทางจอภาพ enter name = somsri enter salary= 10000 Name is somsri Salary is 10000.00 baht total is 9800.00 baht

13 13 เครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ 1.+  การบวก 2.-  การลบ 3.*  การคูณ 4./  การหาร  จำนวนเต็ม / จำนวนเต็ม  จำนวนเต็มไม่คิดเศษ  จำนวนทศนิยม / จำนวนเต็ม หรือ  จำนวนเต็ม / จำนวนทศนิยม หรือ  จำนวนทศนิยม / จำนวนทศนิยม  จำนวนทศนิยม 5.% การหารที่ต้องการผลคือ เศษ ต้องเป็น จำนวนเต็ม % จำนวนเต็ม เท่านั้น

14 14 ลำดับการคำนวณ 1. ให้ทำในวงเล็บก่อน ลำดับที่ 1 2.*, / และ % ลำดับที่ 2 3.+ และ – ลำดับที่ 3 ถ้าลำดับเท่ากัน ให้ทำการคำนวณตามเครื่องหมายจากซ้าย ไปขวา ตัวอย่างการคำนวณ 1.8+7*6/5%2= 8 2.(20/4)%3+8= 10 3.8+7%((3+5)/4)*2.5= 10.5 4.1/1%1= 0 5.7.2/4+0.2-1= 1

15 15 นิพจน์ทางเลขคณิต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ คำนวณทาง คณิตศาสตร์ จะต้องเขียนนิพจน์อยู่ใน รูปแบบที่ คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ สัญลักษณ์ ทาง คณิตศาสตร์ได้แก่ +, -, *, /, % เป็น ต้น

16 16 นิพจน์เลขคณิตนิพจน์ภาษาซี a + x2x2 + 2x – 5 d bc - c2c2 2 ab การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี

17 17 นิพจน์เลขคณิตนิพจน์ภาษาซี a + x2x2 + 2x – 5 d bc - c2c2 2 ab การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี a + b * c / d

18 18 นิพจน์เลขคณิตนิพจน์ภาษาซี a + x2x2 + 2x – 5 d bc - c2c2 2 ab การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี a + b * c / d pow(x,2) + 2 * x - 5

19 19 a * b / 2 –pow(c,2) a + b * c / d pow(x,2) + 2 * x - 5 นิพจน์เลขคณิตนิพจน์ภาษาซี a + x2x2 + 2x – 5 d bc - c2c2 2 ab การแปลงนิพจน์เลขคณิตเป็นนิพจน์ทางเลขคณิตในภาษาซี


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างภาษา C void main() { ส่วนกำหนดตัวแปร ส่วนชุดคำสั่ง getch(); }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google