งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-Creativity ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เนื้อหา แนวคิด เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ ซอฟต์แวร์ E-Creativity
ความคิดเห็น สรุป

3 E-Creativity (Creativity Support Tool)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

4 ปัญหาของการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษา ขาดทักษะในการคิด เนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นทักษะสมองซีกซ้าย มากกว่าสมองซีกขวา ขาดการเชื่อมโยง

5 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
ความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ ที่แตกต่างจากเดิม คำตอบที่สามารถแก้ปัญหายุ่งยาก หรือซับซ้อน ความคิดที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ความคิดที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง

6 ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม เกิดความสุข

7 Mandala of Creativity Idea Recycling Idea Refinement Idea Search Idea
Breakthrough Idea Nurturing “Created in Japan”

8 เทคนิคความคิดสร้างสรรค์
Lateral Thinking (การคิดแนวข้าง) SCAMPER Mind mapping (ผังความคิด) การเปรียบเทียบ (Analogy) Koan หรือ ปริศนาธรรม การระดมสมอง (Brainstorm)

9 Lateral Thinking Edward De Bono

10 เทคนิคของ Lateral Thinking

11 SCAMPER C Combine A Adapt M Modify/Magnify P Put to other use
S Substitute C Combine A Adapt M Modify/Magnify P Put to other use E Eliminate R Reverse/Rearrange

12 Mind Mapping ผู้คิด Mind map คือ Tony Buzan ชาวอังกฤษ
ได้แรงบันดาลใจจาก การเขียนของ ลีโอนาโด ดาวินซี

13 ตัวอย่าง Mind Map

14 การเปรียบเทียบ (Analogy)
จงเปรียบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์และใบไม้ จงเปรียบเทียบระหว่าง Protocol และแม่น้ำ จงเปรียบเทียบระหว่าง Anakin Skywalker และ เอี้ยคัง

15 โกอัน หรือ ปริศนาธรรม เสียงของการปรบมือข้างเดียวคืออะไร
ใบหน้าก่อนกำเนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร จงตัดป่า อย่าตัดไม้

16 การระดมสมอง (Brainstorm)
มุมมองที่หลากหลาย ตัวอย่าง : 6 Thinking Hats สามารถใช้ความสามารถของเครือข่าย

17 ซอฟท์แวร์ E-creativity
Idea Stimulators Idea Generation Visual thinking Brainstorming

18 Creativity Framework (Ben Shneiderman)
Collect Relate Create Donate

19 Lateral Thinking Software

20 Lateral Thinking Software

21 งานวิจัยด้าน Mind mapping
Mind Mapping Markup Language (วิทยานิพนธ์) Mind Mapping with creativity mode (หัวข้อ Senior project )

22 Mind Map Markup Language
ความเป็นมา Mind map software มี format ที่ต่างกัน ต้องการแสดงบน Web ขยายความสามารถเพิ่มขึ้น ใช้ภาษา XML

23 Mind mapping software Thai mind mapping software
Add creativity support mode

24 Idea Processor

25 แนวทางการศึกษาและพัฒนา
ศึกษาเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย พัฒนาเป็นโปรแกรม ทดสอบ และประเมินผล

26 ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ นักการศึกษา นักจิตวิทยา
ผู้บริหาร

27 ข้อดีและข้อเสียของ E-Creativity
เผยแพร่ได้ง่าย กระตุ้นให้คนสนใจ ประยุกต์ได้กว้างขวาง ข้อเสีย เสียค่าใช้จ่าย อาจไม่ได้ผล ทำให้ต้องพึ่งเครื่องมือ

28 ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคน
ความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกฝนได้ คอมพิวเตอร์สามารถนำมาช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เราควรเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเอง ภูมิปัญญาตะวันออกควรได้รับการศึกษามากขึ้น

29 ข้อคิด In beginner’s mind,there are many possibilities.
In expert’s mind,there are only few. Shunryu Suzuki

30 References 1. Leonardo’s Laptop by Ben Shneiderman
mitpress.mit.edu/leonardoslapto 2. Resource for Creativity & Innovation members.oz .com.au/~caveman/Creative/ 3. Mind mapping 4. Creativity & Innovation in Information Systems Organization by J. Daniel Couger

31 ความเห็นและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google