งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Creativity ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย creativity.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Creativity ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย creativity.ppt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Creativity ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Thongchai.R@chula.ac.th www.cp.eng.chula.ac.th/~thong/e- creativity.ppt

2 เนื้อหา  แนวคิด  เทคนิคความคิดสร้างสรรค์  ซอฟต์แวร์ E-Creativity  ความคิดเห็น  สรุป

3 E-Creativity (Creativity Support Tool) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ หรือ กระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

4 ปัญหาของการเรียน การสอน  นักเรียน นักศึกษา ขาดทักษะในการคิด  เนื้อหาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  เน้นทักษะสมองซีกซ้าย มากกว่าสมอง ซีกขวา  ขาดการเชื่อมโยง

5 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  ความคิดริเริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ ที่ แตกต่างจากเดิม  คำตอบที่สามารถแก้ปัญหายุ่งยาก หรือซับซ้อน  ความคิดที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับ กรอบความคิดเดิม  ความคิดที่มีประโยชน์ และสามารถ นำไปใช้ได้จริง

6 ประโยชน์ของความคิด สร้างสรรค์  แก้ปัญหา  พัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคม  เกิดความสุข

7 Mandala of Creativity Idea Recycling Idea Search Idea Refinement Idea Nurturing Idea Breakthrough “Created in Japan”

8 เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคความคิดสร้างสรรค์  Lateral Thinking ( การคิดแนวข้าง )  SCAMPER  Mind mapping ( ผังความคิด )  การเปรียบเทียบ (Analogy)  Koan หรือ ปริศนาธรรม  การระดมสมอง (Brainstorm)

9 Lateral Thinking Edward De Bono

10 เทคนิคของ Lateral Thinking

11 SCAMPER SSubstitute CCombine AAdapt M Modify/Magnify PPut to other use EEliminate RReverse/Rearrange

12 Mind Mapping  ผู้คิด Mind map คือ Tony Buzan ชาว อังกฤษ  ได้แรงบันดาลใจจาก การเขียนของ ลีโอนา โด ดาวินซี

13 ตัวอย่าง Mind Map

14 การเปรียบเทียบ (Analogy) จงเปรียบเทียบระหว่างคอมพิวเตอร์และใบไม้ จงเปรียบเทียบระหว่าง Protocol และแม่น้ำ จงเปรียบเทียบระหว่าง Anakin Skywalker และ เอี้ยคัง

15 โกอัน หรือ ปริศนา ธรรม เสียงของการปรบมือข้างเดียวคืออะไร ใบหน้าก่อนกำเนิดมีหน้าตาเป็นอย่างไร จงตัดป่า อย่าตัดไม้

16 การระดมสมอง (Brainstorm)  มุมมองที่หลากหลาย  ตัวอย่าง : 6 Thinking Hats  สามารถใช้ความสามารถของเครือข่าย

17 ซอฟท์แวร์ E- creativity  Idea Stimulators  Idea Generation  Visual thinking  Brainstorming

18 Creativity Framework (Ben Shneiderman) Collect Relate Create Donate

19 Lateral Thinking Software

20

21 งานวิจัยด้าน Mind mapping  Mind Mapping Markup Language ( วิทยานิพนธ์ )  Mind Mapping with creativity mode ( หัวข้อ Senior project )

22 Mind Map Markup Language  ความเป็นมา  Mind map software มี format ที่ต่างกัน  ต้องการแสดงบน Web  ขยายความสามารถเพิ่มขึ้น  ใช้ภาษา XML

23 Mind mapping software Thai mind mapping software Add creativity support mode

24 Idea Processor

25 แนวทางการศึกษาและ พัฒนา  ศึกษาเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  พัฒนาเป็นโปรแกรม  ทดสอบ และประเมินผล

26 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  นักคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้  นักการศึกษา  นักจิตวิทยา  ผู้บริหาร

27 ข้อดีและข้อเสียของ E- Creativity ข้อดี เผยแพร่ได้ง่าย กระตุ้นให้คนสนใจ ประยุกต์ได้ กว้างขวาง ข้อเสีย เสียค่าใช้จ่าย อาจไม่ได้ผล ทำให้ต้องพึ่ง เครื่องมือ

28 ความคิดเห็น  ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นอย่าง ยิ่งสำหรับทุกคน  ความคิดสร้างสรรค์สามารถฝึกฝนได้  คอมพิวเตอร์สามารถนำมาช่วยกระตุ้น ความคิดสร้างสรรค์  เราควรเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเอง  ภูมิปัญญาตะวันออกควรได้รับการศึกษามาก ขึ้น

29 ข้อคิด In beginner’s mind,there are many possibilities. In expert’s mind,there are only few. Shunryu Suzuki

30 References 1. Leonardo’s Laptop by Ben Shneiderman mitpress.mit.edu/leonardoslapto 2. Resource for Creativity & Innovation members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/ 3. Mind mapping www.mind-map.com 4. Creativity & Innovation in Information Systems Organization by J. Daniel Couger

31 ความเห็นและ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt E-Creativity ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย creativity.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google