งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro VB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro VB."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intro VB

2 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox
Form Label TextBox Command Button

3 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox
Control Properties Value Form Name frmPerson Caption Person TextBox txtName Text (blank) txtAge Label lblName lblAge Age Command Button cmdShow Show cmdEnd End

4 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox
Control Properties Value TextBox Name txtName Text (blank) txtAge Command Button cmdShow Caption Show Private Sub cmdShow_Click() MsgBox txtName.Text & " is " & txtAge.Text & " years olds.",vbExclamation, "Detail" End Sub

5 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox
Private Sub cmdShow_Click() MsgBox txtName.Text & " is " & txtAge.Text & " years olds.",vbExclamation, "Detail" End Sub

6 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox
Control Properties Value Command Button Name cmdEnd Caption End Private Sub cmdEnd_Click() End End Sub

7 ข้อ 1.3 สร้าง GUI สำหรับการ Login ของผู้ใช้ดังรูป
Control Properties Value Form Name frmLogin Caption Login TextBox txtUserName Text (blank) txtPassword PasswordChar * Label lblUserName UserName: lblPassword Password: Command Button cmdOK OK cmdCancel Cancel

8 1.4 เมื่อผู้ใช้คลิ๊ก “OK” ให้แสดงข้อความดังตัวอย่าง
Command Button Name cmdOK Caption OK Private Sub cmdOK_Click() MsgBox “Password incorrect. Please try again.",vbExclamation, “Warning" End Sub

9 1.5 เมื่อผู้ใช้คลิ๊ก “Cancel” ให้ลบข้อมูลที่อยู่ใน text box ออกให้หมด
Control Properties Value TextBox Name txtUserName Text (blank) txtPassword PasswordChar * Private Sub cmdCancel_Click() txtUserName.Text = “” txtPassword.Text = “” End Sub Command Button Name cmdCancel Caption Cancel

10 MsgBox Prompt [,Buttons + Sign] [,Title]
รูปแบบ MsgBox Prompt [,Buttons + Sign] [,Title] MsgBox ชื่อคำสั่ง Prompt ข้อความที่ให้แสดงบน Message Box [,Buttons + Sign] ปุ่มและสัญลักษณ์ [,Title] ชื่อเรื่อง

11 การใช้ MsgBox Buttons (ปุ่ม) เช่น Signs (สัญลักษณ์) ตัวอย่าง vbOKOnly
vbOKCancel vbYesNo Signs (สัญลักษณ์) vbCritical vbExclamation vbInformation vbQuestion ตัวอย่าง MsgBox “Can you speak Thai?” ,vbYesNo + vbQuestion ,“Question"


ดาวน์โหลด ppt Intro VB.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google