งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Intro VB. ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox Form Label TextBox Command Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Intro VB. ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox Form Label TextBox Command Button."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Intro VB

2 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox Form Label TextBox Command Button

3 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox ControlPropertiesValue FormNamefrmPerson CaptionPerson TextBoxNametxtName Text(blank) TextBoxNametxtAge Text(blank) LabelNamelblName CaptionName LabelNamelblAge CaptionAge Command ButtonNamecmdShow CaptionShow Command ButtonNamecmdEnd CaptionEnd

4 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox ControlPropertiesValue TextBoxNametxtName Text(blank) TextBoxNametxtAge Text(blank) Command Button NamecmdShow CaptionShow Private Sub cmdShow_Click() MsgBox txtName.Text & " is " & txtAge.Text & " years olds.",vbExclamation, "Detail" End Sub

5 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox Private Sub cmdShow_Click() MsgBox txtName.Text & " is " & txtAge.Text & " years olds.",vbExclamation, "Detail" End Sub

6 ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox ControlPropertiesValue Command ButtonNamecmdEnd CaptionEnd Private Sub cmdEnd_Click() End End Sub

7 ข้อ 1.3 สร้าง GUI สำหรับการ Login ของผู้ใช้ดังรูป ControlPropertiesValue FormNamefrmLogin CaptionLogin TextBoxNametxtUserName Text(blank) TextBoxNametxtPassword Text(blank) PasswordChar* LabelNamelblUserName CaptionUserName: LabelNamelblPassword CaptionPassword: Command ButtonNamecmdOK CaptionOK Command ButtonNamecmdCancel CaptionCancel

8 1.4 เมื่อผู้ใช้คลิ๊ก “OK” ให้แสดง ข้อความดังตัวอย่าง Private Sub cmdOK_Click() MsgBox “Password incorrect. Please try again.",vbExclamation, “Warning" End Sub Command ButtonNamecmdOK CaptionOK

9 1.5 เมื่อผู้ใช้คลิ๊ก “Cancel” ให้ลบข้อมูลที่อยู่ใน text box ออกให้หมด Private Sub cmdCancel_Click() txtUserName.Text = “” txtPassword.Text = “” End Sub ControlPropertiesValue TextBoxNametxtUserName Text(blank) TextBoxNametxtPassword Text(blank) PasswordChar* Command ButtonNamecmdCancel CaptionCancel

10 การใช้ MsgBox รูปแบบ MsgBox Prompt [,Buttons + Sign] [,Title] MsgBox ชื่อคำสั่ง Prompt ข้อความที่ให้แสดงบน Message Box [,Buttons + Sign] ปุ่มและสัญลักษณ์ [,Title] ชื่อเรื่อง

11 การใช้ MsgBox Buttons ( ปุ่ม ) เช่น – vbOKOnly – vbOKCancel – vbYesNo Signs ( สัญลักษณ์ ) – vbCritical – vbExclamation – vbInformation – vbQuestion ตัวอย่าง – MsgBox “Can you speak Thai?”,vbYesNo + vbQuestion,“Question"


ดาวน์โหลด ppt Intro VB. ฝึกใช้ Label, TextBox, Command Button, MsgBox Form Label TextBox Command Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google