งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab 8 ตัวแปรและชนิดข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab 8 ตัวแปรและชนิดข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab 8 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2 การประกาศตัวแปรระดับ Form
เป็นการประกาศตัวแปรให้สามารถเรียกใช้ได้จากทุก ๆ ส่วนในโปรแกรม ตัวอย่าง การประกาศตัวแปรระดับฟอร์ม

3 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรระดับ Form
ตัวอย่าง รูปแบบ: ชื่อตัวแปร = Expression ***Expression หมายถึงค่าที่ได้จากการคำนวณ ค่าคงที่ หรือตัวแปรอื่น ๆ

4 การเพิ่มข้อมูลลงใน ListBox
ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่ม cmdAddList จะเป็นการเพิ่มข้อมูลดังกล่างลงใน list ชื่อ lstScore ชื่อ List ข้อความที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน list คำสั่ง

5 การเคลียร์ค่าใน ListBox
ใช้คำสั่ง lstScore.Clear เมื่อ lstScore คือ ชื่อ ListBox การเคลียร์ค่าใน TextBox ???  สอนแล้ว

6 การแปลงข้อมูลจาก TextBox เป็นตัวเลข
เป็นการแปลงข้อมูลจาก String เป็น Number ใช้คำสั่ง: เช่น CInt(Textbox.Text) เพื่อแปลงไปเป็นจำนวนเต็ม (Integer) CDbl(Textbox.Text) เพื่อแปลงไปเป็นจำนวนจริง (Double) หรือ CDbl(Integer) เป็นการแปลง Integer ไปเป็น Double CInt(Double) เป็นการแปลง Double ไปเป็น Integer Str(Integer หรือ Double) เพื่อแปลงตัวเลขเป็นข้อความ ตัวอย่าง: intSum = intSum + CInt(txtScore.Text)

7 การเปลี่ยน Caption ที่ Label
ใช้คำสั่ง: ldbOrder.Caption = “นักเรียนคนที่ 1” ldbOrder หมายถึง ชื่อ Label “นักเรียนคนที่ 1” หมายถึง ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏ

8 คำสั่งที่ใช้ในการเรียก Form อื่น ๆ
ตัวอย่าง เรียก Form2 เมื่อกดปุ่ม CmdStart

9 เฉลย Lab 8

10 ตัวอย่าง Form1

11 ตัวอย่าง Form2


ดาวน์โหลด ppt Lab 8 ตัวแปรและชนิดข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google