งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 10 ตัวอย่างปัญหาการออกแบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 10 ตัวอย่างปัญหาการออกแบบที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 10 ตัวอย่างปัญหาการออกแบบที่ เหมาะสมที่สุด ของชิ้นส่วนทางกล ดุลยโชติ ชลศึกษ์ Mechanical Engineering Department Thammasat University

2 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples2 หัวข้อ 10.1 การออกแบบข้องอฉากภายใต้การไหลแบบศักย์ 10.2 การออกแบบข้อต่อกระจายอากาศเพื่อเพิ่ม ความดัน 10.3 การออกแบบแขนส่งแรงภายใต้ภาระคงที่ 10.4 การออกแบบแผ่นเหล็กลอนเสริมความแข็งแรง สำหรับหลายเป้าหมาย 10.5 การออกแบบคานยื่นแบบสั้นโดยใช้วิธีการ กระจายวัสดุตามความเค้น 10.6 การออกแบบการจัดวางเส้นใยเสริมแรงใน ทิศทางที่เหมาะสมที่สุด

3 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples3 การออกแบบโปรแกรม DOE Black-Box Solver Initial geometry (control points) Optimum geometry (control points) Additional Input e.g. boundary conditions Pre-processor Post-processor Interface (CAD) Control points Geometry or grid Solution Field Objective Function NURBS Data translator CAEOptimizer

4 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples4 การแทนรูปร่างอิสระ

5 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples5 Bezier Spline Curves

6 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples6 Properties of B-Spline Curves P0P0 P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 i. Convex hull ii. End slopes iii. Degree elevation (Bezier curve only)

7 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples7 การออกแบบข้องอฉากภายใต้การไหล แบบศักย์ 10.1

8 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples8 การลู่เข้าสู่คำตอบ

9 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples9 คำตอบ

10 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples10 การออกแบบข้อต่อกระจายอากาศเพื่อเพิ่ม ความดัน 10.2

11 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples11 Optimization Process Design spaceCorresponding shapes y1y1 y2y2 y3y3 1 i y1y1 y2y2 Initial shape Iterative design # i 2 y1y1 y2y2... y1y1 y2y2 y3y3 Degree elevation...

12 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples12 ตรวจสอบความแม่นยำของโปรแกรม CFD

13 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples13 การสร้างกริด และแก้ปัญหาการไหลด้วย CFD

14 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples14 การลู่เข้าสู่คำตอบ

15 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples15 คำตอบ y x

16 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples16 การออกแบบแขนส่งแรงภายใต้ภาระคงที่ 10.3

17 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples17 การคำนวณความเค้นด้วยวิธีการเชิงตัวเลข

18 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples18 การลู่เข้าสู่คำตอบ

19 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples19 การลู่เข้าสู่คำตอบ (2)

20 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples20 การลู่เข้าสู่คำตอบ (2) Optimum design Robust design High Low Stress magnitude

21 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples21 การออกแบบแผ่นเหล็กลอนเสริมความ แข็งแรง 10.4 Multiple objectives: Min. weight Min. deflection Max. natural frequency Max. SNR (for robustness) Pareto optimization: No obvious maximum or minimum Multiple solutions a q

22 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples22 เอลิเมนต์แบบเปลือกบาง

23 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples23 ชุดคำตอบพาเรโต Pareto solutions Structural weight Natural frequency Boundary

24 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples24 การกำหนดตัวแปร Set up design variables Thickness (t)Height (h) Pitch (p) Shape (  ) Numerical experiments: Sample: start with 2000 designs (progressively increase to 4500) h 0.25p 0.5p0.25p 0.5p0.25p 0.5p0.25p  = 1  = 0.5  = 0

25 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples25 การค้นหาคำตอบ Trial designs FE model generator Post processor I-DEAS Design variables FE model Objective function Solution field Data set Data generation Design rules (1) Robustness analysis (2) Select feasible designs (3) Identify robust-optimum designs (4) Extract features Data analysis Data analysis

26 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples26 ฟังก์ชั่นเป้าหมาย weight SNR (U max ) SNR (  ) Natural frequency  Max. deflection U max

27 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples27 การกำหนดตัวแปร W   = 0.25 Feasible region weight Feasibility index 

28 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples28 W T Robust-optimum designs Feasible designs Trial designs T = 0.31W Thickness Weight W P Robust-optimum designs Feasible designs Trial designs W - 270W W T Robust-optimum designs Feasible designs Trial designs T = 0.31W W H Robust-optimum designs Feasible designs Trial designs W - 220W W  Robust-optimum designs Feasible designs Trial designs weight Shape Height Thickness Pitch แนวโน้มคำตอบ

29 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples29 ชุดคำตอบพาเรโต Thickness: T = 0.31W Pitch: P = W – 270W 2 Height: H = W – 220W 2 Shape:  = 0 H / P  1 Observation H P Natural frequency:  = W – 130W 2 Max. deflection:  U max = 0.54W -1.5

30 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples30 ตัวอย่างคำตอบ Height  Weight = Unconstrained Weight =

31 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples31 การออกแบบคานยื่นแบบสั้น 10.5 l / h = 2 F l h x y unchanged

32 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples32 การลู่เข้า iteration Max stress Min stress Volume

33 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples33 ผลการออกแบบ

34 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples34 การออกแบบการจัดวางเส้นใยเสริมแรง 10.6

35 METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME654 Module 10: Engineering Design Examples35 การออกแบบการจัดวางเส้นใยเสริมแรง


ดาวน์โหลด ppt METU Mechanical Engineering Department Faculty of Engineering, Thammasat University ME 654 OPTIMUM DESIGN OF MECHANICAL PARTS บทที่ 10 ตัวอย่างปัญหาการออกแบบที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google