งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายรังสฤษดิ์ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ดร. วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายรังสฤษดิ์ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ดร. วาธิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายรังสฤษดิ์ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ดร. วาธิส ลีลาภัทร ดร. นวภัค เอื้ออนันต์

2 Introduction  Electronic measure instrument  Expensive  Suitability  Comfortable  So we decided to designed something can be use as oscilloscope we call PC oscilloscope

3 Overview  Soundcard have got 2 operations  Recording  Playback  So we using soundcard on PC as oscilloscope  Capture input signal and Display with recording  Generate output signal with playback

4 Boundary of Project  Soundcard Properties  Sampling rate  Bits/sample  Software Boundary  Time domain can not be show signal over 10 kHz  Can be show sinusoidal signal only  Can not be to knows voltage of signal

5 Solution  Using Soundcard  Wave API  Directsound  Make a Hardware  Hardware to capture signal & sending data to PC  Driver for Hardware  Etc.  Direct Access Memory (DMA)

6 Our Concepts  Using Soundcard as hardware  Wave API for capturing signal  Directsound for generate signal  Make a Hardware to protect soundcard  Voltage devider

7 Hardware Designed Hardware Schematic

8 Software Designed Received signal module Block Diagram Signal from Hardware Microphone Channel Soundcard Received signal module Wave API Communication with soundcardDigital data from microphone channel

9 Software Designed (cont.) Generated signal module Block Diagram Generated signal module Wave API Soundcard Output Signal Headphone Channel Communication with soundcardDigital data to headphone channel

10 Implementation Hardware Hardware Box

11 Implementation (cont.) Software - Received signal module

12 Implementation (cont.) Software – Generated signal module

13 Testing & Result Signal Received

14 Testing & Result (cont.) Signal Generated

15 Conclusion  Can be use soundcard as oscilloscope on boundary of soundcard and software  Frequency not over 10 kHz  Can be generate signal  Sinusoidal,Square, Triangular, Sawtooth  Can be knows frequency of signal  Can’t be knows voltage of signal

16 Question?


ดาวน์โหลด ppt นายรังสฤษดิ์ตั้งคณา รหัส 483040139-9 นายวสันต์ ชานุชิต รหัส 483040143-8 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม ดร. วาธิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google