งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development ปัญหาและความจำเป็นในการ ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเหตุ ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development ปัญหาและความจำเป็นในการ ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเหตุ ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development ปัญหาและความจำเป็นในการ ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเหตุ ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ นายประกาศิต กายะสิทธิ์ สถาบันวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2 Typical EMS Passive emergency response model – Waiting to be activated : By who? Lack of essential information – Person Identification? – Cause of emergency : Medical/Disability condition? – Best suit of service: FR – BLS – ALS?, Routing? Many to one topology – Communication! – Resource management and service!

3 Elderly and PWDs General behavior – Reluctant to receive external aid: Psychological factors? Limitation of sensory and cognitive – Visual impairment – Hearing impairment – Physical impairment – Mental impairment – Special cases, unconscious Lack of essential information – EMS numbers & services

4 Solutions To Assist EMS as Process optimization – Speed up process, reduce workload, and cost Resource management – Human & tools (quantitative – qualitative) Information backup system – What do we expect at destination (or before)? – What should we do then (and after)?

5 Solutions To Assist Elderly and PWDs as 24/7 assistant service (active - passive) – Ubiquitous/awareness computing – One to many emergency calling topology (repeatedly as needed) Information provider – To EMS (and also to user) by proper ways of services

6 Points to be concerned To EMS – Answer the problems – Not a burden – Reliability – Easy to use To Elderly and PWDs – Same as above – With more (most) consideration!

7 Typical EMS EMS FR BLS ALS

8 Community Response Grids Model EMS FR BLS ALS

9 Resident-to-resident (R2R) assistance with CRG Identify Networking of your personal support network Share your emergency plan with members Make sure that someone in your local network has access to your home and your emergency supplies Teach those who will help you how to use any lifesaving equipment and administer medicine Practice your plan with those who have agreed to be part of your network. College of Information Studies, University of Maryland

10 Home-based emergency warning system

11 อบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

12 ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ Transmitter ( Portable Remote control ) - SMS Text message - Voice message - Information to EMS Transmitter ( Portable Remote control ) - SMS Text message - Voice message - Information to EMS Automatic EMS (Med. Center) - Number Screening - Patient information - Emergency service - Information Mining for management Automatic EMS (Med. Center) - Number Screening - Patient information - Emergency service - Information Mining for management

13 แผนภาพระบบโทรศัพท์สำหรับผู้พิการและ อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านเครือข่าย โทรศัพท์ไร้สาย Auto - Service

14 ทดสอบภาคสนาม Phone4Dis บ้านพัก ดต. วิชิต สีมลา จ. นครนายก

15

16 Ubiquitous emergency notification systems (passive 2 active model) Department of Information, Madrid

17 Tracking system for outdoor Department of Electronics and Computer Engineering Hong Kong University of science and technology


ดาวน์โหลด ppt Emergency Response System for Elderly and PWDs: Design & Development ปัญหาและความจำเป็นในการ ออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเหตุ ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google