งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู

2 หมวดรายจ่ายงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือเปอร์เซ็นต์ การเบิก รวมงบประมาณ 5,399, ,886, , งบบุคลากร 1,901, ,707, , งบดำเนินงาน 2,879, ,559, , งบลงทุน 178, งบเงินอุดหนุน 440, งบรายจ่ายอื่น 0.00 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู

3 หมวดรายจ่ายงบประมาณที่ ได้รับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ เปอร์เซ็น ต์การเบิก งบกลาง๑๑, ๘๐๐. ๐๐๘, ๘๓๕. ๐๐๒, ๙๖๕. ๐๐๗๔. ๘๗ สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ รักษาเสถียรภาพราคายาง

4 หมวดรายจ่ายงบประมาณที่ ได้รับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ เปอร์เซ็น ต์การเบิก งบลงทุน๘, ๖๑๐, ๐๐๐. ๐๐๔, ๓๐๔, ๒๐๐. ๐๐๔, ๓๐๕, ๘๐๐. ๐ ๐ ๔๙. ๙๙ ( เงินกันปี ๕๔ ) สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดแห่งใหม่

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google