งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ เปอร์เซ็นต์การเบิก รวมงบประมาณ 5,399,458.98 4,886,553.65 512,905.33 90.50 1. งบบุคลากร 1,901,200.00 1,707,719.00 193,481.00 89.82 2. งบดำเนินงาน 2,879,303.60 2,559,879.27 319,424.33 88.90 3. งบลงทุน 178,860.00 0.00 100.00 4. งบเงินอุดหนุน 440,095.38 5. งบรายจ่ายอื่น

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ เปอร์เซ็นต์การเบิก งบกลาง ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๘,๘๓๕.๐๐ ๒,๙๖๕.๐๐ ๗๔.๘๗

4 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งใหม่ หมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ เปอร์เซ็นต์การเบิก งบลงทุน ๘,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๐๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๓๐๕,๘๐๐.๐๐ ๔๙.๙๙ (เงินกันปี ๕๔)

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google