งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ 31 พฤษภาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ 31 พฤษภาคม 2554 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ 31 พฤษภาคม 2554 1

2 ฝ่ายบริหารทั่วไป

3 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร กิจกรรมรอง: ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน แห่ง 92 95 103 กิจกรรม/งานที่ดำเนินการ หน่วยนับ แผน ผล % หมายเหตุ 1.)แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรทั่วไป - สหกรณ์ แห่ง - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 2.) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หยุดดำเนินธุรกิจ (6สก./2กลุ่มฯ) (กจส.) 3.) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ชำระบัญชี (ไม่พร้อมกำหนดเป้าหมายปี 54) (กจส.) รวม แห่ง/ครั้ง 42/252 40/160 8/16 5/10 95/438 42/241 39/174 5/6 95/256 100/96 98/109 100/100 100/60 100/99

4 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ พฤษภาคม 2554 กิจกรรม สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย (%) 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร 10,682,450 8,367,262.89 78.33 2. กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,160,200 1,856,231.08 85.93 3. กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มฯที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 24,626.98 100 4. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 172,800 57,102 33.05

5 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ พฤษภาคม 2554 กิจกรรม สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย (%) 5.กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 45,500 24,259 53.32 6.กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มฯ 353,080 349,614 99.02 7.กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มฯ 107,900 55,406 51.35 8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย 2,754,110.06 2,752,510.06 99.94 รวมทั้งสิ้น 16,553,767.04 13,721,358 82.89

6 จบการนำเสนอ 6


ดาวน์โหลด ppt ณ 31 พฤษภาคม 2554 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google