งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน แห่ง กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมายเหตุ 1.) แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป - สหกรณ์ 42 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง 2.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร หยุดดำเนินธุรกิจ (6 สก./2 กลุ่มฯ ) ( กจส.) 3.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ชำระบัญชี ( ไม่พร้อมกำหนดเป้าหมายปี 54) ( กจส.) รวม แห่ง / ครั้ง 42/ /16 0 8/16 5/10 95/ / /17 4 8/16 5/6 95/ /9 6 98/ / / /99

4 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการ เบิกจ่าย (%) 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กร และเกษตรกร 10,682,45 0 8,367, กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,160,2001,856, กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มฯที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 24, กิจกรรมหลัก การพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 172,80057,

5 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการ เบิกจ่าย (%) 5. กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 45,50024, กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และ กลุ่มฯ 353,080349, กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มฯ 107,90055, กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย 2,754, ,752, รวมทั้งสิ้น 16,553, ,721, สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554

6 6


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google