งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน แห่ง 9295103 กิจกรรม / งานที่ดำเนินการหน่วยนับแผนผล % หมายเหตุ 1.) แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป - สหกรณ์ 42 แห่ง - กลุ่มเกษตรกร 40 แห่ง 2.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร หยุดดำเนินธุรกิจ (6 สก./2 กลุ่มฯ ) ( กจส.) 3.) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ชำระบัญชี ( ไม่พร้อมกำหนดเป้าหมายปี 54) ( กจส.) รวม แห่ง / ครั้ง 42/25 2 40/16 0 8/16 5/10 95/43 8 42/24 1 39/17 4 8/16 5/6 95/25 6 100/9 6 98/10 9 100/1 00 100/6 0 100/99

4 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการ เบิกจ่าย (%) 1. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา องค์กร และเกษตรกร 10,682,45 0 8,367,262.8 9 78.33 2. กิจกรรมหลัก สร้างคุณค่าสหกรณ์ตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,160,2001,856,231.0 8 85.93 3. กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มฯที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย 24,626.98 100 4. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 172,80057,10233.05

5 กิจกรรมสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบที่ได้รับ ผลการ เบิกจ่าย (%) 5. กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 45,50024,25953.32 6. กิจกรรมหลัก การพัฒนาอาชีพและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และ กลุ่มฯ 353,080349,61499.02 7. กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มฯ 107,90055,40651.35 8. กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย 2,754,110.0 6 2,752,510.0 6 99.94 รวมทั้งสิ้น 16,553,767. 04 13,721,35882.89 สรุปผลการเบิกจ่าย ณ 31 พฤษภาคม 2554

6 6


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร และเกษตรกร กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป 3 ที่ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนผล % หมายเหตุ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google