งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนที่ 9. ความหมายของการ สืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการในการค้นหา สารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ สืบค้นซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ  การสืบค้นสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนที่ 9. ความหมายของการ สืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการในการค้นหา สารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ สืบค้นซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ  การสืบค้นสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนที่ 9

2 ความหมายของการ สืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการในการค้นหา สารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ สืบค้นซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ  การสืบค้นสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 1. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบมือ (Manual system) เช่น บัตรรายการ บัตรดรรชนีวารสาร 2. การสืบค้นสารสนเทศด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (Computer system) เช่น ฐานข้อมูล การสืบค้นบน อินเทอร์เน็ต

3 ฐานข้อมูล (Database) ความหมาย มวลสารสนเทศที่มีเนื้อหา เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เก็บไว้อย่างเป็น ระบบในสื่อที่ค้นหา และอ่านด้วย คอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก ประหยัดเวลาในการสืบค้นข้อมูล สามารถปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้ ถูกต้องทันสมัย ได้ตลอดเวลา และทำได้อย่างรวดเร็ว สามารถเผยแพร่สารสนเทศได้กว้างขวาง แพร่หลาย

4 ประเภทของ ฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลต้นเรื่อง (Full text) เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเต็มของ เอกสารต้นฉบับ  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) ให้ ข้อมูลชื่ออกสาร และอื่นๆ ที่ชี้ว่าเป็น เอกสารนั้น บางฐานอาจมีข้อมูล บรรณานุกรม  ธนาคารข้อมูล (Data Bank) จะ ให้ข้อมูลสั้น ๆ ประเภทตัวเลข สถิติ กราฟ ตาราง

5 รูปแบบของฐานข้อมูล 1. ฐานข้อมูลสำเร็จรูปในรูปแบบ ซีดีรอม (CD-ROM) เป็น ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อคนทั่วไป เนื้อหาไม่ลึกจนเป็นวิชาการ ในระดับสูง นิยมบรรจุข้อมูลลงในแผ่น ซีดีรอมออกจำหน่าย แทนวัสดุตีพิมพ์ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม เป็นต้น

6 2. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database ) เป็น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลที่ให้บริการโดยผ่าน ระบบออนไลน์

7 ฐานข้อมูลที่ควรรู้จัก กลุ่มการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การ พยาบาล เช่น AIDSLINE, MEDLINE, TOXLINE, International Pharmaceutical Abstracts กลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่น Science Direct, Chemical Abstracts, Applied Science & Technology Plus, Life Science กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เช่น ACM, IEEE กลุ่มเกษตรศาสตร์ เช่น AGRIS, AGRICOLA กลุ่มธุรกิจ การบัญชี การจัดการ การตลาด การเงิน การประกันภัย เช่น ABI/Inform, Lexis/Nexis กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เช่น Sociofile, ERIC กลุ่มที่มีเนื้อหาหลากหลายสาขา เช่น DAO, HW Wilson

8 การเลือกใช้ ฐานข้อมูล ขอบเขตเนื้อหาตรงกับความ ต้องการ ปริมาณเนื้อหา มีมากพอและ อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เนื้อหาทันสมัย เครื่องมือช่วยค้นใช้ง่ายและมี ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายน้อย

9 วิธีสืบค้นสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล  กำหนดคำค้นไว้หลายๆ คำ คำค้นดังกล่าว ควรเป็นคำที่มี ความหมายตรงกับเรื่องที่ต้องการ ค้น  ถ้าได้คำตอบมากเกินไป ก็ควร เพิ่มคำค้นที่เฉพาะ เจาะจงขึ้น เช่น กุ้ง  กุ้งกุลาดำ อาหาร  กุ้งกุลาดำ เลี้ยง

10  ใช้ตรรกะบูลีน (Boolean logic) คือใช้คำ AND เชื่อมคำที่มีแนวคิดต่างกัน เข้าด้วยกัน = เอกสารจำนวนลดลง OR เชื่อมคำที่มีแนวคิดเหมือนกัน เข้าด้วยกัน = เอกสารจำนวนเพิ่มขึ้น NOT เชื่อมคำค้นให้ผลการค้นที่ไม่ มีเอกสารที่ระบุหลังคำว่า NOT วิธีสืบค้นสารสนเทศจาก ฐานข้อมูล

11

12

13 ใช้การตัดตัวสะกด (Truncation) ที่ต้นคำ กลางคำ หรือท้ายคำ โดย ใช้เครื่องหมาย * หรือ $ แทน ตัวอักษรใดๆ เช่น ใช้คำค้น child* -> child, children, childhood, childish… * เทคนิคที่ช่วยในการสืบค้นให้ได้ ข้อมูลที่กว้างขึ้น โดยละข้อความ บางส่วนของคำ และใช้สัญลักษณ์ แทน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและ ความสามารถของระบบสืบค้น สารสนเทศ

14 กำหนดขอบเขตข้อมูล (Field) ที่ ต้องการให้แคบ ชี้ชัดที่สุด เช่น ปี พิมพ์ ภาษาของเอกสาร ชนิดของ เอกสาร เป็นต้น * ระบุความต้องการชัดเจน ผลลัพธ์จะยิ่งมีจำนวนน้อยและ ตรงความต้องการ วิธีสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูล

15 ใช้เทคนิคเฉพาะของฐานข้อมูลนั้น ใช้การค้นแบบระบุตำแหน่ง (Proximity search) ใช้คำ ADJ (Adjacent) จะได้ผลลัพธ์ เฉพาะเจาะจงกว่าการใช้ AND ผลการ สืบค้นจะมีคำทั้งสองอยู่ในประโยค เดียวกัน และเรียงลำดับตามที่กำหนด เช่น Information ADJ Technology คำสั่ง NEAR คำค้นทั้งคู่อยู่ห่างกันไม่ เกินจำนวนคำที่กำหนดไว้เช่น Information NEAR/3 Technology การค้นทั้งวลีโดยใช้เครื่องหมาย “--” เช่น “the king and i” บางฐานข้อมูลระบุความแตกต่างของ ตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็ก

16 วิธีสืบค้นสารสนเทศ จากฐานข้อมูล ใช้รายการคำค้นที่ฐานข้อมูลนั้นจัดทำขึ้น ( ศัพท์ควบคุม ) รายการคำค้นดังกล่าว เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น Thesaurus, Subject, Index, Directory เป็นต้น ถ้ายังไม่พบคำตอบที่ต้องการให้ลองค้น โดยใช้ คำที่มีความหมายกว้างขึ้น (BT = Broader term) ความหมายใกล้เคียงกัน, เกี่ยวข้อง (RT= Related term) ความหมายแคบกว่า (NT= Narrower term)

17 คอมพิวเตอร์ UF คณิตกร สมองกล RT เครือข่าย NT คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คอมพิวเตอร์เมนเฟรม BT อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนที่ 9. ความหมายของการ สืบค้นสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการในการค้นหา สารสนเทศที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือ สืบค้นซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ  การสืบค้นสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google