งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้น Boolean Operators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้น Boolean Operators."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้น Boolean Operators

2 Boolean operators - And
ต้องมีคำทั้งสองคำใน เอกสารนั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ เครื่องหมาย + แต่จำนวนผลลัพธ์ของ การค้นข้อมูลน้อยลง

3 Boolean operators - OR ต้องมีคำใดคำหนึ่งหรือ ทุกคำในเอกสารนั้น

4 Boolean operators -NOT
ต้องไม่มีคำนั้นในเอกสาร เช่นเดียวกับครื่องหมาย ลบ – ผลลัพธ์การค้นต้องไม่มี คำว่า CHILD CHILD* LABOR Finds not Concept

5 Boolean operators -AND NOT
ต้องไม่มี คำ วลีนั้นใน เอกสาร เช่นเดียวกับเครื่องหมาย ลบ – ผลลัพธ์การค้นต้องไม่มี คำว่า Web & Invisible, Invisible Web Invisible Finds and not Concept

6 แบบฝึกหัด 1. รูปแบบการค้นข้อใดถูกต้อง
a. bankrupt! W/25 discharg! AND student OR college OR education W/5 loan b. (student OR college OR education W/5 loan) AND (bankrupt! W/25 discharg!) c. ถูกทั้ง 2 ข้อ

7 การวางแผนการค้น

8 ประโยชน์ของการวางแผนการค้น
ได้รับสารสนเทศที่ต้องการรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถกำหนดคำค้นได้ตรงกับความต้องการ ช่วยให้เลือกเครื่องมือช่วยค้นได้ถูกต้อง รวดเร็ว

9 ขั้นตอนการวางแผนการค้น
มีประเด็นเรื่องอะไร ขอบเขตเนื้อหา ที่ต้องการค้น กำหนดคำ คำสำคัญและหัวเรื่อง ที่จะใช้ค้น ใช้ทักษะหรือเทคนิคการสืบค้น เลือกเครื่องมือช่วยค้น และวิธีการค้น วิเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นที่ได้

10 คำค้น มีคำเฉพาะ วลี ความหมายเฉพาะ ที่ยอมรับ และใช้กันหรือไม่
มีคำเฉพาะ วลี ความหมายเฉพาะ ที่ยอมรับ และใช้กันหรือไม่ ให้ใช้คำค้นที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ ใช้คำที่มีการสะกดทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน colour, color

11 คำค้น ใช้คำเอกพจน์ พหูพจน์ ใช้เครื่องหมายวรรคตอนแตกต่างกัน
computer, computers ใช้เครื่องหมายวรรคตอนแตกต่างกัน online, on-line ใช้คำพ้องความหมาย aids, hiv

12 คำค้น ใช้คำย่อและคำเต็ม LAN , local area network
ตัดคำที่ไม่มีความหมายหรือเป็นคำเชื่อมออกไป and, about, or, of, in, as, if

13 คำค้น ใช้การละคำค้น (truncation)
โดยการใช้เครื่องหมาย *, %, ? เพื่อให้การสืบค้นครอบคลุมคำนั้นมากที่สุด

14 Truncation การตัดเพื่อเป็นการรวบรวมคำที่มีการสะกดใกล้เคียงกัน
ช่วยขยายคำสืบค้น ด้วยการใช้ prefix suffix infix เอื้อต่อผู้ใช้ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคำศัพท์

15 สัญลักษณ์ *, ? , ! Comput* *computer Col*r Computation Computational
Microcomputer minicomputer Col*r collector Color Colour

16 ข้อควรระวังในการสืบค้น
การวางแผนการค้นไม่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ วิเคราะห์คำถามหรือเนื้อหาไม่ตรงกับเรื่องที่ต้องการ การสะกดคำผิด หรือมีการสะกดคำหลายวิธี ใช้เทคนิคการสืบค้นไม่ถูกต้อง เลือกเครื่องมือช่วยค้นไม่เหมาะสม

17 แบบฝึกหัด จงพิจารณาการใช้คำค้น คำเชื่อม และลำดับการค้น จากเรื่องต่อไปนี้ Information about efforts in the fast food industry to use recyclable packaging การคิดคำค้น recycle, package, container, fast food

18 การคิดคำค้น recycl * recycle recycling recyclable

19 เป็นฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่รวมฐานข้อมูลทาง
H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่รวมฐานข้อมูลทาง ด้าน สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสหสาขา เข้าด้วยกัน และให้ข้อมูลเป็น สาระสังเขป บทความวารสาร หรือเอกสาร ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) มีวิธีการค้นข้อมูล คือ Basic / Advance ซึ่งใช้เทคนิคการค้นแบบ Boolean Operator - AND, OR, NOT. AND NOT Truncation [*] Wildcard [? ??]


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้น Boolean Operators.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google