งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ สืบค้น Boolean Operators. Boolean operators - And ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น มีความหมาย เช่นเดียวกับ เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ สืบค้น Boolean Operators. Boolean operators - And ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น มีความหมาย เช่นเดียวกับ เครื่องหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ สืบค้น Boolean Operators

2 Boolean operators - And ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น มีความหมาย เช่นเดียวกับ เครื่องหมาย + มีความหมาย เช่นเดียวกับ เครื่องหมาย + แต่จำนวน ผลลัพธ์ของ การ ค้นข้อมูลน้อยลง แต่จำนวน ผลลัพธ์ของ การ ค้นข้อมูลน้อยลง

3 Boolean operators - OR ต้องมี คำใดคำ หนึ่ง หรือ ทุก คำใน เอกสาร นั้น ต้องมี คำใดคำ หนึ่ง หรือ ทุก คำใน เอกสาร นั้น

4 Boolean operators -NOT ต้องไม่มีคำนั้นใน เอกสาร ต้องไม่มีคำนั้นใน เอกสาร เช่นเดียวกับครื่ องหมายลบ – เช่นเดียวกับครื่ องหมายลบ – ผลลัพธ์การค้น ต้องไม่มีคำว่า CHILD ผลลัพธ์การค้น ต้องไม่มีคำว่า CHILD LABOR CHILD* Finds not Concept

5 Boolean operators -AND NOT ต้องไม่มี คำ วลี นั้นในเอกสาร ต้องไม่มี คำ วลี นั้นในเอกสาร เช่นเดียวกับ เครื่องหมายลบ – เช่นเดียวกับ เครื่องหมายลบ – ผลลัพธ์การค้น ต้องไม่มีคำว่า Web & Invisible, Invisible ผลลัพธ์การค้น ต้องไม่มีคำว่า Web & Invisible, Invisible WebInvisible Finds and not Concept

6 a. bankrupt! W/25 discharg! AND student OR college OR education W/5 loan b. (student OR college OR education W/5 loan) AND (bankrupt! W/25 discharg!) c. ถูกทั้ง 2 ข้อ 1. รูปแบบการค้นข้อใดถูกต้อง แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

7 การ วาง แผน การค้น

8 ประโยชน์ของการวาง แผนการค้น ได้รับสารสนเทศที่ต้องการรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ได้รับสารสนเทศที่ต้องการรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถกำหนดคำค้นได้ตรงกับ ความต้องการ สามารถกำหนดคำค้นได้ตรงกับ ความต้องการ ช่วยให้เลือกเครื่องมือช่วยค้นได้ ถูกต้อง รวดเร็ว ช่วยให้เลือกเครื่องมือช่วยค้นได้ ถูกต้อง รวดเร็ว

9 ขั้นตอนการวางแผนการค้น มีประเด็นเรื่องอะไร ขอบเขตเนื้อหา ที่ต้องการค้น มีประเด็นเรื่องอะไร ขอบเขตเนื้อหา ที่ต้องการค้น กำหนดคำ คำสำคัญและหัวเรื่อง ที่ จะใช้ค้น กำหนดคำ คำสำคัญและหัวเรื่อง ที่ จะใช้ค้น ใช้ทักษะหรือเทคนิคการสืบค้น ใช้ทักษะหรือเทคนิคการสืบค้น เลือกเครื่องมือช่วยค้น และวิธีการ ค้น เลือกเครื่องมือช่วยค้น และวิธีการ ค้น วิเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นที่ ได้ วิเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นที่ ได้

10 คำค้น มีคำเฉพาะ วลี ความหมาย เฉพาะ ที่ยอมรับ และใช้ กันหรือไม่ มีคำเฉพาะ วลี ความหมาย เฉพาะ ที่ยอมรับ และใช้ กันหรือไม่ ให้ใช้คำค้นที่ครอบคลุมทุก รูปแบบ ให้ใช้คำค้นที่ครอบคลุมทุก รูปแบบ ใช้คำที่มีการสะกดทั้งแบบ อังกฤษและอเมริกัน ใช้คำที่มีการสะกดทั้งแบบ อังกฤษและอเมริกัน colour, color

11 คำค้น ใช้คำเอกพจน์ พหูพจน์ ใช้คำเอกพจน์ พหูพจน์ computer, computers computer, computers ใช้เครื่องหมายวรรคตอน แตกต่างกัน ใช้เครื่องหมายวรรคตอน แตกต่างกัน online, on-line online, on-line ใช้คำพ้องความหมาย ใช้คำพ้องความหมาย aids, hiv aids, hiv

12 คำค้น ใช้คำย่อและคำเต็ม ใช้คำย่อและคำเต็ม LAN, LAN, local area network ตัดคำที่ไม่มีความหมายหรือเป็น คำเชื่อมออกไป ตัดคำที่ไม่มีความหมายหรือเป็น คำเชื่อมออกไป and, about, or, of, in, as, if and, about, or, of, in, as, if

13 คำค้น ใช้การละคำค้น (truncation) ใช้การละคำค้น (truncation) โดยการใช้เครื่องหมาย *, %, ? เพื่อให้การสืบค้นครอบคลุม คำนั้นมากที่สุด โดยการใช้เครื่องหมาย *, %, ? เพื่อให้การสืบค้นครอบคลุม คำนั้นมากที่สุด

14 Truncation การตัดเพื่อเป็นการรวบรวมคำ ที่มีการสะกดใกล้เคียงกัน การตัดเพื่อเป็นการรวบรวมคำ ที่มีการสะกดใกล้เคียงกัน ช่วยขยายคำสืบค้น ด้วยการใช้ prefix suffix infix ช่วยขยายคำสืบค้น ด้วยการใช้ prefix suffix infix เอื้อต่อผู้ใช้ในกรณีที่ไม่แน่ใจ ในคำศัพท์ เอื้อต่อผู้ใช้ในกรณีที่ไม่แน่ใจ ในคำศัพท์

15 สัญลักษณ์ *, ?, ! สัญลักษณ์ *, ?, ! Comput* Comput*ComputationComputational *computer *computerMicrocomputerminicomputer Col*r Col*rcollectorColorColour

16 ข้อควรระวังในการสืบค้น การวางแผนการค้นไม่ตรงกับเรื่องที่ ต้องการ วิเคราะห์คำถามหรือเนื้อหาไม่ตรง กับเรื่องที่ต้องการ วิเคราะห์คำถามหรือเนื้อหาไม่ตรง กับเรื่องที่ต้องการ การสะกดคำผิด หรือมีการสะกด คำหลายวิธี การสะกดคำผิด หรือมีการสะกด คำหลายวิธี ใช้เทคนิคการสืบค้นไม่ถูกต้อง ใช้เทคนิคการสืบค้นไม่ถูกต้อง เลือกเครื่องมือช่วยค้นไม่เหมาะสม เลือกเครื่องมือช่วยค้นไม่เหมาะสม

17 จงพิจารณาการใช้คำค้น คำเชื่อม และ ลำดับการค้น จากเรื่องต่อไปนี้ Information about efforts in the fast food industry to use recyclable packaging การคิดคำค้น recycle, package, container, fast food แบบฝึกหัด แบบฝึกหัด

18 การคิดคำค้น recycl * recycle recycling recyclable

19 H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าวิจัย ที่ รวมฐานข้อมูลทาง ด้าน สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสหสาขา เข้าด้วยกัน และให้ข้อมูลเป็น สาระสังเขป บทความวารสาร หรือเอกสาร ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) มีวิธีการค้นข้อมูล คือ Basic / Advance ซึ่งใช้เทคนิคการค้นแบบ Boolean Operator - AND, OR, NOT. AND NOT Truncation [*] Wildcard [? ??]


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ สืบค้น Boolean Operators. Boolean operators - And ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น ต้องมีคำทั้งสอง คำในเอกสารนั้น มีความหมาย เช่นเดียวกับ เครื่องหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google