งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปรชุดของอักขระ String String (2) ตัวแปรชุดของอักขระ(String) สายอ้กขระ หรือ ข้อความ กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลอักขระ บางครั้งจะถูก เรียกว่า สายอ้กขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปรชุดของอักขระ String String (2) ตัวแปรชุดของอักขระ(String) สายอ้กขระ หรือ ข้อความ กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลอักขระ บางครั้งจะถูก เรียกว่า สายอ้กขระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวแปรชุดของอักขระ String

3 String (2) ตัวแปรชุดของอักขระ(String) สายอ้กขระ หรือ ข้อความ กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลอักขระ บางครั้งจะถูก เรียกว่า สายอ้กขระ หรือ ข้อความ การจัดการกับตัวแปรลักษณะนี้ ทำเช่นเดียวกับการ จัดการกับตัวแปรชุดทั่วไป แต่เนื่องจากลักษณะหรือการจัดการกับสายอักขระ ของงานประยุกต์เป็นลักษณะเดียวกัน ทางผู้ผลิตตัวแปลภาษาจึงมีฟังก์ชันสำเร็จรูป เพื่อ จัดการกับสายอักขระไว้พร้อมในไลบรารีให้เรียกใช้ ได้

4 String (3) เนื้อหา การใช้ฟังก์ชัน gets( ) และ puts( ) ฟังก์ชันสำหรับการเชื่อมต่อ ข้อความ strcat ( ) ฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อความ 2 ชุด strcmp ( ) ฟังก์ชันคัดลอกข้อความหนึ่งจาก ข้อความอีกชุด strcpy ( ) ฟังก์ชันเพื่อทำการนับความยาว ของข้อความ strlen ( )

5 String (4) การใช้ฟังก์ชัน gets( ) gets( ) เพื่อรับข้อความ (string) 1 บรรทัด ( จบด้วยการเคาะ Enter) จากคีย์บอร์ดซึ่งเป็น standard input (stdin) Include file : Prototype : char * gets (char *); Arguments : Storage location for input string Returns : A pointer to its argument if successful, a NULL pointer if at end-of-file or unsuccessful

6 String (5) OOO e H ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน gets( ) char s[10]; 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 s gets(s); l l o l l o \0 O O O H e gets(s+5); \0

7 String (6) การใช้ฟังก์ชัน puts( ) puts( ) เพื่อการแสดงข้อความ โดยจะนำอักขระที่ไม่ใช่ null character ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ ระบุ มาแสดง เมื่อพบอักขระ null จะแสดงเป็นอักขระ \n Include file : Prototype : int puts (const char *); Arguments : string to be output Returns : 0 if successful, nonzero if not

8 String (7) ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน puts( ) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 s puts(s); l l o \0 O O O H e puts(s+3); \0 HelloOOO _ loOOO _ Hi ! _ puts(“Hi !”);

9 String (8) การใช้ฟังก์ชัน strcat( ) char * strcat (char * s1, const char *s2); strcat( ) นำข้อความจากสตริง s2 ไปต่อท้ายสตริง s1 นั่นคือ นำ อักขระแรกที่ไม่ใช่ null character ของสตริง s2 ไปวาง ลงในตำแหน่ง null character ของสตริง s1 Hi\0 s1 !\0 s2 Hi s1 !\0 strcat(s1, s2);

10 String (9) การใช้ฟังก์ชัน strcmp( ) int strcmp (const char *s1, const char *s2); Compares two strings lexographically if s1 = s2, returns 0 if s1 < s2, returns -1 if s1 > s2, returns 1 Hi\0 s1 !\0 s2 R = strcmp(s1, s2); 1 R = strcmp(s1, “Ho”); -1

11 String (10) การใช้ฟังก์ชัน strcpy( ) char *strcpy (char *s1, const char *s2); Copies s2 to s1 Hi\0 s1 OH\0 s2 OH s1 \0 strcpy(s1, s2); Co s2 u strcpy(s2, “Coucou”); cou\0

12 String (11) แบบฝึกความเข้าใจการใช้ฟังก์ชัน char s1[ ] = “beautiful big sky country”, s2[ ] = “how now brown cow”, strlen(s1)25 strlen(s2 + 8)9 strcmp(s1, s2)negative integer puts(s1+10); big sky country strcpy(s1+10, s2+8); strcat(s1, “s!”); puts(s1);beautiful brown cows! Declarations and initializations Expression Value Statements What gets printed


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปรชุดของอักขระ String String (2) ตัวแปรชุดของอักขระ(String) สายอ้กขระ หรือ ข้อความ กลุ่มของข้อมูลซึ่งมีชนิดข้อมูลอักขระ บางครั้งจะถูก เรียกว่า สายอ้กขระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google