งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10th Edition. CARL S. WARREN JAME M. REEVEJONATHAN E.DUCHAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10th Edition. CARL S. WARREN JAME M. REEVEJONATHAN E.DUCHAC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10th Edition

2

3 CARL S. WARREN JAME M. REEVEJONATHAN E.DUCHAC

4 Chapter 1. Introduction to Accounting and business Type of business Type of business Organization Accounting Equation Financial Statement

5 Chapter 2. Analyzing Transactions Using Accounting to Record Transactions The Double-Entry Accounting System Posting Journal Entries to Accounts Trial Balance

6 Chapter 3. The Adjusting Process Nature of Adjusting Process Recording Adjusting Entries Summary of Adjusting Process

7 Chapter 4. Completing the Accounting Cycle Closing Entries Accounting Cycle Fiscal Year Chapter 5. Accounting Systems Manual Accounting System Computerized Accounting System e-Commerce

8 Chapter 6. Accounting for Merchandising Businesses Nature of Merchandising Business Financial Statement for a Merchandising Business Chapter 7. Inventories Control of Inventory Perpetual Inventory System Periodic Inventory System

9 Chapter 8. Internal Control and Cash Internal Control Cash Control Over Receipts and Payments Bank reconciliation

10 Chapter 9. Receivables Classification of Receivables Uncollectible Receivables Chapter 10. Fixed Assets and Intangible Assets Nature of Fixed Assets Accounting for Depreciation Intangible Assets

11 Chapter 11. Current Liabilities and Payroll Current Liabilities Payroll and Payroll Taxes Chapter 12. Accounting of Partnerships and Limited Liability Corporations Proprietorships Forming and Dividing Income of a Partnership

12 Chapter 13. Corporations: Organization, Capital Stock Transaction, and Dividends Nature of a Corporation Stockholders´ Equity Chapter 14. Income Taxes, Unusual Income Items, and Investments in Stocks Corporation Income Taxes Unusual Items that Affect the Income Statement

13 Chapter 15. Bonds payable and Investments in Bonds Financial Corporations Chapter 16. Statement of Cash Flows Reporting Cash Flows Chapter 17. Financial Statement Analysis Solvency Analysis Profitability Analysis

14 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การศึกษา 1. ใช้อ้างอิง ประกอบการเรียน การสอนในชั้นเรียน 2. นักศึกษาได้ฝึกทำแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ 3. ใช้ประกอบการเขียนตำรา เอกสารประกอบการสอน 4. นำตัวอย่างไปออกข้อสอบแบบ ปรนัย 5. เป็นคู่มือสำหรับนักบริหารทุก ระดับ


ดาวน์โหลด ppt 10th Edition. CARL S. WARREN JAME M. REEVEJONATHAN E.DUCHAC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google