งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Expenses ( ค่าใช้จ่าย ) Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Expenses ( ค่าใช้จ่าย ) Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Expenses ( ค่าใช้จ่าย ) Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand

2 Expenses Expense represents the unfavourable changes in the resources of the firm. Expense represents the unfavourable changes in the resources of the firm. Expenses are the using or consuming of goods and services in the process of obtaining revenues. Expenses are the using or consuming of goods and services in the process of obtaining revenues.

3 Expenses AAA: AAA: Expense is the expired cost, directly or indirectly related to a given fiscal period, of the flow of goods and services into the market and of related operations. Sprouse and Moonitz: Sprouse and Moonitz: The decrease in net assets as a result of the use of economic services in the creation of revenues or of the imposition of taxes by governmental units.

4 Expenses IASB: IASB: Decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. แม่บทการบัญชี แม่บทการบัญชี การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบ ระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่า ของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอัน ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึง การแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของ เจ้าของ

5 Expenses Expenses and Losses: Expenses and Losses: Expenses consist of both operating costs and losses; Expenses consist of both operating costs and losses; Expenses relate to current operations while losses were defined as those cost expirations not benefiting the revenue-producing activities of the enterprise. Expenses relate to current operations while losses were defined as those cost expirations not benefiting the revenue-producing activities of the enterprise. Expenses and items that are offsets to revenue or valuations of revenue, including sales returns, allowances, sales discounts and bad debt losses. Expenses and items that are offsets to revenue or valuations of revenue, including sales returns, allowances, sales discounts and bad debt losses.

6 Expenses Expenses and offsets of capital or stockholders’ equity. Expenses and offsets of capital or stockholders’ equity. The classification of expenses as ‘selling’, ‘adminstative’, or ‘cost of goods sold’. The classification of expenses as ‘selling’, ‘adminstative’, or ‘cost of goods sold’.

7 Measurement of Expenses Historical cost. Cost is measured by the current value of the economic resources given up or to be given up in obtaining the goods and services to be used in operations; this is the value in exchange. Historical cost. Cost is measured by the current value of the economic resources given up or to be given up in obtaining the goods and services to be used in operations; this is the value in exchange. Current prices. As revenue is usually measured in terms of the current prices received for the product, the expenses matched against this revenue should also be measured in terms of the current prices of the goods or services used or consumed. Current prices. As revenue is usually measured in terms of the current prices received for the product, the expenses matched against this revenue should also be measured in terms of the current prices of the goods or services used or consumed.

8 Expense Recognition 2 criteria for the recognition of expenses: 2 criteria for the recognition of expenses: It is probable that the consumption or loss of future economic benefits resulting in a reduction in assets and/or an increase in liabilities has occurred; and It is probable that the consumption or loss of future economic benefits resulting in a reduction in assets and/or an increase in liabilities has occurred; and The consumption or loss of future economic benefits can be measured reliably. The consumption or loss of future economic benefits can be measured reliably.

9 Expense Recognition Input (cost) prices should be retained until an increase in value is reported by the substitution of the exit (sales) price. That is, expense should be recognised in the period in which the associated revenue is recognised. This concept is called the matching concept.

10 Expense Recognition Matching is the process of reporting expenses on the basis of a cause-and-effect relationship with reported revenue. Matching is the process of reporting expenses on the basis of a cause-and-effect relationship with reported revenue. Expenses recognition requires: Expenses recognition requires: Association with revenue; and Association with revenue; and Reporting in the same period as the related revenue is reported. Reporting in the same period as the related revenue is reported. The accountant must identify which assets have been used up (expired) and the amount that should be written off against income for the period. The accountant must identify which assets have been used up (expired) and the amount that should be written off against income for the period.

11 Expense Recognition Direct or Product Matching: Direct or Product Matching: The identification of product costs The identification of product costs Some of the production costs can be associated directly with the production of specific products. Some of the production costs can be associated directly with the production of specific products. Others can be associated only with production in general and must be allocated to products by the means available if product matching is to be attained. Others can be associated only with production in general and must be allocated to products by the means available if product matching is to be attained. Expenses associated directly with future revenue but not included in production costs: these are sell and administrative expenses. Expenses associated directly with future revenue but not included in production costs: these are sell and administrative expenses.

12 Expense Recognition Direct or Product Matching: Direct or Product Matching: Direct expenses incurred subsequent to the reporting of related revenue: for example, warranties and costs of completion and delivery. Direct expenses incurred subsequent to the reporting of related revenue: for example, warranties and costs of completion and delivery. Indirect or Period Matching: Indirect or Period Matching: Many period expenses are associated indirectly with the revenue of the current period. Many period expenses are associated indirectly with the revenue of the current period. If the expenses are necessary for overall operations, they should be charged to the current period. If the expenses are necessary for overall operations, they should be charged to the current period.

13 Expense Recognition Indirect or Period Matching: Indirect or Period Matching: If there is no measurable association with future revenue or no measurable benefit to future periods, there is no justification for carrying the expense forward to later period. If there is no measurable association with future revenue or no measurable benefit to future periods, there is no justification for carrying the expense forward to later period. Many costs are joint costs, necessitating somewhat arbitrary allocations to different activities. Many costs are joint costs, necessitating somewhat arbitrary allocations to different activities.

14 Expense Recognition Therefore, 3 main principles of matching: Therefore, 3 main principles of matching: Associating cause and effect; Associating cause and effect; Systematic and rational allocation; and Systematic and rational allocation; and Immediately recognition. Immediately recognition. The first is an ideal way of determining an amount of expense, whereas the second and third are alternatives if the first cannot be used. The first is an ideal way of determining an amount of expense, whereas the second and third are alternatives if the first cannot be used.

15 Expense Recognition Criticisms of matching Criticisms of matching Income smoothing Income smoothing Costs are incurred in the expectation of future benefits but it is not possible, at the reporting date, to establish that it is probable that future benefits will eventuate. Costs are incurred in the expectation of future benefits but it is not possible, at the reporting date, to establish that it is probable that future benefits will eventuate. Lesser requirement for objective evidence: the concept requires a great deal of judement in determining whether a given amount of cost is applicable to the future or to the current period. Lesser requirement for objective evidence: the concept requires a great deal of judement in determining whether a given amount of cost is applicable to the future or to the current period.

16 Expense Recognition Criticisms of matching Criticisms of matching Difficult to associate costs and revenue. Difficult to associate costs and revenue. The allocation method is fraught with estimates and assumptions such that its application can be described only as arbitrary. The allocation method is fraught with estimates and assumptions such that its application can be described only as arbitrary. Hard to decide whether or not the expenses should be recognised immediately. Hard to decide whether or not the expenses should be recognised immediately.

17 Expense Recognition เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปที่ทำงานที่โรงงาน กอ ไก่ เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปที่ทำงานที่โรงงาน กอ ไก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายคดีความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ ไม่ชนะคดี ค่าที่ปรึกษากฎหมายคดีความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ ไม่ชนะคดี ค่าที่ปรึกษาวิศวกรในการออกแบบผังโรงงาน เพื่อให้โรงงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ค่าที่ปรึกษาวิศวกรในการออกแบบผังโรงงาน เพื่อให้โรงงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับผู้เชี่ยวชาญในการจด ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับผู้เชี่ยวชาญในการจด ทะเบียนจัดตั้งบริษัท

18 Expense Recognition The following items are typical expenses. Identify the asset or service that is used up. The following items are typical expenses. Identify the asset or service that is used up.  Interest expense  Costs of goods sold  Warranty expense  Goodwill amortised expense  Research and development expense  Life insurance expense  Land tax expense

19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 Borrowing Costs ( ต้นทุนการ กู้ยืม ) 2 แนวทางให้ปฏิบัติ 2 แนวทางให้ปฏิบัติ  แนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ — ต้นทุนการกู้ยืมต้อง ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น (33.6)  แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ — ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการ ผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขอาจรวมเป็นส่วนหนึ่ง ของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จำนวนต้นทุนการกู้ยืม ที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต้อง คำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไว้ (33.10)

20 ต้นทุนการกู้ยืม -- แนวทางที่ อาจเลือกปฏิบัติ ต้นทุนฯที่ให้รวมในสินทรัพย์ ต้นทุนฯที่ให้รวมในสินทรัพย์  กรณีมีรายได้เกิดขึ้นจากเงินกู้หรือการลงทุนชั่วคราว ต้นทุนการกู้ยืมจะต้องหักรายได้ส่วนนั้น (33.14)  กรณีที่เป็นเงินกู้ยืมทั่วไปแล้วนำส่วนหนึ่งมาใช้ใน การจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้นทุนในการกู้ยืม ให้คำนวณโดยนำรายจ่ายของสินทรัพย์นั้นคูณด้วย อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (33.16)

21 ต้นทุนการกู้ยืม -- แนวทางที่ อาจเลือกปฏิบัติ การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมจะกระทำเมื่อ เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ (33.20) การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมจะกระทำเมื่อ เข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ (33.20)  รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้น  ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น  สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการ เตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การหยุดพักการรวมต้นทุนฯ เป็นราคาทุนของ สินทรัพย์ การหยุดพักการรวมต้นทุนฯ เป็นราคาทุนของ สินทรัพย์  การรวมต้นทุนฯ ต้องหยุดพักเมื่อการดำเนินการ พัฒนาสินทรัพย์หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง (33.23)

22 ต้นทุนการกู้ยืม -- แนวทางที่ อาจเลือกปฏิบัติ การสิ้นสุดการรวมต้นทุนฯ การสิ้นสุดการรวมต้นทุนฯ  การรวมต้นทุนฯ สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วน ใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพ ที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้น ลง (33.25) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย  นโยบายการบัญชี  จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของ สินทรัพย์ในระหว่างงวด  อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่ อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt Expenses ( ค่าใช้จ่าย ) Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google