งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Expenses (ค่าใช้จ่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Expenses (ค่าใช้จ่าย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Expenses (ค่าใช้จ่าย)
Lectured by Dr. Siriluck Sutthachai Accounting Department Faculty of Management Science Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand

2 Expenses Expense represents the unfavourable changes in the resources of the firm. Expenses are the using or consuming of goods and services in the process of obtaining revenues.

3 Expenses AAA: Expense is the expired cost, directly or indirectly related to a given fiscal period, of the flow of goods and services into the market and of related operations. Sprouse and Moonitz: The decrease in net assets as a result of the use of economic services in the creation of revenues or of the imposition of taxes by governmental units. 1. Sprouse and Moonitz’s definition emphasises on the result of the process rather than the process of using economic services.

4 Expenses IASB: แม่บทการบัญชี
Decreases in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletions of assets or incurrences of liabilities that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to equity participants. แม่บทการบัญชี การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ

5 Expenses Expenses and Losses:
Expenses consist of both operating costs and losses; Expenses relate to current operations while losses were defined as those cost expirations not benefiting the revenue-producing activities of the enterprise. Expenses and items that are offsets to revenue or valuations of revenue, including sales returns, allowances, sales discounts and bad debt losses. TAS regard the differences between losses and expenses as a matter of disclosure, rather than introduce ‘losses’ as separate elements of financial statements.

6 Expenses Expenses and offsets of capital or stockholders’ equity.
The classification of expenses as ‘selling’, ‘adminstative’, or ‘cost of goods sold’. 1. Offsets of capital include costs incurred in the sale of capital stock,

7 Measurement of Expenses
Historical cost. Cost is measured by the current value of the economic resources given up or to be given up in obtaining the goods and services to be used in operations; this is the value in exchange. Current prices. As revenue is usually measured in terms of the current prices received for the product, the expenses matched against this revenue should also be measured in terms of the current prices of the goods or services used or consumed. 1. When cash is paid or agreed to be paid for merchadise, supplies, and personal services, the measurement of cost is fairly definite. The cash paid or agreed to be paid represents the exchange value determined by the market price or by agreement between the buyer and seller. The cash represents the monetary value of claims to economic resources given up by the buyer.

8 Expense Recognition 2 criteria for the recognition of expenses:
It is probable that the consumption or loss of future economic benefits resulting in a reduction in assets and/or an increase in liabilities has occurred; and The consumption or loss of future economic benefits can be measured reliably. 1. What is ‘probable’ mean? ความน่าจะเป็น??? It is defined as the chance of the consumption or loss of future economic benefits having occurred is more likely than less likely. This has been interpreted by commentators as being more or less than 50%. But some argued that if regarding that rule, expenses could be recognised later in the operating cycle. This argument against with the Doctrine of Conservatism, which does not overstate assets and revenue and not understate liabilities and expenses. However, the qualitative characteristics, these are relevance, reliability and consistency, should be aware. 2.Reliably refers to an evidence provided and for the case where estimates are required (what expenses need to be estimated??? Depreciation and provision for doubtful debt!!) but appropriate evidence to support the validity of the estimates will be necessary.

9 Expense Recognition Input (cost) prices should be retained until an increase in value is reported by the substitution of the exit (sales) price. That is, expense should be recognised in the period in which the associated revenue is recognised. This concept is called the matching concept.

10 Expense Recognition Matching is the process of reporting expenses on the basis of a cause-and-effect relationship with reported revenue. Expenses recognition requires: Association with revenue; and Reporting in the same period as the related revenue is reported. The accountant must identify which assets have been used up (expired) and the amount that should be written off against income for the period. 3. In practice, proper matching is a difficult task, and involves a great deal of judgement on the part of the accountant.

11 Expense Recognition Direct or Product Matching:
The identification of product costs Some of the production costs can be associated directly with the production of specific products. Others can be associated only with production in general and must be allocated to products by the means available if product matching is to be attained. Expenses associated directly with future revenue but not included in production costs: these are sell and administrative expenses. Direct or Product Matching: by associated costs or other measurements of goods or services used with products, and by charging these as product costs to expenses at the time of reporting the associated revenue. An example is raw materials, labour and indirect product costs (โสหุ้ยการผลิต) The examples are ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท extensive market research expenditure and sale commission prepaid expense. However, it should be noted that selling and administrative costs should not be carried forward to be matched with future revenue unless there is a reasonable assurance of future revenue with which it may be associated. If revenue is uncertain, the expenses shouldbe recognised in the current period even if they result in an operating loss. In some cases, the expenses cannot match the specific future revenue but they are certainly associated with the future revenue (เช่น ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา เรารู้ว่าเมื่อเราใช้จ่ายตรงนี้ เราจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถได้รับรายได้ในอนาคตจากการขายผลิตภัณฑ์นี้แต่เราไม่รู้ว่าในแต่ละปีเราจะได้รับรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้เท่าไหร่ ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็ไม่สามารถคำนวณมาจับคู่ได้ จึงต้องใช้วิธีการกระจายค่าใช้จ่ายไปเป็นหลายๆ ปีตามวิธีเส้นตรง). The allocation of expenses throughout the years is applied but it is criticised that the information from this allocation is not much useful.

12 Expense Recognition Direct or Product Matching:
Direct expenses incurred subsequent to the reporting of related revenue: for example, warranties and costs of completion and delivery. Indirect or Period Matching: Many period expenses are associated indirectly with the revenue of the current period. If the expenses are necessary for overall operations, they should be charged to the current period. Indirect or period matching: the reporting of expenses in the periods in which the goods and services are used in a process of matching the measurement of goods and services with the period in which they are used rather than reporting them in the period of acquisition or payment. Example expenses regarding the criteria 1 are rent of the retail store. Example expenses regarding the criteria 2 are expense of maintaining parking lot for employees in all activities of the firm.

13 Expense Recognition Indirect or Period Matching:
If there is no measurable association with future revenue or no measurable benefit to future periods, there is no justification for carrying the expense forward to later period. Many costs are joint costs, necessitating somewhat arbitrary allocations to different activities.

14 Expense Recognition Therefore, 3 main principles of matching:
Associating cause and effect; Systematic and rational allocation; and Immediately recognition. The first is an ideal way of determining an amount of expense, whereas the second and third are alternatives if the first cannot be used.

15 Expense Recognition Criticisms of matching Income smoothing
Costs are incurred in the expectation of future benefits but it is not possible, at the reporting date, to establish that it is probable that future benefits will eventuate. Lesser requirement for objective evidence: the concept requires a great deal of judement in determining whether a given amount of cost is applicable to the future or to the current period.

16 Expense Recognition Criticisms of matching
Difficult to associate costs and revenue. The allocation method is fraught with estimates and assumptions such that its application can be described only as arbitrary. Hard to decide whether or not the expenses should be recognised immediately. Accountants do not directly associate costs with revenue but match costs to interval of time. An assumption is made that costs assigned to a given period as expenses must therefore have helped to generate the revenue for that period. How do we know ahead of time what the benefits or services rendered by the asset will be for each future period? And how do we objectively select a time horizon or determine the salvage value?

17 Expense Recognition เงินเดือนผู้จัดการทั่วไปที่ทำงานที่โรงงาน กอไก่
ค่าที่ปรึกษากฎหมายคดีความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ไม่ชนะคดี ค่าที่ปรึกษาวิศวกรในการออกแบบผังโรงงานเพื่อให้โรงงานปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตัดสินใจว่า ข้อต่อไปนี้ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายส่วนทุน (สินทรัพย์)

18 Expense Recognition The following items are typical expenses. Identify the asset or service that is used up. Interest expense Costs of goods sold Warranty expense Goodwill amortised expense Research and development expense Life insurance expense Land tax expense

19 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 Borrowing Costs (ต้นทุนการกู้ยืม)
2 แนวทางให้ปฏิบัติ แนวทางที่กำหนดให้ถือปฏิบัติ—ต้นทุนการกู้ยืมต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น (33.6) แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ—ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของ ราคาทุนของสินทรัพย์นั้น จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุน ของสินทรัพย์ต้องคำนวณตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ระบุไว้ (33.10) แนวทางที่ 1 ยึดตามหลักการที่ว่า If there is no measurable association with future revenue or no measurable benefit to future periods, there is no justification for carrying the expense forward to later period. นั่นคือ immediate recognition which is based on the conservative approach. ตามแนวทางที่ 2 เป็นไปในลักษณะถือตามหลักการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย นั้นคือ ถือว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต ดังนั้น จึงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ซึ่งตามหลักการแล้ว ต้นทุนการกู้ยืมจะรวมเป็นราคาทุนก็ต่อเมื่อ 1. ต้นทุนก่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต และ 2. กิจการสามารถประมาณจำนวนต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ

20 ต้นทุนการกู้ยืม--แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
ต้นทุนฯที่ให้รวมในสินทรัพย์ กรณีมีรายได้เกิดขึ้นจากเงินกู้หรือการลงทุนชั่วคราว ต้นทุนการกู้ยืมจะต้องหัก รายได้ส่วนนั้น (33.14) กรณีที่เป็นเงินกู้ยืมทั่วไปแล้วนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้า เงื่อนไข ต้นทุนในการกู้ยืมให้คำนวณโดยนำรายจ่ายของสินทรัพย์นั้นคูณด้วย อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (33.16)

21 ต้นทุนการกู้ยืม--แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมจะกระทำเมื่อเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ (33.20) รายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้น ต้นทุนการกู้ยืมได้เกิดขึ้น สินทรัพย์อยู่ระหว่างการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย การหยุดพักการรวมต้นทุนฯ เป็นราคาทุนของสินทรัพย์ การรวมต้นทุนฯ ต้องหยุดพักเมื่อการดำเนินการพัฒนาสินทรัพย์หยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเนื่อง (33.23)

22 ต้นทุนการกู้ยืม--แนวทางที่อาจเลือกปฏิบัติ
การสิ้นสุดการรวมต้นทุนฯ การรวมต้นทุนฯ สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง (33.25) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย นโยบายการบัญชี จำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนที่ใช้คำนวณต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt Expenses (ค่าใช้จ่าย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google