งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 1 Financial Information Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 1 Financial Information Systems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 1 Financial Information Systems

2 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 2 Chapter Outline Introduction Introduction A model of the financial information system A model of the financial information system Input subsystems Input subsystems Output subsystems Output subsystems How managers use the financial information system How managers use the financial information system

3 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 3 Introduction Financial Management - Financial planning - Raising funds - Management of assets - Financial controlling Financial Ratio Analysis - Liquidity Ratios ( อัตราส่วนแสดงถึงสภาพ คล่อง ) - Debt or Leverage Ratios ( อัตราส่วนวัดสภาพ หนี้สิน ) - Profitability Ratios ( อัตราส่วนที่แสดง สมรรถภาพในการทำกำไร ) - Efficiency Ratios ( อัตราส่วนที่แสดง สมรรถภาพในการดำเนินงาน ) Financial Information System

4 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 4 Introduction Financial Statement - Balance sheet ( งบดุล ) - Income Statement ( งบกำไร - ขาดทุน ) - Cash flow ( งบกระแสเงินสด ) The person who concern - Creditor ( เจ้าหนี้ ) - Stock-holder ( ผู้ถือหุ้น ) - Executive ( ผู้บริหาร ) - Auditor ( ผู้ตรวจสอบ ) Financial Information System

5 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 5 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด 250 ลูกหนี้ 100 สินค้าคงเหลือ 300 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 150800 สินทรัพย์ถาวร อาคารและอุปกรณ์ 2,000 2,000 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,800 หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้า 100 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 140240 หนี้สินระยะยาว หุ้นกู้ 6% 200200 ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นสามัญ 1,000 กำไรสะสม 1,360 2,360 รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 2,800 บริษัทกรุงเทพจำกัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

6 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 6 Current Assets Cash 250 Accounts receivable 100 Inventory 300 Prepaid Expense 150 800 Fixed Assets Buildings & Equipment 2,000 2,000 Total Assets 2,800 Current Liabilities Accounts payable 100 Accrued Expense 140240 Long-term Liabilities Corporate Bond 6% 200200 Owners’ Equity Common Stock 1,000 Retained Earnings 1,360 2,360 Total Liabilities and Owners’ Equity 2,800 Bangkok Co., Ltd. Balance Sheet Ending December 31 st, 1997 Assets Liabilities and owners’ equity

7 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 7 บริษัทกรุงเทพจำกัด งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2540 ขายสด 2,000 ขายเชื่อ 1,0003,000 หัก ต้นทุนขาย 2,580 กำไรขั้นต้น 420 หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 190 กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ 230 หัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 30 กำไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 200 หัก ดอกเบี้ยจ่าย 40 ภาษีเงินได้ (35%) 56 กำไรสุทธิหลังหักภาษี 104

8 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 8 Bangkok Co., Ltd. Income Statements Ending December 31 st, 1997 Cash sales 2,000 Credit Sales 1,0003,000 Cost of Goods sold 2,580 Gross Profit 420 Operating expenses 190 Incomes 230 Other expenses 30 Net income before interest and taxes 200 Interest 40 Taxes (35%) 56 Net Income 104

9 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 9 Bangkok Company Limited. Statement of Cash Flows For Month Ended December 31, 1997 Cash flow from operations Cash received from customers2,900 Cash paid to employees 700 Net cash provide by operation activities2,200

10 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 10 Cash flow from operations Net cash provide by operation activities2,200 Cash flows from investing activity Purchase of office equipment - 8,100 Net cash used by investing activities - 8,100 Bangkok Company Limited. Statement of Cash Flows For Month Ended December 31, 1997

11 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 11 Cash flow from operations Net cash provide by operation activities2,200 Net cash used by investing activities - 8,100 Bangkok Company Limited. Statement of Cash Flows For Month Ended December 31, 1997 Cash flow from financing activities Investments by owner9,000 Repayment of debt - 2,000 Net cash provide by financing activities7,000 Cash flows from investing activity

12 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 12 Cash flow from operations Net cash provide by operation activities2,200 Net cash used by investing activities - 8,100 Bangkok Company Limited. Statement of Cash Flows For Month Ended December 31, 1997 Cash flow from financing activities Cash flows from investing activity Net cash provide by financing activities7,000 Net increase in cash1,100 Cash balance, November 30, 1997 - 0 - Cash balance, December 31, 19971,100

13 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 13 Bangkok Company Limited. Statement of Cash Flows For Month Ended December 31, 1997 Cash flow from operations Cash received from customers2,900 Cash paid to employees 700 Net cash provide by operation activities2,200 Cash flows from investing activity Purchase of office equipment - 8,100 Net cash used by investing activities - 8,100 Cash flow from financing activities Investments by owner9,000 Repayment of debt - 2,000 Net cash provide by financing activities7,000 Net increase in cash1,100 Cash balance, November 30, 1997 - 0 - Cash balance, December 31, 19971,100

14 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 14 Liquidity ratios ( อัตราส่วนแสดงถึง สภาพคล่อง ) Current ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์ หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน = 800 / 240 = 3.33 เท่า Quick ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = ส / ท หมุนเวียน - ส / ค คงเหลือ - ค. ช. จ. ล่วงหน้า หนี้สินหมุนเวียน = ( 800 - 300 - 150 ) / 240 = 1.46 เท่า Financial Information System

15 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 15 Debt or Leverage Ratios Debt or Leverage Ratios ( อัตราส่วนวัดสภาพหนี้สิน ) Total debt to total assets อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม / สินทรัพย์รวม = 440 / 2800 = 16 % = 440 / 2800 = 16 % Debt to net worth ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนผู้ถือหุ้น = 440 / 2360 = 19 % = 440 / 2360 = 19 % Interest coverage ratio ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = กำไร ก่อนภาษีและดอกเบี้ย / ดอกเบี้ย = 200 / 40 = 5 เท่า = 200 / 40 = 5 เท่า Financial Information System

16 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 16 Profitability Ratios Profitability Ratios ( อัตราส่วนที่แสดง สมรรถภาพในการทำกำไร ) Gross profit margin = กำไร เบื้องต้น / ยอดขาย Gross profit margin = กำไร เบื้องต้น / ยอดขาย อัตราส่วนกำไรเบื้องต้นต่อยอดขาย = 420 / 3000 = 14 % Net profit margin = กำไรสุทธิ / ยอดขาย Net profit margin = กำไรสุทธิ / ยอดขาย อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย = 104 / 3000 = 3.5 % Return on equity = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น Return on equity = กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น = 104 / 2360 = 4.4 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น = 104 / 2360 = 4.4 % Return on asset = กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม Return on asset = กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนของส่วนของสินทรัพย์ = 104 / 2800 = 3.7 % อัตราผลตอบแทนของส่วนของสินทรัพย์ = 104 / 2800 = 3.7 % Financial Information System

17 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 17 Efficiency Ratios Efficiency Ratios ( อัตราส่วนที่แสดง สมรรถภาพในการดำเนินงาน ) Fixed assets turnover = ขาย สุทธิ / สินทรัพย์ถาวร อัตรา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร = 3000 / 2000 = 1.5 เท่า Total assets turnover = ขาย สุทธิ / สินทรัพย์รวม อัตรา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม = 3000 / 2800 = 1.07 เท่า Account receivable turnover = ขายเชื่อ / ลูกหนี้ อัตรา อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ = 1000 / 100 = 10 ครั้ง Average collection period ratio= 365 / AR turnover อัตราเฉลี่ยในการชำระหนี้ อัตราเฉลี่ยในการชำระหนี้ = 365 / 10 = 36.5 วัน Financial Information System

18 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 18 A model of a financial information system A model of a financial information system Accoun ting informa tion system Interna l audit subsyst em Financi al intellig ence subsyst em Input subsyst ems Data base Forecas ting subsyst em Output subsyst ems Funds manag ement subsyst em Control Users DataInformation Interna l sources Environ mental sources Financial Information System

19 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 19 Accounting Information System Accounting Information System Internal Audit Subsystem Internal Audit Subsystem Financial auditing Financial auditing Operational auditing Operational auditing Concurrent auditing Concurrent auditing Internal control system design Internal control system design Financial Intelligence Subsystem Financial Intelligence Subsystem Stockholder information Stockholder information Financial community information Financial community information Environmental influence on the money flow Environmental influence on the money flow Financial Information System

20 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 20 Forecasting Subsystem Forecasting Subsystem Short-term and long-term forecasting Short-term and long-term forecasting Forecasting Methods Forecasting Methods Non-quantitative methods Non-quantitative methods Panel consensus Panel consensus Delphi method Delphi method Quantitative methods Quantitative methods Regression analysis Regression analysis Financial Information System

21 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 21 Funds management subsystem Funds management subsystem Cash flow analysis Cash flow analysis Control subsystem Control subsystem The budgeting process The budgeting process Budget reports Budget reports Performance ratios Performance ratios Financial Information System

22 Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 22 Subsystem Subsystem User Forecasting Fund Control User Forecasting Fund Control management management VP. of finance Y Y Y Other Executives. Y Y Y Controller Y Y Y Manager of accounting Y Manager of financial planning Y Y Director of budgets Y Other function managers Y Y Y Financial Information System


ดาวน์โหลด ppt Copyright © 2003 Prentice-Hall, Inc. 1 Financial Information Systems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google