งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ ต่อ 1640

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ ต่อ 1640"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. พนิดา ตันศิริ panida.t@bu.ac.th
BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ ต่อ 1640 Grading Criteria 1.Mid-term Exam 40 % 2.Final Exam 40 % 3.Project % 4.Assignment %

2 หนังสืออ้างอิง 1. Shelly Cashman Rosenblatt. Systems Analysis and Design 5th,6th Edition. Thomson Learning. 2. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 3. รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัทการศึกษา จำกัด. 4. อำไพ พรประเสริฐกุล. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 5. Jeffery L.Whitten, Lonnie D.Bentley. Systems Analysis and Design Methods. Irwin/McGraw-Hill. 6. Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall. System Analysis and Design 5th Edition. Prentice-Hall International Editions.

3 Course Outline [Night]
Mon 29/10/07 Introduction to Systems Analysis and Design - Information System Components - Type of Information Systems - Information System Development Strategies - The Systems Development Life Cycle - The System Analyst Position Wed 31/10/07 Phase 1 : Systems Planning - Preliminary Investigation

4 Course Outline [Night]
Mon 5/11/07 Phase 2 : Systems Analysis - Requirements Modeling -> Fact-Finding -> Interviews Wed 7/11/ Data and Process Modeling -> DFD Symbols -> Context Diagram -> Lower-Level Diagram Mon 12/11/07 - Data Flow Diagrams (ต่อ) - Data Dictionary

5 Course Outline [Night]
Wed 14/11/07 - Process Description Tools -> Structured English -> Decision Tables -> Decision Trees Mon 19/11/07 Transition to Systems Design -> Prototyping -> Overview of Systems Design Wed 21/11/07* Presentation I Tue 27/11/07** สอบกลางภาค

6 Course Outline [Night]
Mon 3/12/07 Phase 3 : Systems Design - Data Design -> Data Design Concepts -> Data Design Terminology -> Data Relationships -> Normalization Sat 8/12/07 - Output Design (ชดเชย 5/12/07) - User Interface Design - Input Design

7 Course Outline [Night]
Wed 12/12/07 - System Architecture - Processing Method Sat 15/12/07 Phase 4 : Systems Implementation (ชดเชย 10/12/07) - Application Development -> Development Tools -> Coding -> Testing the Application -> Documentation

8 Course Outline [Night]
Wed 19/12/07 - Installation and Evaluation -> Training -> Data Conversion -> Systems Changeover -Phase 5 Systems Operation and Support Tue 25/12/07** สอบปลายภาค Sat 5/01/08* Presentation II (ชดเชย 17/12/07) หรือ


ดาวน์โหลด ppt BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ ต่อ 1640

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google