งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1640 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2.Final.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1640 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2.Final."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ panida.t@bu.ac.thpanida.t@bu.ac.th 0-2350-3500 ต่อ 1640 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2.Final Exam40 % 3.Project 15 % 4.Assignment 5 %

2 หนังสืออ้างอิง 1. Shelly Cashman Rosenblatt. Systems Analysis and Design 5 th,6 th Edition. Thomson Learning. 2. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด ( มหาชน ). 3. รัชนี กัลยาวินัย, อัจฉรา ธารอุไรกุล. การ วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัทการศึกษา จำกัด. 4. อำไพ พรประเสริฐกุล. การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2540. 5. Jeffery L.Whitten, Lonnie D.Bentley. Systems Analysis and Design Methods. Irwin/McGraw-Hill. 6. Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall. System Analysis and Design 5 th Edition. Prentice-Hall International Editions.

3 Course Outline [Night] Mon 29/10/07 Introduction to Systems Analysis and Design - Information System Components - Type of Information Systems - Information System Development Strategies - The Systems Development Life Cycle - The System Analyst Position Wed 31/10/07 Phase 1 : Systems Planning - Preliminary Investigation

4 Course Outline [Night] Mon 5/11/07 Phase 2 : Systems Analysis - Requirements Modeling -> Fact-Finding -> Interviews Wed 7/11/07 - Data and Process Modeling -> DFD Symbols -> Context Diagram -> Lower-Level Diagram Mon 12/11/07 - Data Flow Diagrams ( ต่อ ) - Data Dictionary

5 Course Outline [Night] Wed 14/11/07 - Process Description Tools -> Structured English -> Decision Tables -> Decision Trees Mon 19/11/07 Transition to Systems Design -> Prototyping -> Overview of Systems Design Wed 21/11/07* Presentation I Tue 27/11/07** สอบกลางภาค

6 Course Outline [Night] Mon 3/12/07 Phase 3 : Systems Design - Data Design -> Data Design Concepts -> Data Design Terminology -> Data Relationships -> Normalization Sat 8/12/07 - Output Design ( ชดเชย 5/12/07) - User Interface Design - Input Design

7 Course Outline [Night] Wed 12/12/07 - System Architecture - Processing Method Sat 15/12/07 Phase 4 : Systems Implementation ( ชดเชย 10/12/07) - Application Development -> Development Tools -> Coding -> Testing the Application -> Documentation

8 Course Outline [Night] Wed 19/12/07 - Installation and Evaluation -> Training -> Data Conversion -> Systems Changeover -Phase 5 Systems Operation and Support Tue 25/12/07** สอบปลายภาค Sat 5/01/08*Presentation II ( ชดเชย 17/12/07 ) http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/ หรือ http://tulip.bu.ac.th/~panida.t/1_46/423/bc423.htm


ดาวน์โหลด ppt BC423 Systems Analysis and Design อ. พนิดา ตันศิริ 0-2350-3500 ต่อ 1640 Grading Criteria 1.Mid-term Exam40 % 2.Final.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google