งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles of Information Systems Eighth Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles of Information Systems Eighth Edition"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles of Information Systems Eighth Edition
Chapter 10 Information and Decision Support Systems

2 Principles and Learning Objectives
Good decision-making and problem-solving skills are the key to developing effective information and decision support systems Define the stages of decision making Discuss the importance of implementation and monitoring in problem solving Principles of Information Systems, Eighth Edition

3 Principles and Learning Objectives (continued)
The management information system (MIS) must provide the right information to the right person in the right format at the right time Explain the uses of MISs and describe their inputs and outputs Discuss information systems in the functional areas of business organizations Principles of Information Systems, Eighth Edition

4 Principles and Learning Objectives (continued)
Decision support systems (DSSs) are used when the problems are unstructured List and discuss important characteristics of DSSs that give them the potential to be effective management support tools Identify and describe the basic components of a DSS Principles of Information Systems, Eighth Edition

5 Principles and Learning Objectives (continued)
Specialized support systems, such as group support systems (GSSs) and executive support systems (ESSs), use the overall approach of a DSS in situations such as group and executive decision making State the goals of a GSS and identify the characteristics that distinguish it from a DSS Identify the fundamental uses of an ESS and list the characteristics of such a system Principles of Information Systems, Eighth Edition

6 Why Learn About Information and Decision Support Systems?
True potential of ISs is to help employees make more informed business decisions These systems can cut costs, increase profits, uncover new opportunities Examples Transportation coordinator can find least expensive way to ship products Loan manager can determine creditworthiness Store managers can better maintain inventory Principles of Information Systems, Eighth Edition

7 Decision Making and Problem Solving
Every organization needs effective decision making In most cases, strategic planning and overall goals of the organization set the course for decision making Information systems can assist with strategic planning and problem solving Principles of Information Systems, Eighth Edition

8 Decision Making as a Component of Problem Solving
Decision-making phase: first part of problem-solving process Intelligence stage: potential problems or opportunities are identified and defined Design stage: alternative solutions to the problem are developed Choice stage: requires selecting a course of action Principles of Information Systems, Eighth Edition

9 Decision Making as a Component of Problem Solving (continued)
Figure 10.1: How Decision Making Relates to Problem Solving Principles of Information Systems, Eighth Edition

10 Decision Making as a Component of Problem Solving (continued)
Problem solving: goes beyond decision making to include implementation and monitoring stages Implementation stage: a solution is put into effect Monitoring stage: decision makers evaluate the implementation Principles of Information Systems, Eighth Edition

11 Programmed Versus Nonprogrammed Decisions
Decision made using a rule, procedure, or quantitative method Easy to computerize using traditional information systems Nonprogrammed decision Decision that deals with unusual or exceptional situations Not easily quantifiable Principles of Information Systems, Eighth Edition

12 Optimization, Satisficing, and Heuristic Approaches
Optimization model: find the best solution, usually the one that will best help the organization meet its goals Satisficing model: find a good—but not necessarily the best—problem solution Heuristics: commonly accepted guidelines or procedures that usually find a good solution การใช้วิธีลองผิดลองถูกและจำผลการทำงานครั้งก่อนๆในการแก้ปัญหา การใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับว่าสามารถใช้แก้ปัญหาได้ Principles of Information Systems, Eighth Edition

13 Optimization, Satisficing, and Heuristic Approaches (continued)
Figure 10.2: Optimization Software Principles of Information Systems, Eighth Edition

14 Sense and Respond Sense and Respond (SaR) approach
Determining problems or opportunities (sense) Developing systems to solve the problems or take advantage of the opportunities (respond) One way to implement SaR is through management information and decision support systems Principles of Information Systems, Eighth Edition

15 An Overview of Management Information Systems
Management information system (MIS) Integrated collection of people, procedures, databases, and devices Provides managers and decision makers with information to help achieve organizational goals Can give the organization a competitive advantage Providing the right information to the right people in the right format and at the right time Principles of Information Systems, Eighth Edition

16 Management Information Systems in Perspective
Management information system (MIS) (continued) Provides managers with information that supports effective decision making and provides feedback on daily operations Use of MISs spans all levels of management Principles of Information Systems, Eighth Edition

17 Management Information Systems in Perspective (continued)
Figure 10.3: Sources of Managerial Information Principles of Information Systems, Eighth Edition

18 Inputs to a Management Information System
Internal data sources TPSs and ERP systems and related databases Data warehouses and data marts Specific functional areas throughout the firm External data sources Customers, suppliers, competitors, and stockholders whose data is not already captured by the TPS Internet Extranets Principles of Information Systems, Eighth Edition

19 Outputs of a Management Information System
Figure 10.4: An Executive Dashboard Principles of Information Systems, Eighth Edition

20 Outputs of a Management Information System (continued)
Scheduled report: produced periodically, or on schedule, such as daily, weekly, or monthly Key-indicator report: summary of previous day’s critical activities(กิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวัง มักถูกใช้โดยmanager , executive) Demand report: developed to give certain information at someone’s request เช่น FedEx ให้ลูกค้า track ดูเส้นทางการขนส่งสินค้าได้ , ฝ่ายบริหารขอดูชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น Exception report: automatically produced when a situation is unusual or requires management action (เพราะจะเป็นรายงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปัญหานั้นต้องได้รับการแก้ไขหรือถูกแก้ไขแล้ว) Drill-down reports: provide increasingly detailed data about a situation Principles of Information Systems, Eighth Edition

21 Outputs of a Management Information System (continued)
Figure 10.5: Reports Generated by an MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

22 Outputs of a Management Information System (continued)
สร้างรายงานให้ตรงกับความต้องการ สร้างเฉพาะรายงานที่ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น ใส่ใจกับเนื้อหา รายละเอียด ในรายงาน ใช้ Exception report ในการจัดการต่างๆ ตั้งค่าต่างๆ(parameter) ด้วยความระมัดระวัง ทำรายงานในเวลาที่เหมาะสมใช้งาน ทบทวนรายงานอย่างน้อยปีละ1ครั้ง Table 10.1: Guidelines for Developing MIS Reports Principles of Information Systems, Eighth Edition

23 Characteristics of a Management Information System
Provide reports with fixed and standard formats Produce hard-copy and soft-copy reports Use internal data stored in computer system Allow users to develop custom reports Require user requests for reports developed by systems personnel Principles of Information Systems, Eighth Edition

24 Functional Aspects of the MIS
Most organizations are structured along functional lines or areas MIS can be divided along functional lines to produce reports tailored to individual functions Principles of Information Systems, Eighth Edition

25 Functional Aspects of the MIS (continued)
Figure 10.6: An Organization’s MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

26 Financial Management Information Systems
Financial MIS: provides financial information to executives and others Some financial MIS subsystems and outputs Profit/loss and cost systems: profit and revenue centers Auditing: internal and external Uses and management of funds Principles of Information Systems, Eighth Edition

27 Financial Management Information Systems (continued)
Figure 10.7: Overview of a Financial MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

28 Manufacturing MIS Manufacturing MIS subsystems and outputs monitor and control the flow of materials, products, and services through the organization Design and engineering: CAD systems CAD (computer aided design) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ Master production scheduling and inventory control Methods: EOQ ( economic order quantity) Quantity that should be reordered to minimize total inventory costs Methods: MRP ( material requirement planning) การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า Methods: JIT (just-in-time) Inventory and materials are delivered just before they are used in manufacturing a product Principles of Information Systems, Eighth Edition

29 Manufacturing MIS Process control Quality control and testing
Techniques: CAM (computer-assisted manufacturing) System that directly controls manufacturing equipment Techniques: CIM (computer-integrated manufacturing) Using computer to link the components of the production process into an effective system Techniques: FMS (flexible manufacturing system) Approach that allow manufacturing facilities to rapidly and efficiently change from making one product to making another Quality control and testing เป็นกระบวนการการควบคุมคุณภาพและการทดสอบ ทำเพื่อวัดผลว่าสินค้า/บริการที่ผลิตขึ้นมา ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากน้อยเพียงใด รวมถึงเป็นการวัดคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆ ว่าสูงมากน้อยเพียงใด

30 Manufacturing Management Information Systems (continued)
Figure 10.8: Overview of a Manufacturing MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

31 Marketing Management Information Systems
Marketing MIS: supports managerial activities in product development, distribution, pricing decisions, and promotional effectiveness Subsystems Marketing research การวิจัยตลาด สำรวจความพึงพอใจลูกค้า เช่น สำรวจ สัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น Product development เช่น พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นต้น Promotion and advertising การส่งเสริมการขายและโฆษณา Product pricing การตั้งราคาขายปลีก-ส่ง-ส่วนลดต่างๆ Sales analysis การวิเคราะห์การขายโดยดูจากสินค้า ผู้ขาย ลูกค้า เป็นต้น Principles of Information Systems, Eighth Edition

32 Marketing Management Information Systems (continued)
Figure 10.9: Overview of a Marketing MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

33 Marketing Management Information Systems (continued)
Figure 10.10: Reports Generated to Help Marketing Managers Make Good Decisions Principles of Information Systems, Eighth Edition

34 Human Resource Management Information Systems
Human resource MIS: concerned with activities related to employees and potential employees Subsystems Human resource planning การวางแผนคาดคะเนลูกจ้างในอนาคต Personnel selection and recruiting การเลือกและรับสมัครงาน Training and skills inventory การฝึกอบรมและการประเมินต่างๆ Scheduling and job placement วางแผนการทำงาน วางคนถูกงาน Wage and salary administration การคิดค่าจ้างรายวัน/รายเดือน Outplacement การออกจากงาน Principles of Information Systems, Eighth Edition

35 Human Resource Management Information Systems (continued)
Figure 10.11: Overview of a Human Resource MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition

36 Other Management Information Systems
Accounting MIS: provides aggregate information on accounts payable, accounts receivable, payroll, and many other applications Geographic information system (GIS): capable of assembling, storing, manipulating, and displaying geographic information Principles of Information Systems, Eighth Edition

37 An Overview of Decision Support Systems
DSS: organized collection of people, procedures, software, databases, and devices used to help make decisions that solve problems Focus of a DSS is on decision-making effectiveness regarding unstructured or semistructured business problems Used by managers at all levels Principles of Information Systems, Eighth Edition

38 Characteristics of a Decision Support System
Provide rapid access to information Handle large amounts of data from different sources Provide report and presentation flexibility Offer both textual and graphical orientation Support drill-down analysis Principles of Information Systems, Eighth Edition

39 Characteristics of a Decision Support System (continued)
Perform complex, sophisticated analysis and comparisons using advanced software packages Support optimization, satisficing, and heuristic approaches What-if analysis: making hypothetical changes to problem data and observing impact on results Goal-seeking analysis: determining problem data required for a given result Simulation: ability of the DSS to duplicate features of a real system Principles of Information Systems, Eighth Edition

40 Characteristics of a Decision Support System (continued)
Figure 10.13: With a spreadsheet program, a manager can enter a goal, and the spreadsheet will determine the input needed to achieve the goal. Principles of Information Systems, Eighth Edition

41 Capabilities of a Decision Support System
Support problem-solving phases Support different decision frequencies Ad hoc DSS เฉพาะกิจ Institutional DSS เกิดหลายๆครั้ง เป็นประจำ Support different problem structures Highly structured problems Semistructured or unstructured problems Support various decision-making levels Principles of Information Systems, Eighth Edition

42 Capabilities of a Decision Support System (continued)
Figure 10.14: Decision-Making Level Principles of Information Systems, Eighth Edition

43 A Comparison of DSS and MIS
Table 10.3: Comparison of DSSs and MISs Principles of Information Systems, Eighth Edition

44 A Comparison of DSS and MIS (continued)
Table 10.3: Comparison of DSSs and MISs (continued) Principles of Information Systems, Eighth Edition

45 Components of a Decision Support System
Database Model base Dialogue manager: user interface that allows decision makers to: Easily access and manipulate the DSS Use common business terms and phrases Access to the Internet, networks, and other computer-based systems Principles of Information Systems, Eighth Edition

46 Components of a Decision Support System (continued)
Figure 10.15: Conceptual Model of a DSS Principles of Information Systems, Eighth Edition

47 The Database Database management system
Allows managers and decision makers to perform qualitative analysis on data stored in company’s databases, data warehouses, and data marts Can also be used to connect to external databases Data-driven DSS: primarily performs qualitative analysis based on the company’s databases Principles of Information Systems, Eighth Edition

48 The Model Base Model base: provides decision makers with access to a variety of models and assists them in decision making Allows them to perform quantitative analysis on both internal and external data Model-driven DSS: primarily performs mathematical or quantitative analysis Model management software (MMS): software that coordinates the use of models in a DSS 1.Finance=Excel , 2. Statistic=SPSS , 3.Graphical= Power point,4. Project management=Project Principles of Information Systems, Eighth Edition

49 The User Interface or Dialogue Manager
Allows users to interact with the DSS to obtain information Assists with all aspects of communications between user and hardware and software that constitute the DSS Principles of Information Systems, Eighth Edition

50 Group Support Systems Group support system (GSS)
Consists of most elements in a DSS, plus software to provide effective support in group decision making Also called group decision support system or computerized collaborative work system Principles of Information Systems, Eighth Edition

51 Group Support Systems (continued)
Figure 10.16: Configuration of a GSS Principles of Information Systems, Eighth Edition

52 Characteristics of a GSS That Enhance Decision Making
Special design Ease of use Flexibility Decision-making support Delphi approach รวบรวมความคิดจากหลากหลายที่ Brainstorming รวบรวมความคิดแบบระดมความคิดเห็น Group consensus approach ความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์ของกลุ่ม Nominal group technique เช่น การลงคะแนนเสียง การโหวต Principles of Information Systems, Eighth Edition

53 Characteristics of a GSS That Enhance Decision Making (continued)
Anonymous input เช่น การประเมินการเรียนการสอน Reduction of negative group behavior เช่น พวกมากลากไป Parallel communication เช่น การระดมความคิดเห็น พร้อมกับใส่ข้อมูลลงไปในคอมฯ เพื่อสรุปผลหรือได้ผล เร็วขึ้น Automated record keeping สามารถเก็บข้อมูล เก็บผล ไว้ดูภายหลัง Principles of Information Systems, Eighth Edition

54 GSS Software Often called groupware or workgroup software
Helps with joint work group scheduling, communication, and management ,instant messing,videoconference,group schedule,project management,document share etc. Examples Virtual Office from Groove Networks Lotus Notes Office Communicator IBM’s Workplace Microsoft’s NetMeeting Principles of Information Systems, Eighth Edition

55 GSS Software (continued)
Examples of groupware products available on the Web WebEx, Genesys Meeting Center, GoToMeeting Corporate GSS software incorporated into existing software packages Principles of Information Systems, Eighth Edition

56 GSS Alternatives Decision room Local area decision network
Decision makers are located in the same building or geographic area Decision makers are occasional users of the GSS approach Local area decision network Group members are located in the same building or geographic area Group decision making is frequent Principles of Information Systems, Eighth Edition

57 GSS Alternatives (continued)
Figure 10.18: The GSS Decision Room Principles of Information Systems, Eighth Edition

58 GSS Alternatives (continued)
Teleconferencing Decision frequency is low Location of group members is distant Wide area decision network Decision frequency is high Principles of Information Systems, Eighth Edition

59 Executive Support Systems
Executive support system (ESS): Specialized DSS Includes hardware, software, data, procedures, and people used to assist senior-level executives Also called an executive information system (EIS) Principles of Information Systems, Eighth Edition

60 Executive Support Systems (continued)
Figure 10.19: The Layers of Executive Decision Making Principles of Information Systems, Eighth Edition

61 Executive Support Systems in Perspective
Tailored to individual executives Easy to use Drill-down capabilities Support need for external data เช่น ข้อมูลจากคู่แข่ง นโยบายรัฐบาล สถานการณ์การเมือง เป็นต้น Principles of Information Systems, Eighth Edition

62 Executive Support Systems in Perspective (continued)
Can help with situations that have a high degree of uncertainty Future-oriented Linked to value-added business processes Principles of Information Systems, Eighth Edition

63 Capabilities of Executive Support Systems
Support for defining overall vision สนับสนุนการกำหนดวิสัยทัศน์ Support for strategic planning สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ Determining long-term objectives through analysis of current organization and prediction of future trends Support for strategic organizing and staffing สนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ และคณะทำงาน Support for strategic control สนับสนุนการควบคุมยุทธศาสตร์ Support for crisis management สนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ Principles of Information Systems, Eighth Edition

64 Summary Decision-making phase: includes intelligence, design, and choice stages Problem-solving process: includes decision-making phase, and implementation and monitoring stages Management information system (MIS): provides managers with information that supports effective decision making and provides feedback on daily operations Financial MIS: provides financial information to executives and others Principles of Information Systems, Eighth Edition

65 Summary (continued) Manufacturing MIS: monitors and controls flow of materials, products, and services through the organization Marketing MIS: supports managerial activities in product development, distribution, pricing decisions, and promotional effectiveness Human resource MIS: concerned with activities related to employees and potential employees Principles of Information Systems, Eighth Edition

66 Summary (continued) Accounting MIS: provides aggregate information on accounts payable, accounts receivable, payroll, and other applications Geographic information system (GIS): capable of assembling, storing, manipulating, and displaying geographic information DSS: organized collection of people, procedures, software, databases, and devices used to help make decisions that solve problems Principles of Information Systems, Eighth Edition

67 Summary (continued) Group support system (GSS): consists of most elements in a DSS, plus software to provide effective support in group decision making Executive support system (ESS): specialized DSS; includes all hardware, software, data, procedures, and people used to assist senior-level executives Principles of Information Systems, Eighth Edition


ดาวน์โหลด ppt Principles of Information Systems Eighth Edition

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google