งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต, ชุมพล ศฤงคารศิริ, สสท., 2545 - ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต, พิภพ ลลิตาภรณ์, สสท., 2545 - การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, สนพ. จุฬาฯ, 2548 - การออกแบบและวางผังโรงงาน, สมศักดิ์ ตรีสัตย์, สสท., 2537 - การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและและโลจิสติกส์, ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ ทวี, สสท., 2458 - Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM, สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 - Operations Management, 8th edition, J. Heizer and B. Render, Pearson, 2006 - Operations Management, 5th edition, M.M. Davis and J. Heineke, McGraw Hill, 2005 - Operations Management, 11th edition, R.B. Chase, F.R. Jacobs and N.J. Aquilano, McGraw Hill, 2006 - Operations Management, 5th edition, R.S. Russell and B.W. Taylor III, John Wiley & Son, 2006 - Production and Operations Analysis, 5th edition, S. Nahmias, McGraw Hill, 2005 ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต, ชุมพล ศฤงคารศิริ, สสท., 2545 - ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต, พิภพ ลลิตาภรณ์, สสท., 2545 - การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน, สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, สนพ. จุฬาฯ, 2548 - การออกแบบและวางผังโรงงาน, สมศักดิ์ ตรีสัตย์, สสท., 2537 - การออกแบบเครื่องมือลำเลียงและและโลจิสติกส์, ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ ทวี, สสท., 2458 - Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM, สุวรรณ สุทธิขจรกิจการ, ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 - Operations Management, 8th edition, J. Heizer and B. Render, Pearson, 2006 - Operations Management, 5th edition, M.M. Davis and J. Heineke, McGraw Hill, 2005 - Operations Management, 11th edition, R.B. Chase, F.R. Jacobs and N.J. Aquilano, McGraw Hill, 2006 - Operations Management, 5th edition, R.S. Russell and B.W. Taylor III, John Wiley & Son, 2006 - Production and Operations Analysis, 5th edition, S. Nahmias, McGraw Hill, 2005 435 303 Integrated Manufacturing Systems การเชื่อมโยงระบบการผลิต

2 บทที่ 1 และ 2 องค์กร การจัดองค์กร และการจัดการการ ปฏิบัติการ บทที่ 5 กระบวนการผลิต และการวางแผนกำลังการ ผลิต บทที่ 6 และ 8การวางผังการผลิต และการสมดุลระบบการ ผลิต สอบกลางภาค บทเพิ่มเติม 1การเคลื่อนย้ายวัสดุในระบบการผลิต บทที่ 11การจัดการโซ่อุปทาน บทที่ 13การจัดตารางการผลิตหลัก บทที่ 15การผลิตแบบลีนการวางแผนการผลิตแบบ ทันเวลา การผลิตโดยใช้ทฤษฎีข้อจำกัด บทเพิ่มเติม 2 การวัดประสิทธิภาพการผลิต และ KPIs ใน การผลิต เนื้อหาโดยสังเขป การบ้านและกิจกรรมกลุ่ม 20% กลางภาค 40% ปลายภาค 40%

3 Outline  Organization  Advantage of organizing  Organizing concept  Organizing type  Organization chart

4 Learning Objectives  What are organization and organizing  Functions in manufacturing organization  What position / function you are supposed to do After complete this part you should understand

5 Organization  Group of several activity units  Synchronized targets Organizing Attempt of director to make cooperation between the group to meet target

6 Advantage of Organizing To Organization  Flexible to change against different conditions  Less overlap job (Less overlap cost)  Clear communication channel  Clear route of decision making  Clear activities to meet target To Management Team  Easy tracking of delay jobs and responsible units  Easy to assign job To Staff  Clear job description  High moral  Good environment of human relation  Focused idea creation

7 Organizing Concepts  Unity of command  Hierarchy  Span of control  Job description Line functionLine function Supervisory functionSupervisory function Support functionSupport function

8 Organizing Types  By function (specialized work)  By products / services (consumer products)  By territory / zone (bank)  By customers (school, hospital)  By project (assigned work)  By process (similar activities)  By simple numbers (labor work)  By time (shift work)

9 Operations Teller Scheduling Check Clearing Collection Transaction processing Facilities design/layout Vault operations Maintenance Security Finance Investments Security Real estate Accounting Auditing Marketing Loans Commercial Industrial Financial Personal Mortgage Trust Department Commercial Bank

10 Operations Ground support equipment Maintenance Ground Operations Facility maintenance Catering Flight Operations Crew scheduling Flying Communications Dispatching Management science Finance/ accounting Accounting Payables Receivables General Ledger Finance Cash control International exchange Airline Marketing Traffic administration Reservations Schedules Tariffs (pricing) Sales Advertising

11 Marketing Sales promotion Advertising Sales Market research Operations Facilities Construction; maintenance Production and inventory control Scheduling; materials control Quality assurance and control Supply-chain management Manufacturing Tooling; fabrication; assembly Design Product development and design Detailed product specifications Industrial engineering Efficient use of machines, space, and personnel Process analysis Development and installation of production tools and equipment Finance/ accounting Disbursements/ credits Receivables Payables General ledger Funds Management Money market International exchange Capital requirements Stock issue Bond issue and recall Manufacturing

12 General Organization of Factories Managing Director Marketing Sales Accounting FinancesAccounting Manufac- turing Adminis- tration Purchasing General affair Human resource/ Develop- ment

13 Manufacturing Organization Manufacturing Production planning ProductionQC/QAPurchasingTransportationIT Research & Development Inventory & store Facilities Safety & Environment Maintenance


ดาวน์โหลด ppt ตำราหลักที่ใช้ : Operations Management, International Student Edition, 9th edition ผู้แต่ง Stevenson สำนักพิมพ์ McGraw-Hill ตำราประกอบอื่นๆ - การวางแผนและควบคุมการผลิต,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google