งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 9 : Designing Approach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 9 : Designing Approach"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 9 : Designing Approach
Learning objective of Designing Approach Introduction Forms(Input) Designing Reports(Output) Designing User Interfaces Designing

2 Chapter 9 : Designing Approach
Introduction Fundamental Questions when Designing Forms & Reports Who will use the form or report? What is the purpose of the form or report? When is the form or report needed and used? Where dose the form or report need to be delivered and used? How many people need to use or view form or report?

3 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Input Approach เรามีการแบ่ง Form ออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือจอภาพและกระดาษ Guideline for Paper Form design 1.Easy to fill out 2.Intended Purpose 3.Accurate Completion 4.Form Attraction

4 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Input Approach Easy to fill out 1.คำนึงถึง Form flow ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละชน ชาติ 2.จัดแบ่งส่วนในหน้าให้ได้ 7 ส่วน ดังนี้ ID Heading Instruction Body Comment Signature Total

5 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Input Approach Form Attractive 1.Not overload Information 2.Ordered and Categorize 3.Using Different fonts and lines

6 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Input Approach Guideline for Screen Form design 1.Keep the screen simply 2.Keep the screen presentation consistent 3.Facilitate use movement among screen 4.Create on attractive screen

7 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Input Approach Keep the screen simply 1.Three screen section Heading Body Comment and Instruction 2.Using Instruction

8 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Objective for Output 1.Design Output to serve the intended purpose 2.Design Output to fit the user 3.Deliver the appropriate quantity of output 4.Make sure that the output is where it is needed 5.Provide the output on time 6.Choose the right output method

9 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Types of Output in Information System 1.External Output 2.Internal Output Question : What are the different between external output and internal output???? Why????

10 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Choosing for Output technology 1.Printer 2.Display screen 3.Audio Output 4.Microfilm 5.DVD and CD-ROM 6.Electronic Output

11 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Factor to consider when choosing Output technology 1.Maintenance Cost 2.Output usage time 3.Using objective 4.Speed for use 5.Satisfied of user 6.Environment 7.Place to use output

12 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Guideline for Paper Report design 1.Report Design Convention 2.Paper quality, type and size 3.Special output form 4.Design Consideration 5.Satisfied of user Functional Attributes Stylistic/aesthetic Attribute

13 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective Output Approach Guideline for Screen Report design 1.Keep the screen simple : easy not complicated 2.Keep the screen presentation consistent : Consistency 3.Facilitate use movement among screen 4.Create on attractive screen Question : What would you know how to use paper or screen report in another time????Why???

14 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective User Interface Approach Guideline for User Interface design 1.สอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน 2.พิจารณาความง่ายและความเร็วในการนำข้อมูลเข้า (Input) ให้มี ความเหมาะสม 3.พิจารณาการเข้าถึงและการแสดงข้อมูลออก(Output)ให้มีความ เหมาะสม

15 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective User Interface Approach Types of User Interface design 1.Menu interaction 2.Natural Language interaction 3.Question and Answer 4.Form interaction 5.Command Language interaction 6.Graphic User Interface (GUI)

16 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective User Interface Approach Types of Menu interaction 1.Pop up Menu : Printing page 2.Drop down Menu : Child menu in MS Office 3.Bar : Tool bar 4.Dialog 5.Hide 6.Nested : Not more than 3 level

17 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective User Interface Approach Natural Language interaction เหมือนกับการใช้ภาษาที่มนุษย์พูดทั่วไปเพื่อสั่งการให้ระบบทำงานได้ตามต้องการแต่ว่าการวิจัยยังไม่มีการพัฒนาในด้านนี้เท่าที่ควรในปัจจุบันนี้ Question and Answer เป็นการแสดงคำถามให้กับผู้ใช้งานได้ทำการตอบคำถามโดยที่คำถามนั้นจะถูกกำหนดเอาไว้ให้ผู้ใช้งานตอบคำถามมาเพียงสั้นๆเช่น ใช่ ไม่ใช่ ถูก ผิด หรือว่าเป็นการเลือกตอบจากตัวเลือกที่ระบุให้

18 Chapter 9 : Designing Approach
Designing Effective User Interface Approach Form interaction มีแบบฟอร์มเพื่อทำหน้าที่ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลซึ่งมีรูปแบบการรับที่มีมาตรฐานเหมือนกัน Command Language interaction เป็นการแสดงในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทางด้านเทคนิคมากกว่าผู้ใช้งานปกติทั่วไป Graphic User Interface (GUI) เป็นการใช้รูปภาพเข้ามาช่วยในการแสดงและใช้งานเพื่อที่ให้มีความสะดวกในการใช้งานกับผู้ใช้งานมากที่สุด แต่สัญลักษณ์ที่ใช้ต้องมีความมาตรฐานด้วย

19 Chapter 9 : Designing Approach
Feedback for User Acknowledgement acceptance of input Recognizing that input is in the correct form Notify that input is not in the correct form Explaining delay in process Acknowledging that a request is complete Notifying that a request was not complete Offering the user more detail feedback

20 Chapter 9 : Designing Approach
Types of Help Tools Help on Help : How do I get help? Help on Concepts : What is this icon? Help on Procedure : How do I copy this? Help on Messages : What does “IT” mean? Help on Menu : What does “Edit” mean? Help on Function Keys : What does each function key do? Help on Commands : How do I use “Copy” commands? Help on words : What do “sort” and “merge” mean?


ดาวน์โหลด ppt Chapter 9 : Designing Approach

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google