งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถ ประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผล นั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถ ประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผล นั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถ ประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผล นั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียน โปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ที่สูงขึ้น โดยฟังก์ชันของ PHP มี 2 ส่วน คือ - ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ฟังก์ชันที่มากับ PHP ( สามารถเรียกใช้งาน ได้ทันที )

2 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง ผู้ใช้สามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ ทำได้ โดยง่าย โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงที่ โอเปอเรเตอร์ และการควบคุม โปรแกรมที่กล่าวมาแล้ว มาใช้ในการสร้าง ฟังก์ชัน สำหรับฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ - ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน - ฟังก์ชันที่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน

3 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ไม่มีการส่ง ระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันแบบนี้ผู้ใช้จะต้องกำหนดชื่อและ ขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันไว้ที่ต้นของ โปรแกรมก่อน หลังจากนั้นสามารถเรียกใช้งาน ได้ทันที รูปแบบการสร้างฟังก์ชันมีดังนี้ Function functionName(){ instructions; } functionName(); // เรียกใช้งาน

4 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งระหว่างฟังก์ชัน ผลลัพธ์ แสดงข้อความ ติดต่อเว็บมาสเตอร์ 09- 5478458

5 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - มีการส่งค่า ระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันแบบนี้จะมีการรับค่าเพื่อนำไป คำนวณภายในฟังก์ชันจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ออกมา ภายในฟังก์ชันเป็นการใช้โครงสร้าง ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ อื่นๆ รูปแบบการกำหนด ฟังก์ชันจะเป็นดังนี้ Function functionName(parameter){ return [instructions]; } functionName(parameterValue); // เรียกใช้ งาน

6 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ตัวอย่าง ฟังก์ชันที่มีการส่งระหว่างฟังก์ชัน ผลลัพธ์ 78.5398163397

7 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – ltrim(), chop(), trim() ltrim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าข้อความ ออกไป chop(text) สำหรับตัดช่องว่างหลังข้อความ ออกไป trim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าและหลัง ข้อความออกไป

8 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – ltrim(), chop(), trim() ltrim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าข้อความ ออกไป chop(text) สำหรับตัดช่องว่างหลังข้อความ ออกไป trim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าและหลัง ข้อความออกไป ltrim(), chop(), trim() เป็นกลุ่มของฟังก์ชัน ที่ใช้สำหรับตัดช่องว่างด้านหน้าหรือด้านหลัง ข้อความออกไป มีรูปแบบดังนี้

9 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – explode(), split() explode(separator, string) split(separator, string) separator คือ เครื่องหมายแยก string คือ ข้อความที่ ต้องการนำมาแยก explode(), split(), ใช้สำหรับแบ่งข้อความ ออกจากกัน โดยแบ่งด้วยเครื่องหมายแบ่งที่มี อยู่ในข้อความนั้นๆ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

10 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – implode(), join() implode(glue, array) join(glue, array) glue คือ เครื่องหมายที่จะให้ ข้อความรวมกัน array คือ อาร์เรย์ที่จะนำข้อความ มารวมกัน implode(), join(), ใช้สำหรับรวมข้อความใน อาร์เรย์กลับมาเป็นข้อความอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมี รูปแบบดังนี้

11 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – strlen() strlen(string) string คือ ข้อความที่นำมา นับ เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาความยาวของข้อความ ซึ่งในจะรวมไปถึงตัวอักษรและช่องว่างที่อยู่ใน ข้อความนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังนี้

12 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – strtolower(), strtoupper strtolower(string) ตัวอักษรตัวเล็ก strtoupper(string) ตัวอักษรตัว ใหญ่ string คือ ข้อความที่นำมา ปรับรูปแบบ เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับปรับรูปแบบตัวอักษร ตัวเล็ก ตัวใหญ่ โดยฟังก์ชันนี้ทำงานได้ ถูกต้องกับภาษาอังกฤษเท่านั้น รูปแบบของ ฟังก์ชันมีดังนี้

13 ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ฟังก์ชันด้านข้อความ – substr() substr(string, start, [length]) string คือ ข้อความทั้งหมด start คือ ตัวเลขบอกตำแหน่งที่ เริ่มตัด 0 คือ ตำแหน่ง แรกซ้ายสุด length คือ จำนวนตัวอักษร ที่ต้องการตัด เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับตัดข้อความหรือ ตัวอักษรออกมาจากข้อความ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันของ PHP สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถ ประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผล นั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google