งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผลนั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผลนั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผลนั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยฟังก์ชันของ PHP มี 2 ส่วน คือ ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง ฟังก์ชันที่มากับ PHP (สามารถเรียกใช้งานได้ทันที) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง
ผู้ใช้สามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ ทำได้โดยง่าย โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐาน ตัวแปร ค่าคงที่ โอเปอเรเตอร์ และการควบคุมโปรแกรมที่กล่าวมาแล้ว มาใช้ในการสร้างฟังก์ชัน สำหรับฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ไม่มีการส่งระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันแบบนี้ผู้ใช้จะต้องกำหนดชื่อและขั้นตอนการทำงานของฟังก์ชันไว้ที่ต้นของโปรแกรมก่อน หลังจากนั้นสามารถเรียกใช้งานได้ทันที รูปแบบการสร้างฟังก์ชันมีดังนี้ Function functionName(){ instructions; } functionName(); //เรียกใช้งาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ตัวอย่างฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งระหว่างฟังก์ชัน <? function Contact(){ echo “ติดต่อเว็บมาสเตอร์ ”; } Contact(); ?> ผลลัพธ์ แสดงข้อความ ติดต่อเว็บมาสเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - มีการส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน ฟังก์ชันแบบนี้จะมีการรับค่าเพื่อนำไปคำนวณภายในฟังก์ชันจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา ภายในฟังก์ชันเป็นการใช้โครงสร้าง ตัวแปร โอเปอเรเตอร์ อื่นๆ รูปแบบการกำหนดฟังก์ชันจะเป็นดังนี้ Function functionName(parameter){ return [instructions]; } functionName(parameterValue); //เรียกใช้งาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาเอง - ตัวอย่างฟังก์ชันที่มีการส่งระหว่างฟังก์ชัน <? function circle_area($radius){ return M_PI*$radius*$radius; } echo circle_area(5); ?> ผลลัพธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

7 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – ltrim(), chop(), trim()
ltrim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าข้อความออกไป chop(text) สำหรับตัดช่องว่างหลังข้อความออกไป trim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าและหลังข้อความออกไป สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – ltrim(), chop(), trim()
ltrim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าข้อความออกไป chop(text) สำหรับตัดช่องว่างหลังข้อความออกไป trim(text) สำหรับตัดช่องว่างหน้าและหลังข้อความออกไป สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – explode(), split()
explode(separator, string) split(separator, string) separator คือ เครื่องหมายแยก string คือ ข้อความที่ต้องการนำมาแยก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

10 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – implode(), join()
implode(glue, array) join(glue, array) glue คือ เครื่องหมายที่จะให้ข้อความรวมกัน array คือ อาร์เรย์ที่จะนำข้อความมารวมกัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

11 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – strlen()
เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาความยาวของข้อความ ซึ่งในจะรวมไปถึงตัวอักษรและช่องว่างที่อยู่ในข้อความนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังนี้ strlen(string) string คือ ข้อความที่นำมานับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – strtolower(), strtoupper
เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับปรับรูปแบบตัวอักษร ตัวเล็ก ตัวใหญ่ โดยฟังก์ชันนี้ทำงานได้ถูกต้องกับภาษาอังกฤษเท่านั้น รูปแบบของฟังก์ชันมีดังนี้ strtolower(string) ตัวอักษรตัวเล็ก strtoupper(string) ตัวอักษรตัวใหญ่ string คือ ข้อความที่นำมาปรับรูปแบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

13 ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันด้านข้อความ – substr()
เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับตัดข้อความหรือตัวอักษรออกมาจากข้อความ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ substr(string, start, [length]) string คือ ข้อความทั้งหมด start คือ ตัวเลขบอกตำแหน่งที่เริ่มตัด 0 คือ ตำแหน่งแรกซ้ายสุด length คือ จำนวนตัวอักษรที่ต้องการตัด สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันของ PHP ฟังก์ชันคือ โปรแกรมย่อยที่สามารถประมวลผล และ คืนผลลัพธ์จาการประมวลผลนั้นสู่โปรแกรมหลักได้ ซึ่งจำเป็นในการเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google