งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

2 วิทยาลัยนานาชาติ สจล.  จัดตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ. ศ. 2543  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ และให้มีการดำเนินการในลักษณะ หน่วยงานในกำกับของสถาบัน  วิทยาลัยนานาชาติเริ่ม ดำเนินการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2548

3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้วยหลักจริยธรรมและ ความเป็นสากลเพื่ออนาคตที่ดีกว่า To advance science and technology with ethical principles and of global character for a better future ปรัชญา (Philosophy)

4 วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ อนาคตที่ดีกว่า Science and technology for a better future

5 วัตถุประสงค์ (Objective) 1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ มีความรู้ความสามารถสูง มีคุณธรรมและ จริยธรรม ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล และตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตให้ สามารถศึกษาต่อต่างประเทศ หรือประกอบอาชีพ ได้ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและ นานาชาติ 3. สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยเป็นแหล่ง ความรู้และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการวิชาการ การวิจัย ให้แก่ภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อ พัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิจัย เช่น การจัดทำหลักสูตรร่วม การทำวิจัยร่วม การ ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์

6 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเป็น ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการ ในระดับ ภูมิภาคและนานาชาติ 6. เน้นการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ โดยการจัดทำหลักสูตรเฉพาะกิจ ร่าง หลักสูตรตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม หรือ หลักสูตร demand driven และเป็นการพัฒนาบุคลากรและความ ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน ภายนอก 7. การเรียนการสอน สามารถใช้หลากหลาย ภาษา แต่เน้นมาตรฐานสากล

7 KMITL Council Advisory Board Chairman of Academic Development and Review Committee Head of Administration and Management Deputy Dean for Planning and external Affairs Board of Trustees Dean Administrative Structure of International College

8 Advisory Board Prof. Dr. Pairash Thajchayapong Former KMITL President, Former Director of NSTDA, Former Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology Mr. Plew Trivisavavet Distinguished Member of KMITL Council Managing Director, CH. Karnchang Public Co., Ltd. Prof. Dr. Piyawat Boon-Loong Director of Thailand Research Fund (TRF)

9 Board of Trustees Assoc. Prof. Dr. Kitti Tirasesth President of KMITL - Vice Chairman Prof. Dr. Pote Sapianchai Member Mr. Nipon Surapongrukchareon Former Chairman Assoc. Prof. Dr. Khunying Sumonta Promboon Member Prof. Dr. Sujin Jinayon Deputy Chairman of KMITL Council Chairman

10 Board of Trustees Prof. Dr. Karl E. Weber Member Mr. Kamjorn Vorawongsakul Member Mr. Manoon Sankunakorn Member Mr. Chanitr Charnchainarong Member Assoc. Prof. Dr. Dusanee Thanaboripat Secretary

11 สถานที่ตั้งวิทยาลัย นานาชาติ อาคารสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ชั้น 2

12 International College staff members 1. Assoc. Prof. Dr. Dusanee Thanaboripat, B.Sc. (Bio.), Kasetsart U., Ph.D.(Appl. Microbiol.), U. of Strathclyde, U.K. 2. Dr. Jochen Amrehn, M.Sc., Ph.D. (Science), U. of Wuerzburg, Germany 3. Dr. Hla Shain, M. B. B. S, Institute of Medicine, Burma, M.Sc. (Clin. Microbiol.), Royal London Hospital, Ph. D. (Microbiol.), King’s College School of Medicine and Dentistry, London, U.K. 4. Miss Khemthong Pangvisuttiwong, Administrative staff 5. Miss Nawaporn Lomthong, Administrative staff

13 International College working group 1.Asst. Prof. Dr. Yuwadee Nakapadungrat, B.Sc. (Med. Tech), M.Sc. (Biochem), Mahidol U., Ph.D. (Biochem), U. College of London, U.K. - Advisor 2. Assoc. Prof. Dr. Dusanee Thanaboripat, B.Sc. (Bio.), Kasetsart U., Ph.D.(Appl. Microbiol.), U. of Strathclyde,U.K. 3. Assoc. Prof. Dr. Walailuck Atthirawong, B.E., Chulalongkorn U., B.A., Sukhothai Thammathirat U., M.S. (Operating Research), NIDA, Ph.D. (Manufacturing), U. of Nottingham, U.K., 4. Dr. Vutthichai Chatpattananan, B.Eng., Chulalongkorn U., M.B.A., M.S.(Mgt. Sci.), M.S.(Stat.), Ph.D.(Mgt. Sci.), U. of Tennessee, U.S.A. 5. Dr. Anuwat Jangwanitlert, B.Eng., KMITL, M.Eng., Chulalongkorn U., Ph.D., U. of Arkansas, U.S.A.

14 International College working group (cont.) 6.Dr. Rutcharin Limsupavanich, B.Sc., Kasetsart U., M.S., Oklahoma State U., Ph.D. (Food Sci.), Kansas State U., U.S.A. 7. Dr. Suwannee Junyapoon, B.Sc. (Biotech.), KMITL, M.Sc. (Env. Monitoring), U. of Bradford, Ph.D., U. of Leeds, U.K. 8. Asst. Prof. Dr. Jiraporn Intrasai, B.Ed. (English), M.Ed., Srinakarinwirot U., Ph.D. (Linguistics), U. of Delaware, U.S.A. 9.Asst. Prof. Sittichai Charoensettasilp, B.Sc., Kasetsart U., M.S. (Appl. Stat.),NIDA 10. Mrs. Ruamporn Intraprasong, B.Sc., Mahidol U., M.P.A., Roosevelt U., U.S.A

15 Programs opened in Academic year 2007 : M.Sc.(Logistics and Supply Chain Management)* (8 students) Programs opened in Academic year 2008 : - M.Sc. (IMRE)* - B.Eng. (Software Engineering)** *weekend programs **being processed for the approval of KMITL Council

16 Programs opened in academic year 2009: M.Sc.(Science and Technology Management)

17 Activities of International College  Agreement with TU Freiberg, Germany  Double Degree program: MBA & M.Sc. (International Management of Resources and Environment) Signing ceremony on Feb 9,2006

18 Activities of International College Support from DAAD for Double Degree program for 4 years:  traveling expense for TU Freiberg lecturers to KMITL (4 persons/year)  traveling expense for KMITL lecturers to TU Freiberg (2 persons/year)  partial scholarship for TU Freiberg students to study at KMITL (5 persons/year)  partial scholarship for KMITL students to study at TU Freiberg (5 persons/year)

19 Three staff members from KMITL visited TU Freiberg, Germany

20 Double degree: - Degree Title at KMITL วทม.( การจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ) ( หลักสูตรนานาชาติ ) M.Sc. (International Management of Resources and Environment) (International Program) - Additional degree title at Technical University of Freiberg MBA (International Management of Resources and - Environment)

21 Double Degree Qualified students who study at least 1 semester at the Technische Universität Freiberg will receive both degrees: M.Sc. from KMITL MBA from Technische Universität Freiberg - NO additional tuition fees will be charged during the stay in Freiberg. - Students have to cover their own living expenses. - Limited number of partial scholarships for the stay in Germany available.

22 2nd Euro-Asia Conference on Environment and Corporate Social Responsibilities (CSR): Towards Sustainability Management 12-13 October 2007

23 ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ Tokai University, Japan Technical University of Freiberg, Germany University of Strathclyde, UK Harbin Institute of Technology, PR. China Sun Moon University, Korea National University of Laos, Laos

24 Facilities open daily during the semester except on national holidays Mon – Fri at 8.30 -20.00 hrs, Sat – Sun at 9.00- 17.00 hrs close at weekend during the vacation Central Library

25 Facilities provide internet service Computer room: 24 hrs. service

26 Facilities Swimming pool open on Tue. - Sun. between 7.30 – 19.00 hrs. close on Monday and national holiday

27 Facilities Post Office Banks, ATM machines Health care service Canteen

28 Registrar Office Online registration Enrollment for undergraduate & postgraduate students Issue transcripts, degree, certificate, etc.

29 1. ระเบียบสถาบันฯว่าด้วยวิทยาลัย นานาชาติ พ. ศ. 2549 2. ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ บัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2550 3. ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร ปริญญาโท พ. ศ. 2550

30 4. ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ พ. ศ. 2551 5. ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการ จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย นานาชาติ พ. ศ. 2551 6. ระเบียบวิทยาลัยนานาชาติว่าด้วยการ จ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าใช้ สอยของผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัย นานาชาติ พ. ศ. 2551

31

32 หลักสูตรนานาชาติ หมายถึงหลักสูตรที่มีเนื้อหา วิธีการ สอน อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบการ สอน และอาจารย์ผู้สอน มีมาตรฐาน เทียบเท่าระดับสากล เป็นหลักสูตรที่มี การยอมรับในระดับนานาชาติ อาจจะ สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ก็ได้ และอาจมีอาจารย์ชาวต่างชาติ มาร่วมสอน และนักศึกษาอาจจะมีทั้ง นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ


ดาวน์โหลด ppt International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google