งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 1 กรกฏาคม 2551 MICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 1 กรกฏาคม 2551 MICT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 1 กรกฏาคม 2551 MICT

2 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 IPv6 Summit@ Philippines 1.2 ข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน Thailand-EC Cooperation Facility 1.3 IPv6 and IPTV Update 1.4 IPv6@EU 1.5 รายงานความคืบหน้าโดยกระทรวง ICT วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2008 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป

3 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 3 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 IPv6 Summit @ Philippines 21-21 พฤษภาคม 2551 @Manila ~200 participants Very well organized, เปิดตัว IPv6 Forum Philippines Provided IPv6-only Wifi access Asia-Pacific IPv6 Task Force (unofficial meeting) Malaysia offers IPv6 Certificate Training courses Trainees must pass exams to get certificates Joint certification by Malaysia and Thailand Initial cost: $30k (train the trainers) + royalty fee per trainee

4 1.2 Thailand-EC Cooperation Facility  PSU ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุน Thailand-EC Cooperation Facility  Partners: PSU, NECTEC, CAT Telecom, IPv6 Forum Thailand University of Luxemburg, …  งบประมาณ... Euro  กิจกรรม... 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 4

5 1.3 IPv6 and IPTV  IPv6 and IPTV Status 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 5

6 1.4 European IPv6 Day  The Information Society and Media Directorate General of the European Commission  "European IPv6 Day“ took place in Brussels, Belgium, on the 30th of May of 2008  The event launched of the Communication "Advancing the Internet action plan for the deployment of Internet Protocol version 6 (IPv6) in Europe".  The main goal of the Communication is to promote IPV6 adoption through a wide range of actions encouraging public administration, users and industrial stakeholders to take decisive steps to accelerate the implementation of IPv6, so as to ensure Europe's readiness to face the expected depletion of the IPv4 addresses. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ipv6/events/index_en.htm

7 1.5 รายงานความคืบหน้าโดยกระทรวง ICT  โดยผู้แทนจากกระทรวง ICT  สถานะการดำเนินงานตามกรอบนโยบาย IPv6  สถานะการจัดตั้ง IPv6 Excellence Center  สถานะงบประมาณปี 2552  IPv6 @ ASEAN  งาน ITU TELECOMASIA 2008 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 7

8 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 8

9 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  การจัดงาน Thailand IPv6 Summit วัน เวลา -> 2-3 December 2008 - 2 Dec: Workshop - 3 Dec: Technical Sessions จัด IPv6 Demonstration CNR (IPv6 Home Gateway, IPv6 Car, Mini-UCC) CAT Telecom NECTEC ( ) UniNet

10 IPv6 Summit Event List  UAE IPv6 Task Force, March 17th-18th  2008 Rocky Mountain IPv6 Summit, April 9th,  Beijing IPv6 Summit, April 15th-17th  Bangalore IPv6 Summit 2008, April 29th-30th  Berlin IPv6 Summit, May 6th-7th  Manila IPv6 Summit 2008, May 22 - 23, 2008.  Seoul IPv6 Summit, June 18th-19th http://ipv6.or.kr/summit2008/e_html/sub003.html

11  PACIPv6 2007, Pacific Islands 15-21 August 2007 Web site: http://www.ipv6forumpacific.org/http://www.ipv6forumpacific.org/  Senegal IPv6 Summit Dakar, October 2007 Web site: http://www.ipv6forum.sn/http://www.ipv6forum.sn/  Australia IPv6 Summit Canberra, 20-21November 2007 Web site: http://isoc-au.org.au/ipv6summit/http://isoc-au.org.au/ipv6summit/ 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 11

12 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit  ประธานดำเนินงาน 1. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์  รองประธานฯ 2. ดร.ภาสกร ประถมบุตร  กรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุน 3. ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง 4. คุณสุรพล สงวนศิลป์ …..  กรรมการฝ่ายปฏิคม และสถานที่ 5. ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ  กรรมการฝ่ายนิทรรศการ 6. คุณพรเทพ นิวัตยะกุล 7. คุณไพฑูรย์ ไพลุวสันฑาลัย Co-organise with ThaiREN, NECTEC

13 รายชื่อคณะทำงาน IPv6 Summit  กรรมการฝ่ายทะเบียน 8. ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 9. ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  กรรมการฝ่าย Invited Speaker & Technical Sessions 10. คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ 11. คุณพลพัฒน์ วิรัธพันธุ์ กรรมการฝ่าย  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรรมการฝ่าย Workshop 12. คุณประสงค์ เรืองศิริกูลชัย  เลขานุการ 13. ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 13

14  วัน เวลา สถานที่?????  Possibilities ITU TELCOMASIA 2008 (host by MICT) 2-5 กันยายน 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็ค เมืองทองธานี NECTEC Annual Conference & Exhibition 2008 24-25 กันยายน 2551 ที่โซฟิเทล หรือ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทย์ฯ ITS ISO TC204 WG16 Meeting 1-5 ธันวาคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 14

15 ค่าลงทะเบียน & Schedule  Workshop …. Baht Topic:  Technical Session: …. Baht Morning I: 3 Morning II: 4 Afternoon III: 4 Afternoon IV: Round Table (5) Local Speakers: Overseas Speakers: 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 15

16 List of Potential Speakers  Overseas 1. Taiwan 2. Japan 3. Korea 4. China 5. (NTT), Cisco, Hexago, Juniper 6. Latif Ladid 7. APNIC 8. Malaysia  Local 1 IPv6 Forum 2 CAT Telecom 3 4 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 16

17 List of Potential Sponsors  TRIDI (NTC)  CAT Telecom, TOT, DTAC, NTT, AIS, EGAT, TRUE  UNINET, NECTEC  MICT  ISP? 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 17

18  Platinum Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 200, 000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 5 ที่นั่ง โลโก้ขนาดใหญ่บนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดใหญ่บนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ โลโก้ขนาดใหญ่บนฉากหลังของงาน พื้นที่แสดงนิทรรศการ 2 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร 2 )  Gold Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 150, 000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 3 ที่นั่ง โลโก้ขนาดกลางบนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดกลางบนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ โลโก้ขนาดกลางบนฉากหลังของงาน พื้นที่แสดงนิทรรศการ 1 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร 2 ) 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 18

19  Silver Sponsors: สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 100, 000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ที่นั่ง โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ พื้นที่แสดงนิทรรศการ 1 คูหา (คูหาละ 2 x 1.5 เมตร 2 )  Standard Sponsors : สำหรับการสนับสนุนขั้นต่ำ 50, 000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาฟรี 2 ที่นั่ง โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารการประชุมและบนเวบไซต์ โลโก้ขนาดเล็กบนเอกสารประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 19

20 1/7/2008 Thailand IPv6 Forum 20 4. เรื่องอื่นๆ  การประชุมครั้งต่อไป 2 Sept 2008?


ดาวน์โหลด ppt การประชุมครั้งที่ 3/2551 สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 1 กรกฏาคม 2551 MICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google