งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ กิจกรรมของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา รายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย วาระที่ 4 เรื่่องเพื่อพิจารณา พิจารณารับรองสมาชิกใหม่ การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ (เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ฯลฯ) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี การกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี) วาระที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

3 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ ประธานการประชุม คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ นายกสมาคม เนื่องจากในการประชุมวันนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการมีส่วนร่วมเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งและยังไม่เป็นสมาชิกสมาคม กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อรับการรับรองสมาชิกภาพในวาระที่ 4.1 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

4 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550)
กรุณาดูเอกสารแนบ รายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

5 3.1 กิจกรรมของสมาคมในรอบปี 2006-2007
เข้าร่วมงาน APT IPv6 Workshop, February 2006, Malaysia จัดงาน 1st Thailand IPv6 Summit 2006, 2-4 May 2006 จัดอบรม IPv6 Hand-on workshop, 23 June 2006, ม.ศิลปากร, By Cisco (Thailand) เข้าร่วม IPv6 Task Meeting 21st APAN 2006, Jan 2006, Tokyo, Japan (โดยผู้แทนจากเนคเทค) 22nd APAN 2006, July 2006, Singapore (โดยผู้แทนจากเนคเทค) 23rd APAN 2007, Jan 2007, The Philippines (โดยผู้แทนจากเนคเทค) 24th APAN 2007, August 2007, Xi’an, China (โดยผู้แทนจากเนคเทค) เข้าร่วม IPv6 Summit Taiwan, 1-3 August 2006, Taipei ร่วมงาน ICT Forum 2006, 2-4 August 2006 ร่วมกับกระทรวงไอซีทีจัดทำกรอบนโยบาย IPv6 ร่วมกับกระทรวงไอซีทีและเนคเทคจัดสัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ งาน IPv6 ของประเทศไทย, 5 ก.ย. 2550 จัดฝึกอบรม IPv6 workshop ให้กับบริษัท TT&T, 17 ต.ค (โดยทีมงาน จากเนคเทค) จัด Thailand IPv6 Summit 2007, 19 พ.ย ในงาน ICT Expo 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

6 International Communities
สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ Global IPv6 Forum (since 2005) Asia-Pacific IPv6 Task Force (since 2005) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

7 1st Thailand IPv6 Summit 2006 2-4 พฤษภาคม 2549 โรงแรมโซฟิเทล
ผู้เข้าประชุม 300 คนจากภาครัฐและเอกชน 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

8 การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ของประเทศไทย
5 กันยายน 2550 โรงแรมรามาการ์เดนส์ จัดโดยกระทรวง ICT ร่วมกับสมาคมฯ (ลงทะเบียนฟรี) ผู้เข้าประชุม 300 คน จากภาครัฐ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

9 Thailand IPv6 Summit 2007 19 พฤศจิกายน 2550 อิมแพ็คเมืองทองธานี (ICT Expo 2007) จัดโดยสมาคมฯ ร่วมกับกระทรวง ICT และเนคเทค (ลงทะเบียนฟรี) ผู้เข้าประชุม 226 คน จากภาครัฐและเอกชน 1. หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ 102 คน 2. สถาบันการศึกษา 14 คน 3. บริษัทและรัฐวิสาหกิจ 98 คน 4. หน่วยงานภายใน สวทช. 12 คน รูปแบบการจัดงาน การจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การจัดแสดงการทดสอบความสามารถในการใช้ระบบ IPv6 (Interoperability test/plug test) การจัดนิทรรศการ Showcase ผลงานวิจัยและพัฒนา IPv6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 8,995.- บาท โดยในส่วนค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

10 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงวิชาการ “Thailand IPv6 Summit 2007”

11 นโยบายและแผนดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย
ผ่านการเห็นชอบจาก รมว.กระทรวงไอซีทีเมื่อ เมษายน 2550 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

12 เป้าหมายของกรอบนโยบาย
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปี 2010 ได้อย่างพอเพียง และเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต สร้างการรับรู้ (Awareness) และผลักดันให้เกิดการใช้งาน IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย 12 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 12

13 การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2008
IPv6 Action Plan ( ) Short Term การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2008 เป้าหมาย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมการใช้งาน IPv6 ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ IPv6 และนำเสนอการพัฒนาและประโยชน์ของ IPv6 แก่ผู้ที่สนใจได้ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 13

14 IPv6 Excellence Center Roles & Responsibility
ออกใบรับรอง IPv6 ready แก่ ISP, Telco จัดตั้ง ดูแล IPv6 testbed จัดตั้ง ดูแล IPv6 showroom จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 14

15 IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 15

16 IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009
เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคมที่เป็น Telco สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2009 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 16

17 IPv6 Action Plan (2007-2010) Long Term 2007-2010
การกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งาน และรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2010 เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งานและพร้อมที่จะรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2010 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 17

18 IPv6 Roadmap 2007 2008 2009 2010 IPv6 Software/Embedded/Services
(MICT & Thailand IPv6 Forum) Infra/ R&D Government TSP/ISP Appl & end user IPv6 Promotion/Training/Certifying IPv6 Excellent Centre E-Government/State Enterprises ThaiREN ISP Services IPv6 Software/Embedded/Services Telco Services 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

19 แผนงาน กรอบนโยบาย IPv6 กิจกรรม แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง แผนระยะยาว
กำหนดให้ ISP สามารถให้ IPv6 Address แก่ ผู้ใช้งานและรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ 4. กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ 3. จัดตั้งเครือข่ายภาครัฐเป็นโครงข่ายหลักที่ สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 2. จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6 จัดทำ IPv6 showroom จัดทำ IPv6 testbed ออกใบรับรอง IPv6 Ready จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (Excellence) Center 1. แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนระยะสั้น 2553 2552 2551 2550 แผนงาน กิจกรรม

20 สถานะการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

21 IPv6 Address Allocation in Thailand
There are currently 18 IPv6 allocations and 8 of them are correctly announced. 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

22 เครือข่ายทดสอบ IPv6 ประเทศไทย
27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

23 บริการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6
6to4 Relay Service (free) NECTEC: PSU: UNINET: IPv6 Tunnel Broker (free) Static Tunnel (free) Connect to one of the nodes on Thailand IPv6 Testbed (PSU, CAT, NECTEC, etc) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

24 IPv6 Applications and Activities
Telemedicine over IPv6 Between medical schools in Thailand and Japan Remote surgery demonstration Distance Learning over IPv6 Snow-festival project demonstration (Feb 2007) Live Hi Def Video IPv6 Multicast IPv6 cameras on Supporo and Bangkok to exchange live broadcast via JGN II-ThaiSarn networks ACM SIGCOMM 2007 provides IPv6 Multicast ThaiREN receives the video/audio streaming via TEIN2 Real-time collaboration Next let me share with you some of the activities on this JGNII ThaiSarn link

25 SOI Asia Partners 22 partners in 11 countries
SOI: School on the Internet SOI Asia Partners 22 partners in 11 countries IPv6 Multicast over Satellite Network

26 3.2 รายงานสถานะทางบัญชีของสมาคมฯ
ณ วันที่ 27 พ.ย. 2550 สินทรัพย์ เงินสด 6,250.00 เงินฝากธนาคารกรุงเทพประเภทกระแสรายวัน (สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์) 190,970.00 เงินฝากธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ (สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์) 0.00 เงินคงค้างอยู่ในบัญชี NECTEC 157,944.62 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (TT&T) 750.00 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (NECTEC) 1,500.00 รวม 357,414.62 รายรับ ค่าสมาชิก 19,200.00 รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา 1,811,393.97 1,830,593.97 รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7,274.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา* 1,468,425.35 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมาคม 3,500.00 1,479,199.35 รายรับมากกว่ารายจ่าย 351,394.62 *หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2007 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

27 4.1 รับรองสมาชิกใหม่ รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ (ณ วันที่ 26 พ.ย.2550) สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา ดร.ภาสกร ประถมบุตร ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ นายสิทธิเดช ทองสุก นายเอกชัย สุวรรณาลัย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ นายอดิศักดิ์ บุษรานันท์ นายพลกฤษณ์ จักโขบลมาศ ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน คุณอนันต์ ขันธ์ทอง คุณอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข คุณพรเทพ นิวัตยะกุล คุณไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัย คุณนิธิพงษ์ บุญหลง คุณพลพัฒน์ Verizon ประสงค์ NTT 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

28 4.1 รับรองสมาชิกใหม่ รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ
สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (ม.สงขลานครินทร์) บริษัท เอฟดีเอส เน็ทเวิรค์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

29 4.2 เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม
ตามระเบียบสมาคมข้อที่ 14 ให้มีคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่... มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน โดยให้สมาชิกสามัญของสมาคมทำการเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคม และเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ให้เป็นกรรมการสมาคม ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสมาคมเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

30 4.2 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชุดจดทะเบียน
คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ นายกสมาคม ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ อุปนายกสมาคม ดร.อานนท์ ทับเที่ยง อุปนายกสมาคม ดร.ภาสกร ประถมบุตร ประชาสัมพันธ์ ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ เลขานุการ ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ กรรมการวิชาการ คุณพรเทพ นิวัตยะกุล กรรมการวิชาการ ดร.นิธิพงศ์ บุญหลง กรรมการวิชาการ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการวิชาการ ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กรรมการวิชาการ คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ กรรมการวิชาการ คุณจีรศักดิ์ ทองทา กรรมการวิชาการ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

31 4.2 ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่
เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ตำแหน่งอื่นๆ 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

32 เสนอชื่อกรรมการ นายกสมาคม ดร.สินชัย ม.อ. 10 คุณสุรพล CAT 1
ดร.สินชัย ม.อ. 10 คุณสุรพล CAT 1 ดร.ภาสกร NECTEC 3 ดร.เฉลิมพล NECTEC 1

33 เสนอชื่อกรรมการ กรรมการ ดร.เฉลิมพล เหรัญญิก check
ดร.วัสกา ปฏิคม คุณสุรพล อุปนายก 2 check ดร.พนิตา เลขานุการ check ดร.นิธิพงศ์ กรรมการวิชาการ คุณพรเทพ กรรมการวิชาการ ดร.ภาสกร อุปนายก 1 check คุณมงคล กรรมการวิชาการ คุณพลพัฒน์ กรรมการวิชาการ คุณประสงค์ กรรมการวิชาการ คุณไพฑูรย์ กรรมการวิชาการ

34 4.3 ผู้ตรวจสอบบัญชี สมาคมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวันที่ 5 ก.ย. 2549
ปิดบัญชีงบดุลประจำปีทุกวันที่ 30 กันยายน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจ้างผู้ทำบัญชีสำหรับงบดุลสิ้นสุด 30 กันยายน 2550 จะต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชี และนำบัญชีงบดุลส่งกรมสรรพากรภายใน 150 วันหลังจาก 30 กันยายน 2550 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

35 4.4 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
ยังไม่มีมติเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมฯ นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบสมาคม ข้อที่ 13 (หน้า 5) รวบรวมข้อเสนอ อาทิเช่น สมาชิกที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 รับสิทธิยืดอายุสมาชิกภาพถึง 31 ธันวาคม 2552 ส่วนลดในการอบรม สัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ (เท่าไร?) สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนา ก่อน เป็นตัวแทนประเทศในการประชุมนานาชาติ รับข่าวสาร อัพเดท เทคโนโลยี ก่อน ส่วนลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต? ฯลฯ  discussion for further details 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

36 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ
รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข ข้อ 7 สมาชิกนิติบุคคล  หน่วยงานรัฐ? ภาควิชา? คณะ? สมาชิกสามัญมีสามประเภท คือ บุคคล นิติบุคคล และองค์กร สมาชิกประเภทองค์กร (หน่วยงานที่ไม่ใช่นิติบุคคล) เก็บค่าบำรุงเท่าสมาชิกประเภทนิติบุคคล ข้อ 7 ย่อหน้า 2 ควรตัด “ล่วงหน้าทุกครั้ง”ออก (ถือการมอบอำนาจตามใบสมัคร) ข้อ 1 เปลี่ยนเป็น Thailand IPv6 Forum (เช็ค legal definition) หรือ IPv6 Forum Thailand (เช็คไวยากรณ์) แก้โลโก้ให้เป็น v ตัวเล็ก ข้อ 8.2 แก้เป็น สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

37 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ
รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข ข้อ 14 ย่อหน้า 1 ตัด “ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่” 27/11/2007 37 Thailand IPv6 Forum 37

38 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก
สมาชิกกิตติมศักดิ์ คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ ดร.อาจิน กระทรวง ICT ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ TRIDI ดร.พันธ์ศักดิ์ (ผอ.เนคเทค) คุณธนพงษ์ ณ ระนอง (SIPA) ดร.ปานใจ (รอง ผอ. UNINET) ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน Salman (CISCO) กรรมการที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

39 7. อื่นๆ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ทำงานให้สมาคม
ไม่มีงบประมาณสำหรับจ้าง full-time จ้าง part-time? จ้างทีมเนคเทค? มติ เห็นด้วย และควรมีการพิจารณาเบี้ยเลี้ยงในกรณีพิเศษ เช่นในการจัดอบรม ประมาณ บาทต่อเดือน จ่ายเป็นก้อน นายกจะตัดสินใจอีกที 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum

40 7. อื่นๆ แผนงานเพื่อให้สมาคมสามารถเลี้ยงตัวเองได้
เก็บค่าโลโก้บนเวบไซต์? จัดอบรม? IPv6 Excellent Center (TRIDI & ICT have funding) ที่ไหน? ภายใต้สมาคม? นัดคุยกรรมการ นัดประชุมกรรมการครั้งต่อไป 8 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google