งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  กิจกรรมของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา  รายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย วาระที่ 4 เรื่่องเพื่อพิจารณา  พิจารณารับรองสมาชิกใหม่  การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย ในตำแหน่งที่ ยังว่างอยู่ (เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ฯลฯ)  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  การกำหนดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี) วาระที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 3 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ  ประธานการประชุม คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ นายกสมาคม  เนื่องจากในการประชุมวันนี้จะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการ มีส่วนร่วมเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งและยังไม่เป็นสมาชิก สมาคม กรุณาสมัครสมาชิกสมาคมเพื่อรับการรับรอง สมาชิกภาพในวาระที่ 4.1

4 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 4 2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550)  กรุณาดูเอกสารแนบ รายงานการประชุมครั้งที่ 15 (3/2550)

5 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 5 3.1 กิจกรรมของสมาคมในรอบปี 2006-2007  เข้าร่วมงาน APT IPv6 Workshop, February 2006, Malaysia  จัดงาน 1 st Thailand IPv6 Summit 2006, 2-4 May 2006  จัดอบรม IPv6 Hand-on workshop, 23 June 2006, ม.ศิลปากร, By Cisco (Thailand)  เข้าร่วม IPv6 Task Force @APAN Meeting  21 st APAN 2006, 22-26 Jan 2006, Tokyo, Japan (โดยผู้แทนจากเนคเทค)  22 nd APAN 2006, 17-21 July 2006, Singapore (โดยผู้แทนจากเนคเทค)  23 rd APAN 2007, 22-26 Jan 2007, The Philippines (โดยผู้แทนจากเนคเทค)  24 th APAN 2007, 27-31 August 2007, Xi’an, China (โดยผู้แทนจากเนคเทค)  เข้าร่วม IPv6 Summit Taiwan, 1-3 August 2006, Taipei  ร่วมงาน ICT Forum 2006, 2-4 August 2006  ร่วมกับกระทรวงไอซีทีจัดทำกรอบนโยบาย IPv6  ร่วมกับกระทรวงไอซีทีและเนคเทคจัดสัมมนา การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ งาน IPv6 ของประเทศไทย, 5 ก.ย. 2550  จัดฝึกอบรม IPv6 workshop ให้กับบริษัท TT&T, 17 ต.ค. 2550 (โดยทีมงาน จากเนคเทค)  จัด Thailand IPv6 Summit 2007, 19 พ.ย. 2550 ในงาน ICT Expo

6 International Communities  สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย เป็นสมาชิกของ  Global IPv6 Forum (since 2005)  Asia-Pacific IPv6 Task Force (since 2005) 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 6

7 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 7 1 st Thailand IPv6 Summit 2006  2-4 พฤษภาคม 2549  โรงแรมโซฟิเทล  ผู้เข้าประชุม 300 คนจากภาครัฐ และเอกชน

8 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 8 การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ของประเทศไทย  5 กันยายน 2550 โรงแรมรามาการ์เดนส์  จัดโดยกระทรวง ICT ร่วมกับสมาคมฯ (ลงทะเบียนฟรี)  ผู้เข้าประชุม 300 คน จากภาครัฐ

9 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 9 Thailand IPv6 Summit 2007  19 พฤศจิกายน 2550 อิมแพ็คเมืองทองธานี (ICT Expo 2007)  จัดโดยสมาคมฯ ร่วมกับกระทรวง ICT และเนคเทค (ลงทะเบียนฟรี)  ผู้เข้าประชุม 226 คน จากภาครัฐและเอกชน 1. หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ 102 คน 2. สถาบันการศึกษา 14 คน 3. บริษัทและรัฐวิสาหกิจ 98 คน 4. หน่วยงานภายใน สวทช. 12 คน  รูปแบบการจัดงาน  การจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก ต่างประเทศ  การจัดแสดงการทดสอบความสามารถในการใช้ระบบ IPv6 (Interoperability test/plug test)  การจัดนิทรรศการ Showcase ผลงานวิจัยและพัฒนา IPv6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 8,995.- บาท โดยในส่วนค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ICT

10 ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงวิชาการ “Thailand IPv6 Summit 2007”

11 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 11 นโยบายและแผนดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย ผ่านการเห็นชอบจาก รมว.กระทรวงไอซีทีเมื่อ เมษายน 2550

12 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 12 เป้าหมายของกรอบนโยบาย 1.เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตในปี 2010 ได้อย่างพอเพียง และเตรียม ความพร้อมสำหรับการใช้งาน IPv6 ที่กำลังจะเกิดขึ้น ในอนาคต 2.สร้างการรับรู้ (Awareness) และผลักดันให้เกิดการ ใช้งาน IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย

13 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 13 IPv6 Action Plan (2007-2010) Short Term 2007-2008 การจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (IPv6 Excellence Center) ภายในปี 2008 เป้าหมาย : ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมการ ใช้งาน IPv6 ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง สามารถ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ IPv6 และนำเสนอการพัฒนาและ ประโยชน์ของ IPv6 แก่ผู้ที่สนใจได้

14 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 14 IPv6 Excellence Center  Roles & Responsibility  ออกใบรับรอง IPv6 ready แก่ ISP, Telco  จัดตั้ง ดูแล IPv6 testbed  จัดตั้ง ดูแล IPv6 showroom  จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการฝึกอบรม IPv6

15 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 15 IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009 การจัดตั้งเครือข่ายภาครัฐให้เป็นโครงข่ายหลักที่สามารถ รองรับการใช้งาน IPv6 ได้ เป้าหมาย : เพื่อให้มีเครือข่ายภาครัฐที่สามารถรองรับการใช้ งาน IPv6 ได้ภายในปี 2009

16 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 16 IPv6 Action Plan (2007-2010) Medium Term 2007-2009 การกำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคม สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทางด้านโทรคมนาคม ที่เป็น Telco สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2009

17 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 17 IPv6 Action Plan (2007-2010) Long Term 2007-2010 การกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งาน และรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ ภายในปี 2010 เป้าหมาย : เพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถให้ IPv6 Address แก่ผู้ใช้งานและพร้อมที่จะรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ภายในปี 2010

18 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 18 IPv6 Roadmap Infra/R&D Government TSP/ISP Appl & end user 2007200820092010 IPv6 Promotion/Training/Certifying IPv6 Excellent Centre E-Government/State Enterprises ThaiREN ISP Services IPv6 Software/Embedded/Services Telco Services (MICT & Thailand IPv6 Forum)

19 19 กรอบนโยบาย IPv6 กำหนดให้ ISP สามารถให้ IPv6 Address แก่ ผู้ใช้งานและรองรับการ ให้บริการ IPv6 ได้ 4. กำหนดให้ผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 ได้ 3. จัดตั้งเครือข่ายภาครัฐเป็น โครงข่ายหลักที่ สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 2. จัดฝึกอบรมและออกใบรับรองการ ฝึกอบรม IPv6 จัดทำ IPv6 showroom จัดทำ IPv6 testbed ออกใบรับรอง IPv6 Ready จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญ IPv6 (Excellence) Center 1. แผนระยะยาว แผนระยะกลาง แผนระยะ สั้น 2553255225512550 แผนงาน กิจกรรม

20 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 20 สถานะการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย

21 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 21 IPv6 Address Allocation in Thailand There are currently 18 IPv6 allocations and 8 of them are correctly announced.

22 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 22 เครือข่ายทดสอบ IPv6 ประเทศไทย

23 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 23 บริการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6  6to4 Relay Service (free)  NECTEC: 203.185.129.129  PSU: 202.12.74.195  UNINET: 202.28.28.252  IPv6 Tunnel Broker (free)  http://tb.ipv6.nectec.or.th http://tb.ipv6.nectec.or.th  http://ipv6.coe.psu.ac.th http://ipv6.coe.psu.ac.th  Static Tunnel (free)  Connect to one of the nodes on Thailand IPv6 Testbed (PSU, CAT, NECTEC, etc)

24 24 IPv6 Applications and Activities  Telemedicine over IPv6  Between medical schools in Thailand and Japan  Remote surgery demonstration  Distance Learning over IPv6  Snow-festival project demonstration (Feb 2007)  Live Hi Def Video IPv6 Multicast  IPv6 cameras on Supporo and Bangkok to exchange live broadcast via JGN II-ThaiSarn networks  ACM SIGCOMM 2007 provides IPv6 Multicast  ThaiREN receives the video/audio streaming via TEIN2 Real-time collaboration

25 25 SOI Asia Partners 22 partners in 11 countries SOI: School on the Internet IPv6 Multicast over Satellite Network

26 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 26 3.2 รายงานสถานะทางบัญชีของสมาคมฯ สินทรัพย์ เงินสด 6,250.00 เงินฝากธนาคารกรุงเทพประเภทกระแสรายวัน ( สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ ) 190,970.00 เงินฝากธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ ( สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ ) 0.00 เงินคงค้างอยู่ในบัญชี NECTEC 157,944.62 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (TT&T) 750.00 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (NECTEC) 1,500.00 รวม 357,414.62 รายรับ ค่าสมาชิก 19,200.00 รายได้จากการจัดอบรมสัมมนา 1,811,393.97 รวม 1,830,593.97 รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7,274.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา * 1,468,425.35 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมาคม 3,500.00 รวม 1,479,199.35 รายรับมากกว่ารายจ่าย 351,394.62 * หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand IPv6 Summit 2007 ณ วันที่ 27 พ. ย. 2550

27 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 27 4.1 รับรองสมาชิกใหม่  รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ (ณ วันที่ 26 พ.ย.2550)  สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา  ดร.ภาสกร ประถมบุตร  ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ  ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ  นายสิทธิเดช ทองสุก  นายเอกชัย สุวรรณาลัย  ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์  นายอดิศักดิ์ บุษรานันท์  นายพลกฤษณ์ จักโขบลมาศ  ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์  ดร.สุขุมาล กิติสิน  คุณอนันต์ ขันธ์ทอง  คุณอิทธิพงษ์ วงศ์แสนสุข  คุณพรเทพ นิวัตยะกุล  คุณไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัย  คุณนิธิพงษ์ บุญหลง  คุณพลพัฒน์ Verizon  ประสงค์ NTT

28 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 28 4.1 รับรองสมาชิกใหม่  รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ  สมาชิกสามัญประเภทนิติบุคคล  บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)  บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด  สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (ม.สงขลานครินทร์)  บริษัท เอฟดีเอส เน็ทเวิรค์ (ไทยแลนด์) จำกัด  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

29 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 29 4.2 เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม  ตามระเบียบสมาคมข้อที่ 14  ให้มีคณะกรรมการสมาคมคณะหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งของ ที่ประชุมใหญ่... มีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน  โดยให้สมาชิกสามัญของสมาคมทำการเลือกตั้งสมาชิก สามัญคนหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายก สมาคม และเลือกตั้งสมาชิกสามัญคนอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุม ใหญ่ให้เป็นกรรมการสมาคม  ให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสมาคมเข้า ดำรงตำแหน่งต่างๆของสมาคม

30 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 30 4.2 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมชุดจดทะเบียน 1.คุณสมพล จันทร์ประเสริฐนายกสมาคม 2.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์อุปนายกสมาคม 3.ดร.อานนท์ ทับเที่ยงอุปนายกสมาคม 4.ดร.ภาสกร ประถมบุตรประชาสัมพันธ์ 5.ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์เลขานุการ 6.ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญกรรมการวิชาการ 7.คุณพรเทพ นิวัตยะกุลกรรมการวิชาการ 8.ดร.นิธิพงศ์ บุญหลงกรรมการวิชาการ 9.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษกรรมการวิชาการ 10.ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์กรรมการวิชาการ 11.คุณมงคล อัศวโกวิทกรณ์ กรรมการวิชาการ 12.คุณจีรศักดิ์ ทองทากรรมการวิชาการ

31 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 31 4.2 ตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ 13. เหรัญญิก 14. ปฏิคม 15. นายทะเบียน 16. ตำแหน่งอื่นๆ 17. ตำแหน่งอื่นๆ 18. ตำแหน่งอื่นๆ 19. ตำแหน่งอื่นๆ 20. ตำแหน่งอื่นๆ

32 เสนอชื่อกรรมการ  นายกสมาคม  ดร.สินชัย ม.อ. 10  คุณสุรพล CAT 1  ดร.ภาสกร NECTEC3  ดร.เฉลิมพล NECTEC 1

33 เสนอชื่อกรรมการ  กรรมการ 1. ดร.เฉลิมพลเหรัญญิกcheck 2. ดร.สุรัตน์นายทะเบียนcheck 3. ดร.วัสกาปฏิคม 4. คุณสุรพลอุปนายก 2check 5. ดร.พนิตาเลขานุการcheck 6. ดร.นิธิพงศ์กรรมการวิชาการ 7. คุณพรเทพกรรมการวิชาการ 8. ดร.ภาสกรอุปนายก 1check 9. คุณมงคลกรรมการวิชาการ 10. คุณพลพัฒน์กรรมการวิชาการ 11. คุณประสงค์กรรมการวิชาการ 12. คุณไพฑูรย์ กรรมการวิชาการ

34 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 34 4.3 ผู้ตรวจสอบบัญชี  สมาคมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งวันที่ 5 ก.ย. 2549  ปิดบัญชีงบดุลประจำปีทุกวันที่ 30 กันยายน  ปัจจุบันอยู่ในระหว่างจ้างผู้ทำบัญชีสำหรับงบดุลสิ้นสุด 30 กันยายน 2550  จะต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชี  และนำบัญชีงบดุลส่งกรมสรรพากรภายใน 150 วัน หลังจาก 30 กันยายน 2550

35 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 35 4.4 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก  ยังไม่มีมติเป็นทางการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับ สมาชิกสมาคมฯ นอกเหนือจากสิทธิและหน้าที่ที่ กำหนดในระเบียบสมาคม ข้อที่ 13 (หน้า 5)  รวบรวมข้อเสนอ อาทิเช่น  สมาชิกที่สมัครสมาชิกภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 รับ สิทธิยืดอายุสมาชิกภาพถึง 31 ธันวาคม 2552  ส่วนลดในการอบรม สัมมนาที่จัดโดยสมาคมฯ (เท่าไร?)  สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมสัมมนา ก่อน  เป็นตัวแทนประเทศในการประชุมนานาชาติ  รับข่าวสาร อัพเดท เทคโนโลยี ก่อน  ส่วนลดค่าบริการอินเทอร์เน็ต?  ฯลฯ  email discussion for further details

36 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 36 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ  รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข  ข้อ 7 สมาชิกนิติบุคคล  หน่วยงานรัฐ? ภาควิชา? คณะ?  สมาชิกสามัญมีสามประเภท คือ บุคคล นิติบุคคล และ องค์กร  สมาชิกประเภทองค์กร (หน่วยงานที่ไม่ใช่นิติบุคคล) เก็บ ค่าบำรุงเท่าสมาชิกประเภทนิติบุคคล  ข้อ 7 ย่อหน้า 2 ควรตัด “ล่วงหน้าทุกครั้ง”ออก (ถือการมอบ อำนาจตามใบสมัคร)  ข้อ 1 เปลี่ยนเป็น Thailand IPv6 Forum (เช็ค legal definition) หรือ IPv6 Forum Thailand (เช็คไวยากรณ์)  แก้โลโก้ให้เป็น v ตัวเล็ก  ข้อ 8.2 แก้เป็น สมาชิกสามัญประเภทบุคคลธรรมดา

37 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 37 4.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ  รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับที่ควรแก้ไข  ข้อ 14 ย่อหน้า 1 ตัด “ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่”

38 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 38 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก  สมาชิกกิตติมศักดิ์  คุณสมพล จันทร์ประเสริฐ  ดร.อาจิน กระทรวง ICT  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ TRIDI  ดร.พันธ์ศักดิ์ (ผอ.เนคเทค)  คุณธนพงษ์ ณ ระนอง (SIPA)  ดร.ปานใจ (รอง ผอ. UNINET)  ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน  Salman (CISCO)  กรรมการที่ปรึกษา  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

39 27/11/2007 Thailand IPv6 Forum 39 7. อื่นๆ  ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ทำงานให้สมาคม  ไม่มีงบประมาณสำหรับจ้าง full-time  จ้าง part-time?  จ้างทีมเนคเทค?  มติ เห็นด้วย และควรมีการพิจารณาเบี้ยเลี้ยงในกรณีพิเศษ เช่นในการจัดอบรม  ประมาณ 3000-4000 บาทต่อเดือน จ่ายเป็นก้อน  นายกจะตัดสินใจอีกที

40 7. อื่นๆ  แผนงานเพื่อให้สมาคมสามารถเลี้ยงตัวเองได้  เก็บค่าโลโก้บนเวบไซต์?  จัดอบรม?  IPv6 Excellent Center (TRIDI & ICT have funding)  ที่ไหน? ภายใต้สมาคม?  นัดคุยกรรมการ  นัดประชุมกรรมการครั้งต่อไป  8 มกราคม 2551


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสามัญประจำปี สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google