งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hematological Diseases A. Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hematological Diseases A. Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hematological Diseases A. Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University

2 Learning Objectives State concepts of hematopoiesis and describe how hematopoiesis will change in abnormal states State concepts of hematopoiesis and describe how hematopoiesis will change in abnormal states Describe types, causes, and pathophysilology of some importance disorders of red cells, white cells as well as pletelets Describe types, causes, and pathophysilology of some importance disorders of red cells, white cells as well as pletelets Explain how to identify such importance disorders by gathering data from laboratory tests as a role of pharmacists Explain how to identify such importance disorders by gathering data from laboratory tests as a role of pharmacists State main symptoms and sign, also suggest suitable therapy for those disorders State main symptoms and sign, also suggest suitable therapy for those disorders

3 Hematopoiesis Pluripotent stem cell = Myeloid stem cell + Lymphoid stem cell Pluripotent stem cell = Myeloid stem cell + Lymphoid stem cell Myeloid stem cell = erythrocyte, granulocyte, megakaryocyte Myeloid stem cell = erythrocyte, granulocyte, megakaryocyte Lymphoid stem cell = B, T lymphocyte Lymphoid stem cell = B, T lymphocyte Cytokines : ILs, CSF, EPO, TPO Cytokines : ILs, CSF, EPO, TPO รูปที่ 1 รูปที่ 1

4 Pluripotent stem cell SCF, IL-6, Flt3L Lymphoid stem cellMyeloid stem cell IL-3, IL-6, GM-CSFSCF, IL-7, Flt3L CFU-EoCFU-G/ME/Mega Pro-TPro-NKPro-B IL-5GM-CSFTPO, IL-11 IL-5M-CSFG-CSF CFU- M CFU- G CFU-ECFU- Mega TPOEPO Eosinop hiloblast Monob last Myelo blast Megakary oblast Proeryth roblast EosinophilMonocyte/Ma crophage PMNPlateletErythrocyte Plasma cellNK cellT cell Flt3LIL-15IL-7 Hematopoiesis

5 Howard,MR, and Hamilton, PJ, p.3, 2002. Bands Reticu locyte

6 Peripheral thin blood smear (Wright stain) http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/HEMEHTML/HEME100.html Basophil EosinophilNeutrophil Monocyte Lymphocyte Neutrophil Platelete

7 Normal values- formed elements of blood (1) ดัดแปลงจาก Hutson,PR, p. 443, 2004 และ Lichtman, MA, et. al., p. 3-4, 2003 Morphology of Blood cell - Blood smear ( thin film)

8 RI and Anemia

9 Normal values- formed elements of blood (2) ESR ESR : RBC เกาะกลุ่ม (agglutination) มีหลายภาวะที่มี ผลเพิ่ม / ลด ESR ( ตารางที่ 3 หน้า 9) eg. ESR  ใน ภาวะ macrocytosis (volume ของ RBC  ) Platelet (/microliter) : Platelet (/microliter) : 1.5-4.5 แสน – –platelet  เมื่อมีชิ้นส่วน RBC หรือ microcytic RBC – –  เมื่อมี platelet clump Serum ferritin: Serum ferritin: –Fe (store in 1. ferritin ซึ่งอยู่ใน macrophage and 2. Hemosiderin in cells ; transfer by transferrin) –serum ferritin ชี้ภาวะการขาด Fe (IDA)

10 Normal values- formed elements of blood (3) Serum iron, Total iron-binding capacity (TICB): Serum iron, Total iron-binding capacity (TICB): –serum Fe วัด Fe-transferrin –serum iron = 1/3 TICB –IDA ค่า TICB จะเพิ่มเพราะสังเคราะห์ transferrin เพิ่ม ค่า %saturation transferrin จะลด เช่น serum iron = 100 mcg/dL TICB = 300 mcg/dL serum iron = 100 mcg/dL TICB = 300 mcg/dL % sat trans = (100/300) x100 = 33 % sat trans = (100/300) x100 = 33 ถ้า % sat trans IDA ถ้า % sat trans IDA

11 WBC diffential: WBC diffential: Granulocytes Granulocytes –Neutrophils : seg, PMN, polys ( หลาย lobes): ไขกระดูก --> endothelium until stimulated ( ติดเชื้อ, glucocorticoid) seg, PMN, polys ( หลาย lobes): ไขกระดูก --> endothelium until stimulated ( ติดเชื้อ, glucocorticoid) bans, stabs bans, stabs –Eosinophils/basophils : eos/parasite; baso/allergy –Monocytes/macrophages: T,B cell function Lymphocytes (T, B, NK cells) Lymphocytes (T, B, NK cells) Normal values- formed elements of blood (4)

12 Terms in blood smear (ตาราง 4 หน้า 12)

13 Red cell Disorders Anemia – –1. Acute/chronic Blood loss – –2. Hemolytic anemias: Hereditary Spherocytosis hemoglobinopathies: Sickle cell anemia, Thalassemias, red cell enzyme defects: G6PD deficiency Trauma – –3. Impaired production: Megaloblastic anemia, Iron deficiency anemia (IDA), anemia from chronic diseases(ACD) – –4. Aplastic (hypoplastic) anemia Polycythemia

14 White blood cell disorders Leukopenia: – –Neutrophenia – –Lymphocytopenia Leukocytosis – –Granulocytosis – –Lymphocytosis Neoplastic proliferations of white cells – –Malignant lymphoma – –Leukemias

15 Platelet disorders Quantitative disorders Quantitative disorders thrombocytopenia (40,000/ mL) thrombocytosis (1,000,000/ mL ) Qualitative disorders Qualitative disorders Inherited Acquired

16 Coagulation disorders Hemophilias Coagulation disorders – –Von Willebrand disease Vitamin K deficiency DIC Afrinogenemia Liver diseases

17 Red cells Production (erythropoiesis) Production (erythropoiesis) –120 days –produce in bone marrow: 1 week –renal interstitial tubular cell :EPO (stimulated by hypoxia) –hemoglobin: HbA (alpha2 + beta2) –HbA2 (alpha2 + delta 2), HbF (alpha2 + gamma2) –Fe (80%) =Hb; (13%) =Mb ; rest = ferritin and hemosiderin; absorption in heme iron (Fe 2+ ) or noneheme iron with vit C –produce rapidly when Vit B12, folate and Fe adequate

18 Red cells (cont.) Membrane Membrane –elasticity, deformibility, ATP from glycolysis, NADPH (PPP) & glutathione –spectrin-actin, ankyrin Degradation Degradation –spleen : phagocytosis –Hb--heme oxygenase-->Fe, biliverdin--> bilirubin --> bilt salt

19 Red cell membrane Aster J., p 399, 2003

20 Anemia จำนวน, MCV  รูปร่าง ลักษณะ – –Microcytic – –Macrocytic – –Poikilocytosis (shape) – –Anisocytosis (size) การติดสี – –Hypochromic – –Hyperchromic http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/HEMEHTML

21 Anemia Hb or Hct < normal range hypoxia compensation by  EPO, erythropoiesis, cardiac output อาการ : – – ซีด อ่อนเพลีย เป็นลม หน้ามืด ใจสั่น ปวดศีรษะ หอบ ไวต่อความเย็น – – ส่วนอาการอื่น ๆ ขึ้นกับสาเหตุเช่น kailonychia ( เล็บ ช้อน ) ใน IDA; jaundice in hemolytic anemia; bone demormities in thalassemia จำแนกชนิดตาม ตารางที่ 5 หน้า 16

22 Classification of Anemia Classification of Anemia Anemia of blood loss Anemia of blood loss Hemolytic anemia Hemolytic anemia –Hereditary Spherocytosis (HS) –Hemoglobinopathies: sickle cell anemia and thalassemia syndrome –Red cell enzyme defect (G6PD) –Trauma to red cells Impaired of red cell production Impaired of red cell production –Iron deficiency anemia (IDA) –Megaloblastic anemia –Anemia of chronic disease –Aplastic anemia

23 Anemia of blood loss Anemia of blood loss Acute or chronic blood loss (3-4 wk to recover) Acute or chronic blood loss (3-4 wk to recover) Iron deficiency anemia Iron deficiency anemia Malnutrition or pregnancy Malnutrition or pregnancy

24 Hemolytic anemia Normocytic, normochromic Bilirubin   Erythropoiesis lead to  reticulocyte Intrinsic (Intracorpuscular): defect of RBC membrane, Hb, metabolism, enzyme Extrinsic : membrane defect: autoimmune, oxidants

25 Hemolytic anemia อาการเลือดจางรวดเร็ว ดีซ่าน ตรวจไม่พบ bile ในปัสสาวะ ชนิดเฉียบพลัน Hgb ลดลง 1 g/dL ต่อ 1 สัปดาห์ – – ใน G6PD, Thalassemia, HS อาจถูก กระตุ้น โดยไข้ ติดเชื้อ ยาหรือสารเคมี  hemolysis crisis ชนิดเรื้อรัง มีซีด เพลียยาวนาน เช่น beta- thalassemia อาจพบ ม้ามโต, hemoglobinuria, นิ่วในถุง น้ำดี หรือ bone deformities

26 Treatment Treatment กำจัดสาเหตุที่ทำให้ RBC แตก กำจัดสาเหตุที่ทำให้ RBC แตก แก้ไข complication เช่น hyperkalemia, kidney failure แก้ไข complication เช่น hyperkalemia, kidney failure รักษาตามอาการ เช่นให้เลือด (hypertransfusion) รักษาตามอาการ เช่นให้เลือด (hypertransfusion) ใช้ยาบางกรณี เช่น antimalarial agents ใช้ยาบางกรณี เช่น antimalarial agents ควรให้ folic acid supplement : 5 mg/d ควรให้ folic acid supplement : 5 mg/d

27 Hemolytic anemia Hereditary Spherocytosis (HS) Hemoglobinopathies – –sickle cell anemia – –thalassemia syndrome Red cell enzyme defect (G6PD) Trauma to red cells


ดาวน์โหลด ppt Hematological Diseases A. Apirakaramwong, Ph.D. Department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google